• Žádost zaměstnavatele o prominutí penáleGarance

  25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Lex Ukrajina - dotazy a odpovědiGarance

  25.5.2024, Autor: Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
  K nové právní úpravě, která má za cíl zjednodušit postavení uprchlíků, přichází řada dotazů. Následující řádky nabídnou odpovědi na některé z nich.
  více
  Zámek

  Ukončení registrace zaměstnance na Úřadě práceGarance

  25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Rozvržení pracovní dobyGarance

  24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a současně určí i začátek a konec směn (§ 81 odst. 1 ZP). Přitom platí, že pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pěti dnů v týdnu a přihlíží k tomu, aby toto rozvržení neohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§…
  více
  Zámek

  Možnosti rozvázání pracovního poměru pro nesplňování požadavkůGarance

  24.5.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mohou klást na své zaměstnance různé požadavky související s vykonávanou prací. Samotný pojem požadavky je poměrně široký a poskytuje zaměstnavatelům značný prostor ke konkretizaci svých očekávání, která mají zaměstnanci naplňovat, aby mohli…
  více
  Zámek

  Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateliGarance

  23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
  více
  Zámek

  Pokyn k dočasnému výkonu práce uživateleGarance

  23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnance o provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu - varianta souběžného zaměstnání u více zaměstnavatelůGarance

  23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 ZPZP se tímto obracím na svého zaměstnavatele ………….. (název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu. Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u…
  více
  Zámek

  Čestné prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělelčné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČGarance

  23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.…
  více
  Zámek

  Čestné prohlášení osoby „pečující" o dítě (děti)Garance

  23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) ZPZP. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte…
  více
  Zámek

  „Flexibilní" novela zákoníku práceGarance

  23.5.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Koncem dubna došlo k předložení tzv. flexibilní novely zákoníku práce do meziresortního připomínkového řízení. Podívejme se na detailnější kontury této novely zákoníku práce.
  více
  Zámek

  Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí

  23.5.2024, Zdroj: Ministerstvo financí
  Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách vyjádření k daňovému posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024.
  více
  Zámek

  Platby kartou - účtování

  23.5.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odměňování členů zastupitelstvaGarance

  22.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  22.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Zásady rozvržení pracovní doby

  21.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen či připraven na pracovišti vykonávat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Při jejím rozvrhování zaměstnavatelé často chybují. Shrňme si základní zásady, které je třeba mít na…
  více
  Zámek

  Absolvent

  21.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Absolvent není jen název ikonického filmu s Dustinem Hoffmanem, ale také pojem v zákoníku práce. Kdo se v této "škatulce" skrývá?
  více
  Zámek

  Mzdový listGarance

  18.5.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Informace zaměstnavatele podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP o ručení podle § 324a ZP v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

  18.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Písemný rozvrh pracovní doby podle § 74 odst. 2 ZP v DPČ a DPPGarance

  17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Sjednání základní sazby stravného při zahraniční pracovní cestěGarance

  17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo,…
  více
  Zámek

  Písemná informace zaměstnavatele o důvodech výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZPGarance

  17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Nařízení práce na dálku podle § 317 odst. 3 ZPGarance

  17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Žádost zaměstnance o odůvodnění výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZPGarance

  17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
  více
  Zámek

  Osobní příplatek při změně pracovní pozice

  17.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění u absolventa základní školy

  17.5.2024, Zdroj: VZP
  Pokud se dítě nedostane na střední školu, jaký je následně režim zdravotního pojištění? Na tuto otázku odpoví následující řádky.
  více
  Zámek

  Vyřizování dávek nemocenského pojištění se zrychlí

  17.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění.
  více
  Zámek

  Spravedlivé odměňování - cíl evropské směrnice

  14.5.2024, Zdroj: ČTK
  Další z evropských směrnic, která se promítne do připravované novely zákoníku práce, klade důraz na zajištění transparentnosti v odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Bude se tedy týkat jak pracovního poměru, tak…
  více
  Zámek

  Legislativní změny od 29. 4. 2024 do 12. 5. 2024

  14.5.2024, Zdroj: Fulsoft
  Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
  více
  Zámek

  Vzor - Vzor adhezní doložkyGarance

  13.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Prevence vyhoření - klíčové kroky k harmonii a produktivitěGarance

  13.5.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Můžeme bez velké nadsázky mluvit o epidemii 21. století. Burn-out, syndrom vyhoření, se může týkat nás všech. Jak mu předejít?
  více
  Zámek

  Aktuálně k dohodám o provedení práceGarance

  13.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 570 měnící platnou právní úpravu DPP v konsolidačním balíčku.
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…
  více
  Zámek

  Poskytování benefitů po zavedení nových daňových pravidel

  13.5.2024, Zdroj: Hospodářská komora ČR
  Část firem kvůli nově nastaveným daňovým limitům zaměstnanecké benefity omezila nebo zrušila. Hospodářská komora jedná s ministerstvem financí, aby z daňového stropu byly vyňaty sociální a zdravotní…
  více
  Zámek

  Smlouvy uzavírané adhezním způsobemGarance

  11.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou…
  více
  Zámek

  Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

  10.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o ustanovení § 324a ZP, který transponuje čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014. Podle směrnice mohou členské státy přijmout nediskriminační a přiměřená…
  více
  Zámek

  Holiwork - nový trend a jeho právní aspektyGarance

  10.5.2024, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Slovo holiwork v sobě spojuje kvality dovolené a práce. Jeho obsah je velmi blízký digitálnímu nomádství, i když jsou mezi nimi rozdíly.
  více
  Zámek

  Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

  10.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úpravu zrušení pracovního poměru ve zkušební době obsahuje ustanovení § 66 zákoníku práce. Tuto možnost může využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.
  více
  Zámek

  Nezaúčtování nákupu z FKSP - oprava

  10.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  400 milionů korun pro obce na přípravu bytových projektů

  10.5.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  9.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Aktuální situace na trhu práce

  9.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jaká je? Personální agentury zmiňují nižší míru optimismu než před rokem či dvěma.
  více
  Zámek

  Důchodová reforma připravená MPSV

  7.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.
  více
  Zámek

  Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizaceVideo záznamGarance

  7.5.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:39
  Na webináři se zblízka podíváme na odpisy v účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Chcete mít jistotu správného postupu a předejít chybám? Zeptejte se lektorky na Váš konkrétní…
  více
  Zámek

  Nároky vyplývající z neplatného rozvázání pracovního poměru

  7.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel se mohou při rozvázání pracovního poměru domnívat, že druhá strana nepostupovala v souladu s právními předpisy. O neplatnosti takového postupu rozhoduje…
  více
  Zámek

  Rozdělení přídělu do FKSP

  3.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Slevy na dani z příjmů zaměstnavatele z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

  2.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 35 odst. 1 ZDP se poplatníkům uvedeným v § 2 (tj. fyzickým osobám) a § 17 (tj. právnickým osobám) daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do…
  více
  Zámek