• DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

  10.4.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…
  více
  Zámek

  Příjmy z nájmu a jejich zdaněníGarance

  8.4.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejdříve se krátce zastavme u právní úpravy nájmů a nájemní smlouvy, jak je upravena v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., dále jen „NOZ”). Problematika nájmu je obsažena v § 2201 až § 2331 NOZ, tato úprava je rozdělena na obecná ustanovení (§ 2201 až §…
  více
  Zámek

  Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

  28.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…
  více
  Zámek

  Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daňGarance

  18.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné pravidlo pro stanovení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je upraveno v § 20a ZDPH. Vymezení dne uskutečnění zdanitelného plnění u zboží a služeb podle obecných principů i ve speciálních případech je uvedeno v § 21 ZDPH. …
  více
  Zámek

  Základ daně a výpočet daně, oprava základuGarance

  11.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stanovení základu daně je uvedeno v § 36 ZDPH. Podle § 36 odst. 1 ZDPH je základem daně všechno, co jako úplatu plátce obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a to od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby,…
  více
  Zámek

  Kulturní služby a DPHGarance

  19.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  29.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcíGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň z nemovitých věcí je daní přímou majetkového typu, která postihuje konkrétní majetek – nemovitou věc. Daň z nemovitých věcí je upravena zejména zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDN”), tento zákon byl…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  15.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Sazby daně z přidané hodnoty, osvobození od daněGarance

  2.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro zajištění správného postupu plátce při uplatnění DPH na výstupu, ale i v případě vyhodnocení správnosti uplatněné sazby daně uvedené na přijatých daňových dokladech, a v neposlední řadě i pro správný odvod daně na straně příjemce plnění v případě uplatnění…
  více
  Zámek

  Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

  5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…
  více
  Zámek

  Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

  29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
  více
  Zámek

  Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

  18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
  více
  Zámek

  Daňové a účetní aktuality - duben 2023Video záznamGarance

  30.4.2023, Ing. Jan Molín, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:04:16
  Z obsahu vybíráme: placení daní z nemovitých věcí na rok 2023 (ve vazbě na datové schránky) * chystaná novela zákoníku práce * nový zákon o účetnictí až od roku 2025 * revize programového prohlášení vlády a chystané daňové dopady * milostivé léto * porovnání pokynu…
  více
  Zámek

  342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Opravné položkyGarance

  28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
  více
  Zámek

  Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

  26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…
  více
  Zámek

  Daňové odpisyGarance

  28.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daňové odpisy patří mezi nejvýznamnější daňové náklady, zároveň ale patří mezi ty, u nichž vzniká největší množství chyb a nejasností. Daňový odpis lze charakterizovat jako část vstupní ceny majetku, kterou lze zahrnout do daňových nákladů v příslušném…
  více
  Zámek

  Daň z příjmů příspěvkových organizacíGarance

  19.4.2021, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP”). Jedná se o velmi složitou právní normu, která byla již mnohokrát novelizována. Její aplikace bývá v praxi velmi obtížná, a to včetně aplikace u…
  více
  Zámek

  Odměňování ve společenství vlastníků jednotekGarance

  10.4.2020, Ing. Božena Künzelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odměňování ve společenství vlastníků jednotek (dále jen „společenství vlastníků”) je třeba rozdělit do dvou částí. První část pojednává o odměňování členů volených orgánů ve společenství vlastníků, možnosti podřízení vztahu právnické osoby a člena jejího…
  více
  Zámek

  SVJ - vymezení základních práv a povinností při uplatňování DPHGarance

  28.1.2020, Ing. Dagmar Fitříková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o DPH nestanoví pro SVJ jako právnickou osobu, která se zásadně odlišuje od právnických osob, které jsou v pozici běžných obchodních společností, zvláštní specifická pravidla pro uplatnění DPH, a proto je nutné pro zajištění správného postupu při…
  více
  Zámek

  Příjmy z prodeje bytůGarance

  14.12.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příjmy z prodeje bytů (jednotek) patří v praxi často mezi příjmy, které jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro osvobození je ale nutné splnit určité podmínky, které musí být přesně dodrženy. Tyto podmínky jsou upraveny zejména v § 4 odst. 1 písm.…
  více
  Zámek

  Uplatňování zákona o evidenci tržeb v podmínkách společenství vlastníkůGarance

  11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Subjekty evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZET”), jsou poplatníci daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZET), tedy také společenství vlastníků (dále jen „SVJ”).…
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povoláníGarance

  11.12.2019, Ing. Lenka Haráková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání
  více
  Zámek

  Poskytnutí služebního vozidla zaměstnanci pro služební i soukromé účelyGarance

  7.10.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedním z nejoblíbenějších benefitů je poskytování služebního vozidla zaměstnavatelem zaměstnanci bezplatně k používání pro pracovní i soukromé účely.
  více
  Zámek

  Vzdělávání zaměstnancůGarance

  24.9.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 227 ZP stanoví, že zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců, což zahrnuje zejména:
  více
  Zámek

  DPH - nájmy a přeúčtování služeb souvisejících s nájmyGarance

  5.9.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pravidla týkající se nájmu nemovitostí, která jsou upravena v samostatném § 56a ZDPH, se již několik let nijak významně nemění. Poslední významnější změna v tomto ustanovení byla provedena novelou zákona č. 80/20019 Sb. účinnou k 1. 4. 2019, a to rozšířením…
  více
  Zámek

  Opravy na dani z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh podle § 38i ZDPGarance

  20.3.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážku daně nebo zálohy na daň provádí pod svojí vlastní majetkovou odpovědností plátce daně. V § 38i ZDP je vymezen postup při případném sražení vyšší nebo nižší zálohy na daň nebo daně, než je stanoveno, a při poskytnutí nižšího nebo vyššího daňového…
  více

  Zaměstnanci - vzděláváníGarance

  2.7.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost „pečovat o odborný rozvoj” jejich zaměstnanců. Zaměstnavatelé tuto povinnost ve většině případů rádi plní, protože jsou si vědomi skutečnosti, že kvalifikovaní a proškolení zaměstnanci budou svoji práci provádět…
  více
  Zámek

  Rezervy na opravu hmotného majetkuGarance

  18.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tvorbou a čerpáním rezervy na opravy hmotného majetku může i příspěvková organizace ovlivnit daňový základ za svoji zdaňovanou činnost. Aby byla vytvořená rezerva využita k prospěchu organizace, musejí být dodržena příslušná zákonná pravidla. Jedná se zejména…
  více
  Zámek

  Nepeněžní bezúplatná plnění poskytovaná zaměstnancůmGarance

  1.6.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při poskytování bezúplatných plnění (darů) zaměstnancům je potřebné současně vycházet z následujících právních předpisů:
  více

  Opravné a dodatečné daňové přiznáníGarance

  3.5.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Určitě i příspěvková organizace se jako daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podala, uvedla chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo nižší. Jakým způsobem tuto situaci řešit, vysvětlíme v následujícím textu.…
  více
  Zámek

  Daňové řízení a plná mocGarance

  17.4.2018, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Se správcem daně nejednají pouze obchodní společnosti a podnikající fyzické osoby, ale také např. územní samosprávné celky, státní fondy a příspěvkové organizace (dále jen „organizace”). Z hlediska správce daně je daňovým subjektem každá fyzická nebo právnická…
  více
  Zámek

  Daňový režim pojištění odpovědnosti členů orgánů SVJArchiv

  13.4.2018, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi se stále častěji objevují případy, kdy společenství vlastníků jednotek má uzavřenu smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy orgánů SVJ. V souvislosti s těmito pojistnými produkty potom vznikají problémy, jaký uplatnit daňový režim,…
  více
  Zámek

  DPH - režim přenesení daňové povinnostiArchiv

  20.10.2017, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Režim přenesení daňové povinnosti je upraven v § 92a až 92i ZDPH. Principem při uplatnění tohoto režimu je postup, že plátce – poskytovatel příslušného plnění neodvádí DPH na výstupu, ale povinnost přiznat daň má plátce – příjemce tohoto plnění, proto režim…
  více
  Zámek

  341 - Daň z příjmůGarance

  17.2.2017, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Elektronická evidence tržeb a SVJArchiv

  12.12.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Evidence tržeb je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, dále jen ZET. Současně s tímto zákonem byl zveřejněn také doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, konkrétně zákon o…
  více
  Zámek

  Daňové přiznání - elektronická forma podáníGarance

  7.6.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prakticky ze všech daňových zákonů je zcela zřejmé, že elektronická forma komunikace patří mezi moderní trendy daňové správy. Proto i příspěvkové organizace nemohou nechat tuto oblast bez pozornosti, a to i v souvislosti s rostoucím tlakem na zřizování…
  více

  Zjištění základu daně a výpočet daněGarance

  11.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při stanovení základu daně je nutné vycházet zejména z § 23 ZDP. Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové…
  více
  Zámek

  Daňové posouzení nákladůGarance

  5.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskovým subjektům vznikají jako účetním jednotkám v souvislosti s jejich existencí účetní náklady, které společně s výnosy tvoří výsledek hospodaření. Jak vyplývá z § 23 odst. 2 písm. a) ZDP, pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření. Ne…
  více
  Zámek

  Bezúplatné příjmyGarance

  4.1.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jako bezúplatný příjem lze charakterizovat příjem, za který příspěvková organizace neposkytne žádné protiplnění. Z hlediska poskytnutého plnění se tedy jedná o jednostranný právní akt. Tyto příjmy jsou po zrušení daně dědické a daně darovací a jejich…
  více
  Zámek

  DPH - nárok na odpočet daněArchiv

  30.11.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odpočet daně z přijatého zdanitelného plnění je nedílnou součástí mechanismu DPH. Uplatnění nároku na odpočet daně znamená uvedení daně z přijatého zdanitelného plnění do daňového přiznání a tím snížení vlastní daně plátce DPH. Podmínky nároku na odpočet daně…
  více
  Zámek

  Tvorba daňových rezerv a opravných položek k pohledávkámGarance

  19.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Významnými daňovými náklady, a to i v případě veřejně prospěšných poplatníků, jsou rezervy a opravné položky. Co se týká daňové uznatelnosti rezerv, platí pro všechny poplatníky, včetně veřejně prospěšných, ustanovení § 24 odst. 2 písm. i) ZDP, podle kterého…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady v praxi SVJArchiv

  14.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V běžné praxi společenství vlastníků jednotek se nepochybně vyskytují případy, kdy SVJ vyplácí cestovní náhrady, a to svým zaměstnancům nebo členům svých orgánů. Cílem tohoto příspěvku je stručně zrekapitulovat související právní úpravu a postupy.…
  více
  Zámek

  Předmět daně z příjmů u veřejně prospěšných poplatníkůGarance

  13.10.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejdříve je vhodné začít vymezením, co se vlastně rozumí příjmem. Z § 21h ZDP vyplývá, že u poplatníka, který je účetní jednotkou, jsou příjmy jeho výnosy podle právních předpisů upravujících účetnictví a výdaji jeho náklady podle právních předpisů…
  více
  Zámek

  Příjmy členů SVJArchiv

  11.8.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi SVJ se mohou objevit i některé další příjmy, které je nutné posoudit z daňového hlediska u samotných členů SVJ, tedy vlastníků jednotlivých jednotek.
  více
  Zámek

  Obecná úprava daně z příjmů fyzických osobArchiv

  11.8.2015, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň z příjmů je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále jen „ZDP”). Od nabytí účinnosti původního zákona, tj. od 1. 1. 1993, prošel tento zákon již cca 135 novelizacemi, i z tohoto pohledu se tedy jedná o velmi složitou a…
  více
  Zámek