• Používání hybridních vozidel na pracovních cestáchGarance

  12.4.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stále častěji se prodávají a používají tzv. hybridní vozidla, což jsou obecně vozidla, která k pohonu používají nejméně dva různé zdroje energie, nejčastěji pak benzínový motor a elektromotor. Hlavním zdrojem energie přitom je spalovací motor, elektromotor…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Souběžná práce při rodičovské dovolenéGarance

  27.3.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Krácení dovolené za neomluvenou absenci u dohodGarance

  26.3.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Povinnosti zaměstnavatele a sankce ve zdravotním pojištěníGarance

  26.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  21.3.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Žena/muž na rodičovské dovolenéGarance

  20.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Kontrola ze strany zdravotní pojišťovnyGarance

  17.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zásadním úkolem zdravotních pojišťoven je z globálního pohledu zajistit dostatek finančních prostředků na úhradu hrazených služeb poskytnutých a vykázaných smluvními poskytovateli, což jsou soukromí lékaři, nemocnice, ozdravovny, lázně a další. V této…
  více
  Zámek

  Stravování - závodníGarance

  14.3.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - odvod zdravotního pojištěníGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel musí odvést pojistné na zdravotní pojištění ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího. Za splnění této povinnosti se považuje den, kdy byla částka zdravotního pojištění připsána ve prospěch účtu příslušné zdravotní…
  více
  Zámek

  Dodatková dovolenáGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková…
  více
  Zámek

  Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…
  více
  Zámek

  Výpočet průměrného výdělkuGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy - vztah k zápočtovému listuGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každý, kdo přijímá zaměstnance do zaměstnání, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené předchozím zaměstnavatelem, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen vydat každý…
  více
  Zámek

  Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělkuGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Mzdový listArchiv

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti mzdového listu nejsou…
  více
  Zámek

  Pravděpodobný výdělekGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pravděpodobný výdělek se vypočte z pravděpodobné výše mzdy s přihlédnutím k nadtarifním složkám mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně měl. Je vhodné, aby zaměstnavatel určil postup pro výpočet pravděpodobného výdělku vnitřním předpisem nebo ho sjednal…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - prohlášení o příslušnosti k zdravotní pojišťovněGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při vstupu zaměstnance do zaměstnání musí zaměstnavatel zjistit, u jaké zdravotní pojišťovny je zaměstnanec pojištěn. Tuto skutečnost dokládá zaměstnanec předložením Průkazu o zdravotním pojištění. Zaměstnavatel si zpravidla pořídí fotokopie průkazky a doklad…
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělkuGarance

  11.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Pracovní řádGarance

  11.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Název a sídlo zaměstnavatele …
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  5.3.2024, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k prodloužení dovolenéGarance

  4.3.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……...….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele k HOME OFFICEGarance

  1.3.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce).
  více
  Zámek

  § 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
  více
  Zámek

  § 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu za rozhodné období kalendářního roku, případně i s potřebou dodržet u OSVČ minimální vyměřovací základ. Vykazuje-li tedy pojištěnec příjmy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP,…
  více
  Zámek

  § 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc (u zaměstnavatele) nebo za kalendářní rok (u OSVČ) odvedeno v souladu se…
  více
  Zámek

  § 23 ZPVZP - Povinnost zachovávat mlčenlivostGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se při kontrole plateb pojistného nebo v souvislosti s ní dozvěděli. 
  více
  Zámek

  § 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Konkurenční doložkaGarance

  1.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
  více
  Zámek

  § 3 ZPVZP - Vyměřovací základ zaměstnancůGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Povinnost placení pojistného za zaměstnance včetně plnění ostatních souvisejících zákonných povinností se vztahuje na zaměstnavatele tehdy, pokud se pojištěnec považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Je-li pojištěnec uveden mezi taxativně…
  více
  Zámek

  § 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
  více
  Zámek

  § 2 ZoVZP - Osobní rozsah zdravotního pojištění a pojem zaměstnáníGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 24 ZPVZP - Povinnosti osob samostatně výdělečně činnýchGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se z tohoto titulu ve zdravotním pojištění za OSVČ. Osoby považované ve zdravotním pojištění za OSVČ, tedy s povinností placení pojistného a…
  více
  Zámek

  § 3-4 ZoVZP - Vznik a zánik zdravotního pojištění, plátci pojistnéhoGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 7-8a ZPVZP - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činnéGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby samostatně výdělečně činné představují ve zdravotním pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. Pojištěnci, považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ, jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP. Mezi základní povinnosti podnikající…
  více
  Zámek

  § 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíGarance

  1.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozhodné období určuje skupinám plátců pojistného časový úsek, za který jsou tyto skupiny povinny pojistné platit. Ve zdravotním pojištění aktuálně rozlišujeme v zásadě dvě rozhodná období, a sice:kalendářní měsíc (u zaměstnavatelů a zaměstnanců, osob bez…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  29.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………… (uvést přesné označení, sídlo, IČ)
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o postupu při poskytování pracovního volna z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu podle § 203a ZP související s akcí pro děti a mládežGarance

  29.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)
  více
  Zámek

  Příjem zaměstnance za svátek připadající na jeho pracovní den (zaměstnanec pracuje)Garance

  27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno v rozsahu vykonané práce v den svátku. Lze se však se zaměstnancem písemně dohodnout na poskytnutí příplatku za práci ve svátek.
  více
  Zámek

  Příjem zaměstnance za práci přesčasGarance

  27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…
  více
  Zámek

  § 324a ZP Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohodyGarance

  22.2.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
  více
  Zámek

  Chyby ve mzdové účtárněGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  20.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………………(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)    zastoupený…
  více
  Zámek

  Dovolená a svátekGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
  více
  Zámek