Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 112 ZP Zaručená mzda

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.112
§ 112 ZP Zaručená mzda

Ing. Ivan Tomší

Úplné znění

Ustanovení související

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • § 109 – mzda a plat

  • § 111 – minimální mzda

  • § 123 – zařazování prací do platových tříd

 • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

V ustanovení § 112 ZP o zaručené mzdě se zdůrazňuje právo zaměstnance na všechna mzdová a platová plnění podle zákoníku práce a podle předpisů vydaných k jeho provedení a dále na veškerou mzdu nebo plat podle podmínek sjednaných mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo jejich zástupci, nebo která zaměstnavatel stanovil ve vnitřním předpisu nebo určil ve mzdovém či platovém výměru.

Splní-li zaměstnanec podmínky pro vznik práva na mzdu nebo plat, musí být toto právo uspokojeno. Nelze tedy podmínky po započetí práce, pro kterou byla mzda nebo plat sjednány, stanoveny nebo určeny, dodatečně zpochybňovat nebo je uspokojovat pouze částečně.

Zaručená mzda není kategorií, kterou by měl zaměstnavatel zavádět ve své mzdové nebo platové praxi; musí si pouze uvědomit, že splní-li zaměstnanec podmínky pro poskytnutí mzdy nebo platu, musí mu být tato mzda nebo plat podle daných podmínek poskytnuty.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Nástrojem zvýšené ochrany zaměstnanců proti poskytování mezd nebo platů nepřiměřeně nízkých jsou nejnižší úrovně zaručené mzdy. V podnikatelské sféře se nejnižší úrovně zaručené mzdy uplatní u těch zaměstnavatelů, u nichž zaměstnanci nepožívají mzdové ochrany prostřednictvím kolektivního vyjednávání. U zaměstnavatelů, u nichž je mzda sjednána v kolektivní smlouvě, se nejnižší úrovně zaručené mzdy neuplatní. Bez výjimky se uplatní nejnižší úrovně zaručené mzdy ve sféře veřejných služeb a správy, ve které přísluší zaměstnancům za vykonanou práci plat.

Mzda nebo plat u uvedených zaměstnavatelů nesmí být nižší než příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. Stanovují se jimi hranice nejnižšího přijatelného výdělku, které jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce, kterou zaměstnanec vykonává. Vychází se z předpokladu, že ochrana zajišťovaná pouze jedním výdělkovým minimem (minimální mzdou) vede ve svém důsledku k nivelizaci příjmů zaměstnanců bez ohledu na hodnotu jejich práce.

Valorizační podmínky pro sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy a pravidla pro stanovení nižších sazeb podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance jsou stanoveny stejné jako pro minimální mzdu. Zákoník práce předpokládá, že sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy budou vyhlašovány zpravidla na následující kalendářní rok s ohledem na vývoj mezd a spotřebitelských cen. Diferenciace sazeb nejnižších úrovní zaručené mzdy je omezena podmínkou nejmenšího přijatelného poměru mezi nejvyšší a nejnižší sazbou 2:1 (sazbou stanovenou v 8. skupině prací k sazbě stanovené pro 1. skupinu prací) a tím, že nejnižší částka (sazba stanovená pro 1. skupinu prací) nesmí být nižší než minimální mzda.

Sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy činí podle § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin (částky platné podle nařízení vlády č. 396/2023 Sb. od 1. 1. 2024):

Skupina prací   Nejnižší úroveň zaručené mzdy 
v Kč za hodinu  v Kč za měsíc 
1.  112,50 18 900
2.  116,10 19 500
3.  126,80 21 300
4.  129,80 21 800
5.  143,30 24 100
6.  158,20 26 600
7.  174,70 29 400
8.  225,00 37 800

Snížené sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy se nadále nestanoví a § 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, byl s účinností od 1. ledna 2017 zrušen.

Ustanovení § 5 nařízení vlády č. 567/2006 Sb. o zvýšení sazeb minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy úměrně zkrácené stanovené týdenní pracovní doby se vztahuje na sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy stejně jako na sazby minimální mzdy.

V následující tabulce jsou uvedeny sazby (částky platné od 1. 1. 2024) pro jednotlivé typy zkrácené stanovené týdenní pracovní doby (37,5 hodiny v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu, 38,75 hodiny ve dvousměnném pracovním režimu).

             
Týdenní pracovní doba
(v hodinách) 
Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč/hod. 
1. skupina prací   
40  103,80
38,75  116,13
37,5  120,00
2. skupina prací 
40  116,10
38,75  119,85
37,5  123,84
3. skupina prací 
40  126,80
38,75  130,89
37,5  135,25
4. skupina prací 
40  129,80
38,75  133,99
37,5  138,45
5. skupina prací 
40  143,30
38,75  147,92
37,5  152,85
6. skupina prací 
40  158,20
38,75  163,30
37,5  168,85
7. skupina prací 
40  174,70
38,75  180,34
37,5  186,35
8. skupina prací 
40  225,00
38,75  232,26
37,5  240,00

Rozdělení prací do skupin

Jde-li o zaměstnance, kterým je podle zákoníku práce poskytován plat, zařadí se do příslušné skupiny prací podle svého zařazení do platové třídy, a to tak, že zaměstnanec zařazený:

 • do 1. a 2. platové třídy se zařadí do 1. skupiny prací,

 • do 3. a 4. platové třídy se zařadí do 2. skupiny prací,

 • do 5. a 6. platové třídy se zařadí do 3. skupiny prací,

 • do 7. a 8. platové třídy se zařadí do 4. skupiny prací,

 • do 9. a 10. platové třídy se zařadí