• Statut sociálního fondu obce (města)Garance

  28.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
  více
  Zámek

  Odměňování členů zastupitelstvaGarance

  22.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  22.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  9.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Jednací řád finančního výboruGarance

  24.4.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zastupitelstvo obce……………………. (dále také jako „zastupitelstvo obce”) vydává tento jednací řád, který upravuje přípravu zasedání výboru, způsob jednání a rozhodování výboru a plnění jím přijatých…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v 2. čtvrtletí 2024Garance

  22.4.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sotva zaměstnavatelé a zaměstnanci „vydýchali” velké změny, které do pracovního práva přinesla novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), s účinností od 1. 10. 2023 a od 1. 1. 2024, už aby se pomalu připravovali…
  více
  Zámek

  Odměny u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  15.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen dohoda) náleží za výkon práce odměna. Jde o jiné plnění poskytované zaměstnavatelem za práci, než je plat nebo mzda. Odměnu za výkon práce na dohodu nelze zaměňovat…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  21.3.2024, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  5.3.2024, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Uplatnění DPH v účetní jednotce (určeno pro ÚSC)Garance

  1.3.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Kulturní služby a DPHGarance

  19.2.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  29.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  29.1.2024, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  19.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  15.1.2024, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu 2024Garance

  9.1.2024, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S koncem jednoho kalendářního roku a začátkem dalšího jsou vždy spojeny nějaké legislativní změny. Oblast pracovního práva nevyjímaje. Nejdůležitější jsou vždy změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), ale za…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

  5.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - kdy ano a kdy neGarance

  5.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za cestovní náhrady se podle § 156 odst. 3 ZP považují pouze náhrady, které byly poskytnuty v souladu s § 152 ZP.
  více
  Zámek

  Interní pokyny pro ÚSCGarance

  1.1.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zavedení Centrálního systému účetních informací státu je realizováno prostřednictvím reformy účetnictví vybraných organizací. Cílem je zvýšení vypovídací schopnosti účetnictví veřejného sektoru, které si vyžádalo…
  více
  Zámek

  Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

  1.1.2024, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.
  více
  Zámek

  Kontrolní činnost výboru zastupitelstva obceGarance

  1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zastupitelstvo obce jako nejvyšší orgán obce s rozhodujícím oprávněním v oblasti samostatné působnosti si zřizuje výbory jako své přípravné, poradní, iniciativní a kontrolní orgány, přičemž mezi povinně zřizované výbory u obcí patří kontrolní a finanční výbor,…
  více
  Zámek

  Střednědobý výhled rozpočtu PO a rozpočet POGarance

  1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Město, obec, resp. územní samosprávný celek si pro vybrané činnosti, které jsou zpravidla neziskové a jejichž rozsah, struktura a složitost si vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizují příspěvkové organizace, a to zejména k hospodářskému využívání…
  více
  Zámek

  Časové rozlišení - verze č. 2Garance

  1.1.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel …………………………………………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený…
  více
  Zámek

  Dotační pravidlaGarance

  1.1.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva při pracovních cestách v souvislosti s výkonem jejich funkceGarance

  1.1.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 81 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, náleží členovi zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro…
  více
  Zámek

  Náhrady nákladů při výkonu práce na dálkuGarance

  1.1.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souvislosti s výkonem práce na dálku sjednaným mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem podle § 317 ZP písemně, příp. nařízeným zaměstnanci podle § 317 odst. 3 ZP, vznikají zaměstnanci zpravidla vždy nějaké výdaje (náklady).…
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Práce na dálkuGarance

  13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

  10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitouGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…
  více
  Zámek

  Evidence pracovní dobyArchiv

  2.11.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen na základě § 96 ZP vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví konané podle § 93a ZP, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a je také povinen vést…
  více
  Zámek

  Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

  1.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Část sedmá zákoníku práce upravuje poskytování náhrad výdajů zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, a to zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel:
  více
  Zámek

  Oceňování majetku účetně i daňověGarance

  30.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…
  více
  Zámek

  Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíArchiv

  23.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. se po několika letech do právní úpravy vrací možnost, aby vyjmenovaní zdravotničtí zaměstnanci v některých provozech a za stanovených podmínek mohli konat další dohodnutou práci přesčas nad limity obecně…
  více
  Zámek

  Informační povinnost zaměstnavateleGarance

  12.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa,…
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  11.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…
  více
  Zámek

  Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtováníGarance

  1.10.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, který je vyslán na tuzemskou anebo na zahraniční pracovní cestu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud není dohodnuto, že záloha poskytnuta nebude. Zaměstnanec tedy o zálohu na pracovní cestu…
  více
  Zámek

  Práce přesčasGarance

  1.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Prací přesčas se podle § 78 odst. 1 písm. i) ZP rozumí taková práce, kterou zaměstnanec koná na příkaz zaměstnavatele nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem stanoveného rozvržení pracovní doby a konanou mimo rámec…
  více
  Zámek

  Právo stavbyGarance

  27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…
  více
  Zámek

  PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Whistleblowing - ochrana oznamovatelů a povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákonaGarance

  25.7.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023. Pro zaměstnavatele z něho vyplývá řada…
  více

  Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

  5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…
  více
  Zámek

  Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

  29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
  více
  Zámek

  Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

  18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
  více
  Zámek