• PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Whistleblowing - ochrana oznamovatelů a povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákonaGarance

  25.7.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023. Pro zaměstnavatele z něho vyplývá řada…
  více

  Kulturní služby a DPHGarance

  24.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu v polovině roku 2023Garance

  14.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Přinášíme aktualizovaný přehled důležitých změn, které se vztahují k pracovněprávní praxi.
  více

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  12.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

  5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…
  více
  Zámek

  Režim přenesení daňové povinnosti k DPH v tuzemskuGarance

  29.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úprava postupu při přenesení daňové povinnosti v tuzemsku je vymezena v § 92a ZDPH. V režimu přenesení daňové povinnosti je povinen přiznat daň vždy plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku uskutečněno. Povinnost přiznat daň je ke…
  více
  Zámek

  Registrace osob identifikovaných k DPHGarance

  18.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty, které nepřekračují limit obratu pro povinnou registraci podle § 6 ZDPH, se mohou dostat do situace, kdy jim vznikne povinnost registrace identifikované osoby, která je sice povinna daň z přidané hodnoty v tuzemsku přiznat a zaplatit, ale…
  více
  Zámek

  Registrace k DPH - překročením limitu, dobrovolnáGarance

  11.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obrat pro osobu povinnou k dani definuje § 4a ZDPH. Všechny osoby povinné k dani vycházejí při výpočtu obratu DPH ze souhrnu úplat bez DPH, které jim náleží za uskutečněné plnění s místem plnění v tuzemsku. Vždy půjde o plnění, které bylo, je nebo bude…
  více
  Zámek

  Úvod do problematiky DPHGarance

  2.5.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Znalost základních pravidel uplatnění DPH je nutná pro všechny osoby povinné k dani, tj. pro neplátce i plátce. Východiskem pro jejich pochopení jsou definice pojmů, zejména vymezení ekonomické činnosti a předmětu daně, a to i v kontextu sledování obratu pro…
  více
  Zámek

  Změny v pracovním právu ve 2. čtvrtletí 2023Garance

  26.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I v dubnové aktualizaci přinášíme přehled důležitých (ať už přijatých, nebo teprve připravovaných) změn pro pracovněprávní praxi s příslušným…
  více
  Zámek

  Statut sociálního fondu obce (města)Garance

  17.4.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sociální fond (dále jen „fond”) je účelový peněžní fond, který byl zřízen zastupitelstvem obce ………. usnesením č. …….. ze dne ……….. v souladu s § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Fond…
  více
  Zámek

  Nový zákon o účetnictví (předpokládaná účinnost od 1. 1. 2024) - vybrané změny nejen pro NNOGarance

  3.4.2023, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ministerstvo financí předložilo dne 26. 10. 2022 do meziresortního připomínkového řízení návrh nového zákona o účetnictví. Návrh zákona je dostupný na internetových stránkách ministerstva…
  více
  Zámek

  Poskytování platu pedagogickým pracovníkůmGarance

  3.4.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pedagogickým pracovníkům, kteří výkonem přímé pedagogické činnosti uskutečňují výchovu a vzdělávání na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a kteří jsou zaměstnanci…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  30.3.2023, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Kritéria efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti (3E) v ÚSC pro oblasti příjmu a výdeje veřejných prostředkůGarance

  27.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kritéria účelnosti, hospodárnosti a afektivnosti územně samosprávných celků (dále i ÚSC) byla stanovena na základě úpravy v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (dále také…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  20.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v obci/městěGarance

  15.2.2023, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „zákon o finanční kontrole“ a „ZFK”), ve znění pozdějších…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  27.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  18.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  Změny v oblasti sociálního zabezpečení na počátku roku 2023Archiv

  4.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dnem 1. ledna 2023 nabyla účinnosti úprava o zvýšení procentní výměry starobního důchodu za vychované děti. Toto zvýšení za vychované děti náleží jak k řádnému starobnímu důchodu, tak k předčasnému starobnímu důchodu, na který vzniká nárok podle § 31 ZDPo. Za…
  více
  Zámek

  Pravidla a postup při uveřejňování smluv v registru smluvGarance

  1.1.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento vnitřní předpis upravuje pravidla a postup obce při uveřejňování smluv v registru smluv podle ustanovení zákona o registru smluv a ostatních právních předpisů České republiky.
  více
  Zámek

  Systém zpracování účetnictvíGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odměňování členů zastupitelstvaGarance

  1.1.2023, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.
  více
  Zámek

  Pravidla pro tvorbu opravných položek a tvorbu rezervGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Schvalování účetní závěrkyGarance

  1.1.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: ÚSC XXXXXXXXXXXX
  více
  Zámek

  Změny v nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1. 1. 2023Garance

  1.1.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Změny nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě účinné od 1. 1. 2023 (dále jen nařízení…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

  5.12.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
  více
  Zámek

  Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Sestavení rozpočtu ÚSC (města)Garance

  29.4.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Směrnice nastavuje vnitřní kontrolní systém a výkon finanční kontroly (dále jen „směrnice”) podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (dále také „ZFK”), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 416/2004…
  více
  Zámek

  Přílohy ke směrnici - finanční kontrola v dobrovolném svazku obcíGarance

  29.3.2022, Mgr. Pavel Bláha, Zdroj: Verlag Dashöfer
  (Poznámka: Pro zpracování byly využity vzory z Metodického pokynu č. 9 z 1. 1. 2020 Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí, které byly přiměřeně upraveny nebo…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

  24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…
  více
  Zámek

  Oběh účetních dokladůGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Ochrana a zpracování osobních údajů (podle GDPR) pro účetní oddělení obceGarance

  1.1.2022, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nedefinuje, co znamená „orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt”. Pracovní skupina WP29 má za to, že tento pojem má být stanoven vnitrostátním právními předpisy. Z uvedených důvodů orgány veřejné moci a veřejné…
  více
  Zámek

  Spisový, archivační a skartační řádGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odpisový plánGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzor „OBALU – TITULNÍHO LISTU” uveden pod názvem Vzor formálních náležitostí
  více
  Zámek

  Manuál pro hospodaření s majetkem městaGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: obec – veřejnoprávní korporace, územní samosprávný celek
  více
  Zámek

  Přezkušování a oběh dokladůGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Harmonogram účetní závěrkyGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: Územní samosprávný celek
  více
  Zámek

  Rozpočtový proces města - pravidlaGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  1. Tato směrnice stanoví postup při sestavování rozpočtu města XXX a jím zřizovaných organizací, postup při provádění úprav rozpočtu v průběhu kalendářního roku, při kontrole čerpání finančních prostředků rozpočtu, časového profilu rozpočtu během roku a při…
  více
  Zámek

  Pravidla pro odpisování majetkuGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Hospodaření s majetkem obceGarance

  1.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Organizační uspořádání účetní jednotky: obec - veřejnoprávní korporace, územně samosprávný celek
  více
  Zámek