• Zprostředkování zaměstnání krajskými pobočkami Úřadu práceGarance

  26.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Volná pracovní místaGarance

  18.7.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 103 ZP Povinnosti zaměstnavateleGarance

  14.7.2023, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 271u ZP Změna poměrů a zvýšení náhradGarance

  3.7.2023, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 307a-309a ZP Agenturní zaměstnáváníGarance

  20.4.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
  více
  Zámek

  § 8 ZoVZP - Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištěníArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto zákonném ustanovení je specifikováno období, resp. den, od kterého vzniká a následně zaniká povinnost jednotlivých subjektů platit pojistné. V odstavcích 1, 2 a 3 je postupně stanoveno období povinnosti platit pojistné pro pojištěnce, zaměstnavatele i…
  více
  Zámek

  § 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleArchiv

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
  více
  Zámek

  § 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoArchiv

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc (u zaměstnavatele) nebo za kalendářní rok (u OSVČ) odvedeno v souladu se…
  více
  Zámek

  § 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPArchiv

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci (mimo výjimek, kdy se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje) zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší…
  více
  Zámek

  § 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČArchiv

  6.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu za rozhodné období kalendářního roku, případně i s potřebou dodržet u OSVČ minimální vyměřovací základ. Vykazuje-li tedy pojištěnec příjmy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP,…
  více
  Zámek

  § 17 ZPVZP - Způsob placení pojistnéhoArchiv

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Placení pojistného zdravotní pojišťovně je nejčastěji realizováno dvojím způsobem, a to buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo úhradou v hotovosti prostřednictvím banky či držitele poštovní licence.…
  více
  Zámek

  § 13 ZPVZP - Odvod pojistného při souběhu příjmůArchiv

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel nebo pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné ze všech příjmů podléhajících povinnosti odvodu pojistného. Jedná-li se o OSVČ nebo zaměstnance, za které současně platí pojistné stát, hradí pojistné (kromě státu) i OSVČ,…
  více
  Zámek

  § 7-8a ZPVZP - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činnéArchiv

  2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby samostatně výdělečně činné představují ve zdravotním pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. Pojištěnci, považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ, jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP. Mezi základní povinnosti podnikající…
  více
  Zámek

  § 10-11 ZPVZP - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmůArchiv

  2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 3 ZPVZP - Vyměřovací základ zaměstnancůArchiv

  1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Povinnost placení pojistného za zaměstnance včetně plnění ostatních souvisejících zákonných povinností se vztahuje na zaměstnavatele tehdy, pokud se pojištěnec považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Je-li pojištěnec uveden mezi taxativně…
  více
  Zámek

  § 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíArchiv

  1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozhodné období určuje skupinám plátců pojistného časový úsek, za který jsou tyto skupiny povinny pojistné platit. Ve zdravotním pojištění aktuálně rozlišujeme v zásadě dvě rozhodná období, a sice:kalendářní měsíc (u zaměstnavatelů a zaměstnanců, osob bez…
  více
  Zámek

  Kolektivní smlouvaArchiv

  27.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 24 ZPVZP - Povinnosti osob samostatně výdělečně činnýchArchiv

  8.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud pojištěnec vykazuje ve své samostatné výdělečné činnosti příjmy zdaňované podle § 7 odst. 1 a 2 ZDP, považuje se z tohoto titulu ve zdravotním pojištění za OSVČ. Osoby považované ve zdravotním pojištění za OSVČ, tedy s povinností placení pojistného a…
  více
  Zámek

  § 22-22a ZPVZP - Kontrola placení pojistnéhoArchiv

  7.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kontrolní činnost provádějí jednotlivé zdravotní pojišťovny a jejím cílem je zejména prověřit, zda plátce – zaměstnavatel (ať už právnická nebo fyzická osoba) odvádí pojistné včas a ve správné…
  více
  Zámek

  § 217-219 ZP Čerpání dovolenéGarance

  30.1.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 191 ZP Důležité osobní překážky v práciGarance

  24.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 25a ZPSZ - Úhrada odvedeného pojistnéhoGarance

  23.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhrada mzdy nebo platu se refunduje tomu, kdo tuto náhradu poskytl, na základě právního předpisu povinně (srov. § 206 odst. 4 ZP; podle tohoto ustanovení jestliže je podle zvláštního právního předpisu zaměstnanec uvolněn pro překážku v práci z důvodu obecného…
  více
  Zámek

  § 22c ZPSZ - Uschovávání účetních a dalších záznamůGarance

  23.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Účetními záznamy se rozumí všechny doklady, z nichž lze zjistit zaměstnavatelem zúčtovaný příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance. Těmito účetními záznamy se rozumějí zejména mzdové listy. Dalšími doklady se rozumějí doklady potřebné pro…
  více
  Zámek

  § 22b ZPSZ - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

  20.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní povinností zaměstnavatele je podat ve stanovené lhůtě (tj. ve lhůtě stanovené podle § 9 odst. 1 ZPSZ) na předepsaném tiskopisu a stanoveným způsobem přehled o výši vyměřovacích základů a o výši pojistného, které je povinen odvádět. Pokud zaměstnavatel…
  více
  Zámek

  § 55 ZP Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

  19.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 15a ZPSZ - Maximální vyměřovací základyGarance

  19.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od roku 2008 je zaveden maximální vyměřovací základ pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné. Maximálním vyměřovacím základem zaměstnance pro placení pojistného je částka ve výši 48násobku průměrné mzdy (s výjimkou let 2010 a 2011, kdy maximálním…
  více
  Zámek

  § 117 ZP Mzda a příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředíGarance

  18.1.2023, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZPSZ - Způsob odvodu pojistnéhoGarance

  18.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, a to bez ohledu na splatnost mezd nebo platů.
  více
  Zámek

  § 7a-7c ZPSZ - Sleva na pojistnémGarance

  18.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sleva na pojistném náleží od 1. února 2023 zaměstnavateli za zaměstnávání stanovených skupin zaměstnanců v pracovním nebo služebním poměru. Zaměstnanci nárok na slevu nemají. Není podstatné, zda se jedná o pracovní poměr na dobu určitou nebo neurčitou. Sleva…
  více
  Zámek

  § 112 ZP Zaručená mzdaGarance

  17.1.2023, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 7 ZPSZ - Sazby pojistnéhoGarance

  17.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Sazby pojistného na sociální zabezpečení jsou stanoveny zvlášť pro jednotlivé skupiny poplatníků pojistného, tedy zvlášť i pro zaměstnavatele a pro zaměstnance, byť zaměstnanci pojistné sami neodvádějí.…
  více
  Zámek

  § 111 ZP Minimální mzdaGarance

  16.1.2023, Ing. Ivan Tomší, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 53-54 ZP Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelemGarance

  16.1.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 83 ZOPSZ - Sepisování žádostí o důchodGarance

  16.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti, kterou s žadatelem sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení (je-li k přiznání důchodu příslušná Česká správa sociálního zabezpečení). Žádost o důchod nesepisují zaměstnavatelé (povinnost…
  více
  Zámek

  § 198 ZP Společná ustanovení o mateřské, otcovské a rodičovské dovolenéGarance

  13.1.2023, Mgr. Lenka Pavelková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 37 ZOPSZ - Vedení a předkládání záznamůGarance

  13.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V odstavci 1 je taxativně uvedeno, jaké údaje musí mít zaměstnavatel ve své evidenci pro účely důchodového pojištění. Záznam zaměstnavatele o tom, zda jeho zaměstnanec pobírá důchod z důchodového pojištění, se od roku 2012 týká jen předčasného starobního…
  více
  Zámek

  § 35a ZOPSZ - Povinnost zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely důchodového pojištěníGarance

  13.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V ustanovení odstavce 1 se předně vymezuje pojem zaměstnavatel; příslušnost jednotlivých zaměstnavatelů podle právních vztahů zakládajících účast na důchodovém pojištění je pak upravena v § 36 ZOPSZ. Pokud právnická nebo fyzická osoba sice zaměstnává jiné…
  více
  Zámek

  § 7 ZOPSZ - Místní příslušnostGarance

  13.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení upravuje místní příslušnost okresní správy sociálního zabezpečení jako prvostupňového orgánu v oblasti provádění důchodového pojištění a odvodu pojistného na sociální zabezpečení.
  více
  Zámek

  § 195a Otcovská dovolenáGarance

  12.1.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 58 ZDPo - Souběh nároků na výplatu přímých důchodůGarance

  12.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V ustanovení je řešen souběh nároků na výplatu na více důchodů. Základní zásadou je, že z přímých důchodů (tj. důchodů starobních včetně předčasných starobních důchodů a invalidních důchodů) náleží vždy jen jeden důchod, a to vyšší. Současně nemohou být…
  více
  Zámek

  § 59 ZDPo - Souběh nároků na výplatu přímých a odvozených důchodůGarance

  12.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V ustanovení je řešen souběh nároků na výplatu přímého důchodu (tj. starobního nebo invalidního) a na výplatu jednoho nebo více odvozených důchodů (tj. důchodů vdovských, vdoveckých a sirotčích). V tomto případě platí zásada, že v plné výši se vyplácí jen…
  více
  Zámek

  § 56 ZDPo - Změny v nárocích po přiznání důchoduGarance

  11.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Po přiznání důchodu může dojít k novému rozhodnutí o důchodu nebo o jeho výplatě. Ustanovení se tedy týká situací, které nastaly (byly zjištěny) po nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání (nepřiznání) důchodu nebo úpravě jeho výše; jde o tzv. řízení o změně…
  více
  Zámek

  § 54 ZDPo - Nárok na důchod a na jeho výplatuGarance

  11.1.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V zákoně o důchodovém pojištění se rozlišují dva pojmy, a to nárok na důchod a nárok na výplatu důchodu, přičemž rozlišování těchto dvou pojmů má své praktické důsledky.Nárok na důchod vzniká dnem splnění všech podmínek stanovených v zákoně o důchodovém…
  více
  Zámek

  § 271c ZP Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatněníGarance

  10.1.2023, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek