• Identifikovaná osoba k DPH

  1.12.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pružná pracovní doba

  27.11.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dotace z Evropské unieGarance

  21.11.2023, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Doručování písemností v pracovněprávních vztazíchGarance

  20.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právní úprava doručování obsažená v zákoníku práce se netýká doručování všech písemností, ale jen písemností vymezených výslovně v § 334 ZP.
  více
  Zámek

  Práce na dálkuGarance

  13.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ustanovení § 2 odst. 2 ZP vychází z toho, že závislá práce je vykonávána na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě. Tam, kde to připouští povaha práce (zejména při použití počítače s připojením k internetu), není proto vyloučeno, aby se…
  více
  Zámek

  Dlouhodobý majetek příspěvkové organizaceGarance

  13.11.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek představují významné účetní kategorie majetku, které se vyskytují prakticky v každé příspěvkové organizaci.
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada výdajů při tuzemských cestáchGarance

  10.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři jsou uvedeny náhrady jízdních výdajů, které přísluší zaměstnancům v podnikatelské sféře. Ve smyslu § 174 ZP postupuje obdobně zaměstnavatel ve státní a příspěvkové sféře. Při poskytování náhrad jízdních výdajů zaměstnancům zaměstnavatelů uvedených…
  více
  Zámek

  Pracovní poměr na dobu určitouGarance

  9.11.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr lze uzavřít na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Zákoník práce přitom vychází z toho, že nebyla-li písemně sjednána doba trvání pracovního poměru, trvá pracovní poměr po dobu neurčitou. Chce-li proto zaměstnavatel dobu trvání pracovního…
  více
  Zámek

  FKSPGarance

  6.11.2023, Ing. Eliška Hryzláková, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP”) slouží k uspokojování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců a dalších osob, u nichž to příslušné právní předpisy umožňují. Tvorba a čerpání FKSP jsou upraveny vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu…
  více
  Zámek

  Darované pianino pro ZUŠ

  6.11.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Platová třída na pozici Metodik prevence v PPP

  3.11.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práceGarance

  1.11.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Část sedmá zákoníku práce upravuje poskytování náhrad výdajů zaměstnancům v souvislosti s výkonem práce, a to zaměstnancům, jejichž zaměstnavatel:
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis upravující ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing) u povinného subjektuGarance

  30.10.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Oceňování majetku účetně i daňověGarance

  30.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní metody oceňování platné pro všechny účetní jednotky upravuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v § 24 až § 27. Z této úpravy vyplývá, že z jednotlivých složek majetku a závazků se…
  více
  Zámek

  Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictvíGarance

  23.10.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 281/2023 Sb. se po několika letech do právní úpravy vrací možnost, aby vyjmenovaní zdravotničtí zaměstnanci v některých provozech a za stanovených podmínek mohli konat další dohodnutou práci přesčas nad limity obecně…
  více
  Zámek

  Zavedení tzv. sick days v organizaci

  20.10.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Čerpání z FKSP ve vazbě na nástup do práce

  19.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odpisování dlouhodobého majetkuGarance

  16.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou z povinností účetních jednotek stanovenou zákonem o účetnictví je povinnost dodržovat při vedení účetnictví mimo jiné i účetní metody stanovené prováděcími právními předpisy. V souladu s § 4 odst. 8 písm. g) ZoÚ se jedná zejména o tyto účetní…
  více
  Zámek

  Informační povinnost zaměstnavateleGarance

  12.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Již do výběrového řízení vstupuje uchazeč o zaměstnání s nějakou představou o tom, za jakých podmínek by práci u daného zaměstnavatele konal, čeho by se mu dostávalo, za co by nesl odpovědnost apod. Základní informace lze vyčíst z nabídky pracovního místa,…
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměrGarance

  11.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce obsahuje ve svém § 3 ZP zásadní pravidlo – závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy. Vedle pracovního poměru jsou základními pracovněprávními vztahy též dohody o…
  více
  Zámek

  Doprava do divadla jako dar

  9.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Fond oprav v nebytových prostorech PO

  6.10.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Novela zákoníku práce 2023/2024Garance

  2.10.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce byl k 1. 10. 2023 novelizován zákonem č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další…
  více

  Soubory hmotných movitých věcíGarance

  2.10.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Soubory hmotných movitých věcí jsou z pohledu účetnictví příspěvkových organizací i z pohledu zákona č. 586/1992 Sb. jednou z problematických kategorií dlouhodobého hmotného majetku.
  více
  Zámek

  Úhrada cestovních výdajů u pedagogů

  2.10.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Záloha na cestovní náhrady a její vyúčtováníGarance

  1.10.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, který je vyslán na tuzemskou anebo na zahraniční pracovní cestu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zálohu až do předpokládané výše cestovních náhrad, pokud není dohodnuto, že záloha poskytnuta nebude. Zaměstnanec tedy o zálohu na pracovní cestu…
  více
  Zámek

  Právo stavbyGarance

  27.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Právo stavby je věcným právem k věcem cizím a umožňuje stavebníkovi na cizím pozemku nebo pod povrchem pozemku postavit stavbu (např. bytový prostor, nebytový prostor, studnu, kolektor pro vedení inženýrských sítí apod.), které je vlastníkem. Stavebník může…
  více
  Zámek

  Čerpání daňové úspory v PO

  27.9.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady

  25.9.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Informace ke konsolidačnímu balíčku pro POGarance

  13.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V komentáři se budeme podrobněji věnovat aktuální problematice tzv. konsolidačního balíčku neboli vládnímu návrhu zákona, jímž se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných financí, návrh je projednáván jako sněmovní tisk č. 488. Návrh zákona je…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy zaměstnanců

  13.9.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

  4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…
  více
  Zámek

  Účast zaměstnance na táboře - náhrada platu

  28.8.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  DPH a stravovací a ubytovací službyGarance

  25.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Neziskové subjekty často provozují stravovací a ubytovací zařízení, ve kterých poskytují tyto služby nejen v rámci své hlavní činnosti, ale i v rámci doplňkové/hospodářské nebo jiné činnosti na základě živnostenského oprávnění. Ubytovací služby mohou být…
  více
  Zámek

  Úplatné dodání majetku ÚSC mimo předmět DPHGarance

  21.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Územně samosprávné celky, tj. obce a kraje (dále jen „ÚSC”), jako plátci poměrně často realizují úplatný převod majetku (prodej na základě kupní smlouvy). Z pohledu DPH se jedná o dodání zboží, kterým se rozumí převod práva nakládat se zbožím jako vlastník (§…
  více
  Zámek

  Vyúčtování cestovního příkazu

  11.8.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Uskutečnění plnění a vznik povinnosti přiznat daňGarance

  7.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Obecné pravidlo pro stanovení dne, kdy vzniká povinnost přiznat daň, je upraveno v § 20a ZDPH. Vymezení dne uskutečnění zdanitelného plnění u zboží a služeb podle obecných principů i ve speciálních případech je uvedeno v § 21 ZDPH. …
  více
  Zámek

  Asistent pedagoga na dobu určitou

  7.8.2023, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Základ daně a výpočet daně, oprava základu a výše daněGarance

  3.8.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stanovení základu daně je uvedeno v § 36 ZDPH. Podle § 36 odst. 1 ZDPH je základem daně všechno, co jako úplatu plátce obdržel nebo má obdržet za uskutečněné zdanitelné plnění, a to od osoby, pro kterou je zdanitelné plnění uskutečněno, nebo od třetí osoby,…
  více
  Zámek

  Příspěvek na penzijní připojištění z jiných prostředků

  3.8.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Whistleblowing - ochrana oznamovatelů a povinnosti zaměstnavatelů podle nového zákonaGarance

  25.7.2023, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., CIPP/E, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ve Sbírce zákonů byl publikován zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, který nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2023. Pro zaměstnavatele z něho vyplývá řada…
  více

  Kulturní služby a DPHGarance

  24.7.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kulturní služby poskytované neziskovými subjekty patří do kategorie osvobozených služeb zařazených v § 51 odst. 1 písm. k) ZDPH, do kategorie ostatní osvobozené služby podle § 61 ZDPH.
  více
  Zámek

  Odpisování dlouhodobého majetku

  17.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtování o odpisech

  7.7.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Čerpání příspěvku na tábor pro dítě

  29.6.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytnuté volno na činnost vedoucího tábora

  26.6.2023, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu POGarance

  12.6.2023, Mgr. Adriana Kvítková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Uplatnění DPH v oblasti sportovní činnostiGarance

  12.6.2023, Ing. Zdeněk Kuneš, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Správné zařazení sportovních činností pod příslušnou kategorii služeb má zásadní význam jak pro neplátce, tak pro plátce. Je nezbytně nutné nejdříve vyhodnotit charakter jednotlivých činností poskytovaných v konkrétním sportovním zařízení a rozlišit případy,…
  více
  Zámek

  Nájmy nemovitých věcí a přeúčtování služeb souvisejících s nájmy pro účely DPHGarance

  5.6.2023, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní pojem pro oblast nájemních vztahů je pro účely daně z přidané hodnoty vymezen v § 4 odst. 4 písm. g) ZDPH. Nájmem věci se podle citovaného ustanovení rozumí nejen nájem, ale i podnájem věci, pacht a podpacht. S účinností od 1. 4. 2019 byly pod…
  více
  Zámek