• Stravování - školníGarance

  18.3.2024, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2023Garance

  15.3.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2023, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2023. K tomu je nutné doplnit, že v roce…
  více
  Zámek

  Stravování - závodníGarance

  14.3.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…
  více
  Zámek

  Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - odvod zdravotního pojištěníGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel musí odvést pojistné na zdravotní pojištění ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce následujícího. Za splnění této povinnosti se považuje den, kdy byla částka zdravotního pojištění připsána ve prospěch účtu příslušné zdravotní…
  více
  Zámek

  MladistvíGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…
  více
  Zámek

  Dodatková dovolenáGarance

  13.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci, který pracuje u téhož zaměstnavatele po stanovenou týdenní pracovní dobu celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, a zaměstnanci, který po celý kalendářní rok koná práce zvlášť obtížné, přísluší dodatková…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy - vztah k zápočtovému listuGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každý, kdo přijímá zaměstnance do zaměstnání, je povinen vyžádat si od něho potvrzení vystavené předchozím zaměstnavatelem, zda byl nařízen výkon rozhodnutí srážkami z jeho mzdy, kterým soudem a v čí prospěch. Takové potvrzení je povinen vydat každý…
  více
  Zámek

  Shromáždění osobních údajů zaměstnanceGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel musí shromáždit  osobní údaje  v souladu s GDPR (příp. se zákonem o ochraně osobních údajů), které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s trváním pracovního poměru, respektive dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení…
  více
  Zámek

  Mzdový listArchiv

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti mzdového listu nejsou…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - prohlášení o příslušnosti k zdravotní pojišťovněGarance

  12.3.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při vstupu zaměstnance do zaměstnání musí zaměstnavatel zjistit, u jaké zdravotní pojišťovny je zaměstnanec pojištěn. Tuto skutečnost dokládá zaměstnanec předložením Průkazu o zdravotním pojištění. Zaměstnavatel si zpravidla pořídí fotokopie průkazky a doklad…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  5.3.2024, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  5.2.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Nemocenské pojištěníGarance

  29.1.2024, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

  22.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daň z nemovitých věcíGarance

  22.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Daň z nemovitých věcí je daní přímou majetkového typu, která postihuje konkrétní majetek – nemovitou věc. Daň z nemovitých věcí je upravena zejména zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZDN”), tento zákon byl…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  19.1.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  331 - ZaměstnanciGarance

  10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  241 - Běžný účetGarance

  10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  263 - CeninyGarance

  10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  243 - Běžný účet FKSPGarance

  10.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnanec/-kyně pečující o děti z pohledu pracovněprávníhoGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen vytvářet příznivé pracovní podmínky pro  zaměstnance pečující o děti . Zákoník práce v § 240 až 241a ZP stanoví, že zaměstnanec a zaměstnankyně pečující o děti ve věku do 8 let smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého…
  více
  Zámek

  Starobní důchodce - předložení dokladu o přiznání důchodu zaměstnancemGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…
  více
  Zámek

  Dočasná pracovní neschopnostGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z pohledu pracovního práva je  dočasná pracovní neschopnost  (DPN) důležitou osobní překážkou v práci na straně zaměstnance a zaměstnavatel je povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci po dobu jeho pracovní neschopnosti. Pokud jde o finanční důsledky…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci vykonávající práci na dálkuGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec se může se zaměstnavatelem dohodnout na  výkonu práce na dálku .
  více
  Zámek

  Osobní spis zaměstnance - uzavření a archivaceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Po skončení zaměstnání se do osobního spisu (§ 312 ZP) zakládá:
  více
  Zámek

  Osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podíluGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců v přepočteném počtu podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., má povinnost  zaměstnávat osoby se zdravotním postižením . Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného…
  více
  Zámek

  Osobní spis zaměstnanceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovním poměru a na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (§ 312 ZP).
  více
  Zámek

  Informace o právech a povinnostech nového zaměstnanceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovněprávního vztahu písemně informovat zaměstnance o právech a povinnostech vyplývajících z pracovněprávního vztahu, pokud tyto informace neobsahuje pracovní smlouva, příp. dohoda o pracovní činnosti…
  více
  Zámek

  Inspekce práceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje postavení orgánů inspekce práce jako kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních vztahů, pracovních podmínek a služby péče o dítě v dětské skupině, působnost a příslušnost…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - oznamovací povinnostiGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Základní povinností zaměstnavatelů je plnění oznamovací povinnosti (§ 10-10a ZoVZP) spočívající v hlášení všech změn rozhodných pro stanovení výše odváděného pojistného a všech změn rozhodných pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné.…
  více
  Zámek

  Sociální zabezpečení - potvrzení o úhrnu vyměřovacích základůGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen podle § 15a zákona č. 589/1992 Sb. vystavit zaměstnanci do 8 dnů od podání žádosti potvrzení o úhrnu vyměřovacích základů na sociální zabezpečení za  kalendářní rok , z nichž bylo sraženo pojistné. Pokud zaměstnavatel zjistí, že v tomto…
  více
  Zámek

  Studenti a žáci - druh pracovněprávního vztahuGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnávání žáků a studentů se řídí obecně závaznými právními předpisy, mezi které patří především zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 561/2004…
  více
  Zámek

  Práce přesčas, pracovní pohotovostGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 96 ZP je zaměstnavatel povinen vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci o práci přesčas a době pracovní pohotovosti. I v případě, že zaměstnavatel uplatňuje při odměňování práce přesčas paušál, je povinen vést evidenci o práci přesčas.…
  více
  Zámek

  Evidence o dočasné pracovní neschopnostiGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen podle § 95 zákona č. 187/2006 Sb.vést evidenci o svých zaměstnancích účastných nemocenského pojištění. Jedná se o:
  více
  Zámek

  Pracovní úraz - evidence úrazu v knize úrazůGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
   Pracovním úrazem  se rozumí poškození zdraví nebo smrt, které byly zaměstnanci způsobeny nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů nebo vlastní tělesné síly při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s…
  více
  Zámek

  Archivace dat ve mzdové a personální oblastiGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Archivace dat se provádí podle potřeby zaměstnavatele, tj. u některých dokladů pravidelně měsíčně, u jiných až po  skončení kalendářního roku . Po skončení kalendářního roku je nutné provést archivaci dokumentů vždy, a to v souladu s právními předpisy, které…
  více
  Zámek

  Doručování písemnostíGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při doručování výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době a dalších písemností týkajících se skončení pracovního poměru nebo právních vztahů založených dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti (s výjimkou skončení pracovněprávního…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání.…
  více
  Zámek

  Pracovnělékařská prohlídka zaměstnanceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je podle § 103 odst. 1 písm. a) ZP povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pracovnělékařské prohlídky vykonávají poskytovatelé…
  více
  Zámek

  Výplata mzdy, výplatní den, výplatní lístekGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda (plat) je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku.
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnanceGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za práci na základě  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě.…
  více
  Zámek

  Pracovní smlouvaGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
   Pracovní poměr  se nejčastěji uzavírá formou pracovní smlouvy. Pracovní smlouva je dvoustranný právní akt, který má zákonem stanovené formální náležitosti a musí mít podle § 34 odst. 2 ZPpísemnou formu. Jedno vyhotovení pracovní smlouvy je zaměstnavatel…
  více
  Zámek

  Překážky v práciGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V § 191 ZP jsou taxativně uvedeny důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, kterými jsou:
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání - odvod pojistnéhoGarance

  4.1.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souladu s vyhláškou č. 125/1993 Sb. a podle § 205d zákona č. 65/1965 Sb. (dřívější zákoník práce) je zaměstnavatel povinen pravidelně čtvrtletně odvádět zákonné pojistné pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání, které je splatné…
  více
  Zámek

  411 - Fond odměnGarance

  2.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  901-998 - Podrozvahové účtyGarance

  1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  333 - Jiné závazky vůči zaměstnancůmArchiv

  1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  527 - Zákonné sociální nákladyGarance

  1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

  1.1.2024, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek