• Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  20.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - poskytování záloh a vyúčtování pracovní cestyGarance

  3.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci před vysláním na tuzemskou i zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu ve výši předpokládaných výdajů. Záloha může být poskytnuta v různé formě, např. vyplacením hotovosti, cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  27.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

  24.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…
  více
  Zámek

  Home office a pracovní doba

  24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Svobodně podle svého, anebo podle zaměstnavatelem daného rozvržení pracovní doby? Podívejme se na možnosti a specifika, která platí pro úpravu pracovní doby u zaměstnanců v režimu home…
  více
  Zámek

  Zahraniční pracovní cestyGarance

  23.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však mohou příspěvkové a…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  18.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  Stravování - závodníGarance

  17.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…
  více
  Zámek

  413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  502 - Spotřeba energieGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  241 - Běžný účetGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  441 - RezervyGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkámGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v rozvaze ve sloupci „Korekce”.
  více
  Zámek

  042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  557 - Náklady z vyřazených pohledávekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  411 - Fond odměnGarance

  2.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  901-998 - Podrozvahové účtyGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  333 - Jiné závazky vůči zaměstnancůmGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Opravné položkyGarance

  28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
  více
  Zámek

  Časové rozlišování v širším kontextuGarance

  21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…
  více
  Zámek

  Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců

  15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souvislosti s hromadným propouštěním musí zaměstnavatel pamatovat na několik povinností. Připomeňme si je.
  více
  Zámek

  Časové rozlišeníGarance

  10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…
  více
  Zámek

  Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  Časté vady mzdového systému

  11.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nedostatky mzdových systémů se dají jednoduše shrnout do termínů složitost, nesrozumitelnost nebo netransparentnost. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Sjednat, stanovit, určit

  20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Kratší a  zkrácená pracovní doba

  26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi tyto dva pojmy nemůžeme z pohledu pracovního práva klást rovnítko. Podívejme se na ně podrobněji.
  více
  Zámek

  Prodloužení dovolené

  21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
  více
  Zámek

  Když se výplata opozdí

  14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…
  více
  Zámek

  Doplatek pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu

  31.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V praxi dochází k oběma situacím - někdy zaměstnavatel není povinen provádět dopočet a doplatek pojistného a někdy naopak ano. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění se státním příspěvkem a životní pojištěníGarance

  26.5.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvky na soukromé životní pojištění a na penzijní připojištění se státním příspěvkem poskytované zaměstnanci zaměstnavatelem patřilo vždy mezi oblíbené a pro obě strany daňově výhodné zaměstnanecké benefity. V souvislosti s důchodovou reformou se penzijní…
  více
  Zámek

  Srovnatelné pracovní a mzdové podmínky u agenturních zaměstnanců

  10.5.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srovnatelným pracovním a mzdovým podmínkám se věnoval ve svém rozhodnutí i Nejvyšší správní soud.
  více
  Zámek

  Stravování - školníGarance

  12.4.2022, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zařízení školního stravování je upraveno v § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v prováděcí vyhlášce č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Jeho služby jsou určeny především…
  více
  Zámek

  Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2021Garance

  3.3.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2021, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2021. K tomu je nutné doplnit, že v roce…
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - roční zúčtování daněGarance

  13.2.2022, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti (dále jen „ZČ”), může po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat plátce daně – zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. O roční zúčtování je možné žádat v písemné…
  více

  Rozpočtová pravidla ÚSCGarance

  24.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozpočtová pravidla upravují problematiku rozpočtů územních samosprávných celků (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů), tj. obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů, regionálních rad regionů soudržnosti,…
  více
  Zámek

  Rozpočtová pravidla státuGarance

  20.1.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozpočtová pravidla upravují problematiku státního rozpočtu České republiky, tj.:
  více
  Zámek

  Přivýdělek zaměstnance a jeho právní úprava

  18.1.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce nebrání tomu, aby si zaměstnanec během trvání svého zaměstnání přivydělával. Ovšem platí to při splnění určitých podmínek.
  více
  Zámek

  Osoby se zdravotním postižením - plnění povinného podíluGarance

  10.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná-li se o zaměstnavatele, který zaměstnává v pracovním poměru více než 25 zaměstnanců v přepočteném počtu podle vyhlášky č. 518/2004 Sb., má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Povinný podíl činí 4 % z průměrného ročního přepočteného počtu…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

  5.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání. Pro přihlašování k pojištění, odhlašování z pojištění…
  více
  Zámek

  Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoArchiv

  4.1.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…
  více
  Zámek

  527 - Zákonné sociální nákladyGarance

  1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  412 - Fond kulturních a sociálních potřebGarance

  1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  243 - Běžný účet FKSPGarance

  1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  551 - Odpisy dlouhodobého majetkuGarance

  1.1.2022, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  MladistvíGarance

  29.12.2021, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 563/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…
  více
  Zámek