• PozemkyGarance

  18.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pozemkem se v souladu s § 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále také „katastrální zákon”), rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí…
  více
  Zámek

  Sportoviště, hřiště a obdobné venkovní sportovní plochyGarance

  4.9.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Častým problémem v účetnictví příspěvkových organizací je správné zařazení hřišť, sportovišť, kurtů a podobného majetku do účetnictví těchto účetních jednotek. I vzhledem k tomu, že náklady na tyto zásahy nejsou nijak zanedbatelné, nejedná se o nijak…
  více
  Zámek

  Překážky v práci a dovolená

  29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyjma zákonem stanovených případů může zaměstnavatel při překážce v práci na straně zaměstnance určit čerpání dovolené v této době jen na jeho vlastní…
  více
  Zámek

  Z rodičovské dovolené zpět na pracoviště - pracovněprávní aspekty

  22.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Každá dovolená jednou skončí a platí to i o rodičovské. Na co má zaměstnanec nárok a na co musí zaměstnavatel v takových případech pamatovat?
  více
  Zámek

  Dočasná pracovní neschopnost a změna místa pobytu

  15.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Marodit doma nebo i jinde? Za jakých podmínek může zaměstnanec změnit místo pobytu během doby dočasné pracovní neschopnosti?
  více
  Zámek

  Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí

  1.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odpovědnost za ztrátu svěřených věcí je zpřísněnou odpovědností, neboť na rozdíl od obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu se zavinění předpokládá a zaměstnanec musí prokazovat, že škodu nezavinil, pokud se chce odpovědnosti…
  více
  Zámek

  Pracovní posudek z pohledu judikatury

  6.6.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Posudek, nebo odsudek? Pokud se zaměstnavatel přikloní ke druhé z možností, může očekávat pozvánku k návštěvě soudní síně. 
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - oznamovací povinnostGarance

  10.4.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 94 ZNP je zaměstnavatel povinen oznámit OSSZ v elektronické podobě na předepsaném tiskopisu den nástupu zaměstnance do zaměstnání (které mu založilo účast na pojištění), den skončení zaměstnání. Pro  přihlašování k pojištění, odhlašování z pojištění …
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění - náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  30.3.2023, Ing. Květoslava Cimlerová, Mgr. Šárka Chotěborská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V nemocenském pojištění došlo k velké systémové změně od roku 2009, kdy oblast nemocenského pojištění byla komplexně upravena zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ZNP”). Zaměstnavatelé jsou od tohoto roku…
  více

  Daňové přiznání k dani z příjmů u příspěvkových organizací za rok 2022Garance

  24.3.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Následující výklad se zabývá problematikou podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací za zdaňovací období roku 2022, vychází tedy ze znění zákona o daních z příjmů k 31. 12. 2022. K tomu je nutné doplnit, že v roce…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

  20.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - poskytování záloh a vyúčtování pracovní cestyGarance

  3.2.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci před vysláním na tuzemskou i zahraniční pracovní cestu poskytnout zálohu ve výši předpokládaných výdajů. Záloha může být poskytnuta v různé formě, např. vyplacením hotovosti, cestovním šekem nebo zapůjčením platební karty…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

  27.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
  více
  Zámek

  Stravné při tuzemských pracovních cestách - zvýšené stravovací výdajeGarance

  24.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednu z největších položek cestovních výdajů tvoří náhrada zvýšených stravovacích výdajů (stravné). Jedná se o paušální příspěvek, který slouží ke krytí zvýšených výdajů vznikajících zaměstnanci tím, že se na pracovní cestě stravuje v různých stravovacích…
  více
  Zámek

  Home office a pracovní doba

  24.1.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Svobodně podle svého, anebo podle zaměstnavatelem daného rozvržení pracovní doby? Podívejme se na možnosti a specifika, která platí pro úpravu pracovní doby u zaměstnanců v režimu home…
  více
  Zámek

  Zahraniční pracovní cestyGarance

  23.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K rozšiřování mezinárodní spolupráce a s tím související zvyšování četnosti zahraničních pracovních cest nedochází pouze v rámci podnikání obchodních společností, ale také v nepodnikatelské sféře. Na rozdíl od obchodních společností však mohou příspěvkové a…
  více
  Zámek

  Silniční daňGarance

  18.1.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona”), který byl zásadně upraven zákonem č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.…
  více
  Zámek

  Stravování - závodníGarance

  17.1.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek zaměstnavatele na stravování je jedním z nejčastějších zaměstnaneckých benefitů. Mnozí zaměstnanci si na toto plnění zvykli již natolik, že jej považují za nárokové plnění. Z § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále též „ZP” nebo „zákoník…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištěníGarance

  12.1.2023, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát. V…
  více
  Zámek

  Mzdový listGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Bez ohledu na formu pracovněprávního vztahu musí být každému zaměstnanci založen mzdový list. Povinné náležitosti mzdového listu stanoví v § 38j zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Další náležitosti mzdového listu nejsou…
  více
  Zámek

  MladistvíGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je oprávněn uzavřít pracovněprávní vztah s mladistvým zaměstnancem, pokud dosáhl věku alespoň 15 let a má ukončenou povinnou školní docházku. Zákonem č. 563/2004 Sb. (školský zákon) je stanovena délka povinné školní docházky 9 let.…
  více
  Zámek

  Překážky v práciGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V § 191 ZP jsou taxativně uvedeny důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance, kterými jsou:
  více
  Zámek

  Výplata mzdy, výplatní den, výplatní lístekGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda (plat) je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo některou její složku.
  více
  Zámek

  Sociální zabezpečení - Přehled o výši vyměřovacích základů a odvodu pojistnéhoGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen podle § 8 a 9 zákona č. 589/1992 Sb. provést odvod sociálního zabezpečení na účet příslušné správy sociálního zabezpečení podle sídla zaměstnavatele do 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Pokud tento den připadne na sobotu,…
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaným mimo pracovní poměr - odměňování zaměstnanceGarance

  10.1.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za práci na základě  dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr  přísluší zaměstnanci odměna. Podle § 138 ZP se výše odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr sjedná se zaměstnancem v příslušné dohodě. Odměna nemusí zahrnovat povinné složky mzdy nebo…
  více
  Zámek

  241 - Běžný účetGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  502 - Spotřeba energieGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodařeníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  441 - RezervyGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plněníGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkámGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Opravné položky se vykazují podle § 4 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v rozvaze ve sloupci „Korekce”.
  více
  Zámek

  042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  557 - Náklady z vyřazených pohledávekGarance

  10.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištěníGarance

  9.1.2023, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kdo je účasten nemocenského pojištění, pokud splňuje podmínky účasti, je uvedeno v § 5 ZNP.
  více
  Zámek

  411 - Fond odměnGarance

  2.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  901-998 - Podrozvahové účtyGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  333 - Jiné závazky vůči zaměstnancůmGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  416 - Fond reprodukce majetku, fond investicGarance

  1.1.2023, Doc. Ing. Hana Březinová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená - určení doby čerpáníGarance

  12.12.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dobu čerpání dovolené (§ 217 – 219 ZP) určuje zaměstnavatel podle rozvrhu  čerpání dovolené  vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby si zaměstnanec mohl dovolenou vyčerpat zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na…
  více
  Zámek

  Opravné položkyGarance

  28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
  více
  Zámek

  Časové rozlišování v širším kontextuGarance

  21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…
  více
  Zámek

  Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců

  15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V souvislosti s hromadným propouštěním musí zaměstnavatel pamatovat na několik povinností. Připomeňme si je.
  více
  Zámek

  Časové rozlišeníGarance

  10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…
  více
  Zámek

  Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

  31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
  více
  Zámek

  Časté vady mzdového systému

  11.10.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nedostatky mzdových systémů se dají jednoduše shrnout do termínů složitost, nesrozumitelnost nebo netransparentnost. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Zaměstnanci - odstupnéGarance

  3.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Odstupné představuje jednorázový příspěvek zaměstnanci, který je formou odškodnění za ztrátu zaměstnání, na kterých zaměstnanec nenesl vinu, kdy byla zaměstnanci dána výpověď nebo k rozvázání pracovního poměru došlo dohodou, a to v případech uvedených v…
  více

  Sjednat, stanovit, určit

  20.9.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tyto způsoby může zaměstnavatel využít při mzdových jednáních se zaměstnancem. Podívejme se na ně.
  více
  Zámek

  Kratší a  zkrácená pracovní doba

  26.7.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mezi tyto dva pojmy nemůžeme z pohledu pracovního práva klást rovnítko. Podívejme se na ně podrobněji.
  více
  Zámek

  Prodloužení dovolené

  21.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené za kalendářní rok činí nejméně čtyři týdny. To však neznamená, že by zaměstnavatel nemohl potěšit zaměstnance nějakým tím dnem či týdnem volna…
  více
  Zámek

  Když se výplata opozdí

  14.6.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku. Od tohoto ideálu se občas někteří zaměstnavatelé…
  více
  Zámek