• Nepravidelná pracovní dobaGarance

  23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Povinnost uzavření smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služebGarance

  23.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytování platu - mimotarifní složky platuGarance

  20.3.2023, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příplatkem za vedení (§ 124 ZP) se oceňuje řídicí a organizační náročnost práce:
  více
  Zámek

  Slevy na pojistném v dotazech a odpovědích - okruh zaměstnanců

  20.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a správné postupyVideo záznamGarance

  17.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00
  Desatero základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění aneb kde se dělají chyby.
  více
  Zámek

  Podpora podnikového vzdělávání z evropských dotací

  17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo druhou březnovou výzvu zaměřenou na další profesní vzdělávání zaměstnanců v podnicích.
  více
  Zámek

  Pracovnělékařské služby z pohledu judikaturyGarance

  16.3.2023, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zvyšování kvalifikace pro zaměstnankyni na rodičovské dovolené

  16.3.2023, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Rekapitulace úpravy slev na pojistném

  16.3.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Již déle než měsíc, konkrétně od 1. 2. 2023, může zaměstnavatel za vyjmenovaný okruh zaměstnanců a při splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na pojistném. Zrekapitulujme si stručně novou právní…
  více
  Zámek

  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem

  13.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Od letošního roku došlo ke zrušení bezplatných poštovních poukázek. Za úhradu daně prostřednictvím poštovní poukázky bude nově Česká pošta účtovat cenu podle platného ceníku poštovních služeb.
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující pravidla komunikace na sociálních sítíchGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o průměrném výdělkuGarance

  10.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ……………………………………. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČO),
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o poskytování cestovních náhradGarance

  10.3.2023, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující předání agendy při skončení pracovněprávního vztahuGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující povinnosti zaměstnance při skončení pracovněprávního vztahuGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ....................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele vymezující okruh zaměstnanců, u kterých vyžaduje trestněprávní bezúhonnost pro výkon práceGarance

  10.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ............ ................... (uvést jeho přesné označení, sídlo,…
  více
  Zámek

  § 7 ZoVZP - Pojištěnci, za které je plátcem pojistného státGarance

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby, za které je plátcem pojistného na zdravotní pojištění stát, jsou taxativně vyjmenovány v ustanovení § 7 odst. 1 ZoVZP. Mezi tyto osoby řadíme například nezaopatřené děti, poživatele důchodu, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené, příjemce…
  více
  Zámek

  Přehled judikatury trochu jinak - Kritéria pro správné zařazení zaměstnance do platové třídyGarance

  10.3.2023, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Soudních rozhodnutí týkajících se nároků zaměstnance na mzdu je celá řada. Pokud jde ale o otázky vztahující se k platu zaměstnance, tedy odměny poskytované mu za práci u zaměstnavatele uvedeného v ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce…
  více
  Zámek

  § 8 ZoVZP - Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištěníGarance

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto zákonném ustanovení je specifikováno období, resp. den, od kterého vzniká a následně zaniká povinnost jednotlivých subjektů platit pojistné. V odstavcích 1, 2 a 3 je postupně stanoveno období povinnosti platit pojistné pro pojištěnce, zaměstnavatele i…
  více
  Zámek

  § 10-10a ZoVZP - Oznamovací povinnostGarance

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 9 ZoVZP - Výše a způsob placení pojistného na zdravotní pojištění a penáleGarance

  10.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Klíčovou otázkou pro všechny plátce je výpočet výše pojistného a způsob jeho placení, kdy v prvním odstavci je k této problematice uveden odkaz na samostatný zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. Druhý odstavec se týká poměru hrazení pojistného…
  více
  Zámek

  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání?

  10.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Finanční správa připomíná poplatníkům daně z příjmů fyzických osob, že na podání daňového přiznání v tzv. papírové podobě zbývá necelý…
  více
  Zámek

  Vnitřní platový předpisGarance

  9.3.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 25a ZPVZP - Pravděpodobná výše pojistnéhoGarance

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pokud zaměstnavatel nebo OSVČ nepředloží Přehled, nemůže zdravotní pojišťovna pouze na základě údajů ve svém informačním systému posoudit, zda je pojistné za příslušný kalendářní měsíc (u zaměstnavatele) nebo za kalendářní rok (u OSVČ) odvedeno v souladu se…
  více
  Zámek

  § 5 ZoVZP - Zaměstnanci, OSVČ a OBZPGarance

  9.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel je povinen platit pojistné tehdy, jsou-li zaměstnanci (mimo výjimek, kdy se osoba ve zdravotním pojištění za zaměstnance nepovažuje) zúčtovány příjmy ze závislé činnosti zdaňované podle § 6 ZDP a dále v případě, kdy zúčtovaný příjem svojí výší…
  více
  Zámek

  Poskytování zálohy na mzdu či plat

  7.3.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.
  více
  Zámek

  § 3a ZPVZP - Vyměřovací základ OSVČGarance

  6.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vyměřovacím základem u osoby samostatně výdělečně činné je 50 % daňového základu za rozhodné období kalendářního roku, případně i s potřebou dodržet u OSVČ minimální vyměřovací základ. Vykazuje-li tedy pojištěnec příjmy ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 a 2 ZDP,…
  více
  Zámek

  Výše průměrné mzdy

  6.3.2023, Zdroj: ČTK
  více
  Zámek

  Stavební úpravy rezidenčního bytu (TZ)

  6.3.2023, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

  3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  § 17 ZPVZP - Způsob placení pojistnéhoGarance

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Placení pojistného zdravotní pojišťovně je nejčastěji realizováno dvojím způsobem, a to buď bezhotovostním převodem z účtu vedeného u banky na účet příslušné zdravotní pojišťovny nebo úhradou v hotovosti prostřednictvím banky či držitele poštovní licence.…
  více
  Zámek

  § 13 ZPVZP - Odvod pojistného při souběhu příjmůGarance

  3.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel nebo pojištěnec jako osoba samostatně výdělečně činná platí pojistné ze všech příjmů podléhajících povinnosti odvodu pojistného. Jedná-li se o OSVČ nebo zaměstnance, za které současně platí pojistné stát, hradí pojistné (kromě státu) i OSVČ,…
  více
  Zámek

  Několik poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práceGarance

  3.3.2023, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto příspěvku představím čtenářům Zpravodaje některé poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Dozvíte se, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů byla na základě kontrol zjištěna. Vycházím kromě jiného i z Roční souhrnné zprávy o…
  více
  Zámek

  Chyby a časté omyly při podávání daňového přiznání

  3.3.2023, Zdroj: ČTK
  Jak se vyhnout nejčastějším chybám při podávání daňového přiznání a na jaké změny platné od roku 2022 nezapomenout? Zajímá-li vás odpověď, čtěte následující řádky.
  více
  Zámek

  Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2023Garance

  2.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu…
  více
  Zámek

  Novinky v právní úpravě pracovnělékařské péčeGarance

  2.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Koncem loňského roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku č. 452/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských službách a…
  více
  Zámek

  § 7-8a ZPVZP - Odvod pojistného za osoby samostatně výdělečně činnéGarance

  2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Osoby samostatně výdělečně činné představují ve zdravotním pojištění důležitou skupinu plátců pojistného. Pojištěnci, považovaní z pohledu zdravotního pojištění za OSVČ, jsou vyjmenováni v ustanovení § 5 písm. b) ZoVZP. Mezi základní povinnosti podnikající…
  více
  Zámek

  § 10-11 ZPVZP - Odvod pojistného za osoby bez zdanitelných příjmůGarance

  2.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Platba daně z nemovitých věcí

  2.3.2023, Zdroj: Finanční správa
  Přihlaste se ke službě zasílání údajů pro platbu daně z nemovitých věcí e-mailem a neplaťte poplatek za úhradu poštovní poukázkou.
  více
  Zámek

  Konkurenční doložkaGarance

  1.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
  více
  Zámek

  § 4 ZPVZP - Rozhodné obdobíGarance

  1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Rozhodné období určuje skupinám plátců pojistného časový úsek, za který jsou tyto skupiny povinny pojistné platit. Ve zdravotním pojištění aktuálně rozlišujeme v zásadě dvě rozhodná období, a sice:kalendářní měsíc (u zaměstnavatelů a zaměstnanců, osob bez…
  více
  Zámek

  § 3 ZPVZP - Vyměřovací základ zaměstnancůGarance

  1.3.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Povinnost placení pojistného za zaměstnance včetně plnění ostatních souvisejících zákonných povinností se vztahuje na zaměstnavatele tehdy, pokud se pojištěnec považuje ve zdravotním pojištění za zaměstnance. Je-li pojištěnec uveden mezi taxativně…
  více
  Zámek

  Vnitřní předpis zaměstnavatele o FKSPGarance

  28.2.2023, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel ………….. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),
  více
  Zámek

  Několik poznámek k práci z domova

  28.2.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Na co by zaměstnavatelé umožňující pracovat z domova neměli zapomínat?
  více
  Zámek

  MPSV má kompromisní návrh novely zákoníku práce

  28.2.2023, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
  Transpozici evropských směrnic i další úpravy zavádí novela zákoníku práce, kterou zpracovalo MPSV. V posledních týdnech probíhalo vypořádání připomínek.
  více
  Zámek

  Daň z příjmů u DDM

  28.2.2023, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek