• Zahraniční stravnéGarance

  26.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle. To znamená, že…
  více
  Zámek

  Výpočet a placení pojistnéhoGarance

  25.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Maximální výše vyměřovacího základuGarance

  24.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce je stanoven „strop” – 48násobek průměrné mzdy (§ 15 ZPSZ).
  více
  Zámek

  Výpověď daná zaměstnancem podle § 51a ZPGarance

  24.11.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí, pokud nebyla sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem delší, dva měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po…
  více
  Zámek

  Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…
  více
  Zámek

  Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdyGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu, znalečné, odměna soudnímu exekutorovi apod. Způsob provádění…
  více
  Zámek

  Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištěníGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  OSSZ jsou oprávněny provádět pouze srážky exekuční (výkon rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady). Exekuční srážky provádí OSSZ jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V souladu s § 50 ZNP nelze dohodu o srážkách z dávek…
  více
  Zámek

  Dohody o srážkách ze mzdyGarance

  22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Úpravu dohod o srážkách ze mzdy od roku 2014 řeší § 2045 až 2047 NOZ. „Dluh bylo možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu.” Zákonem č. 460/2016 Sb., který nabyl účinnosti…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

  15.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 2. částGarance

  10.11.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mají pro zaměstnávání lidí právními předpisy uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě dopuštění se těch pochybení, která jsou označena za přestupky (dříve nazývané správní delikty), hrozí zaměstnavatelům pokuty a další související…
  více
  Zámek

  Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  2.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Je-li pojištěnec jako poživatel – například starobního – důchodu registrován v příslušném kalendářním měsíci u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát (a to i po část tohoto kalendářního měsíce nebo třeba i jen jeden den), má v tomto…
  více
  Zámek

  Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

  1.11.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…
  více
  Zámek

  Příběhy k zamyšlení - PoutníkGarance

  28.10.2022, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Starý poutník se i přes  zimní období vydal na cestu do Himálaje. Tu se spustil déšť. Hostinský se upřímně zajímal: „Ale jak se tam chcete v tomhle počasí dostat, dobrý…
  více
  Zámek

  Řidiči referentského vozidla z pohledu pracovního právaGarance

  14.10.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Některé pojmy v personální práci používáme tak běžně, že ani nepřemýšlíme nad tím, zda se jedná o právní definici. Platí to i o pojmu „řidič referentského vozidla”, příp. „řidič referent”. Všichni tento pojem známe a zcela běžně používáme. Zaměstnanci i…
  více
  Zámek

  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práceGarance

  1.10.2022, JUDr. Monika Pastorková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce je poskytován na základě ust. § 78a ZZ.
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 1. částGarance

  30.9.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mají právními předpisy uloženu celou řadu povinností. Při porušení některých z nich (zejména těch méně významných), nehrozí zaměstnavateli žádná sankce a takové porušení nanejvýš vytkne inspektor v protokolu o kontrole. Jinak je tomu však…
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  14.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  12.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  9.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  8.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  7.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce odpadlých směn. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrné délky…
  více
  Zámek

  Zaměstnavatelé a odborové organizaceGarance

  7.9.2022, Mgr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Závodní stravování, stravnéGarance

  5.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mohou svým zaměstnancům přispívat na stravování:
  více
  Zámek

  Započtení 1 % nebo 0,5 % vstupní ceny osobního automobiluGarance

  2.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny (od 1. 7. 2022), jedná-li se o nízkoemisní…
  více
  Zámek

  Mzdy a platy - přehledyGarance

  1.9.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací zařazených do 8 skupin. Hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro 40hodinovou týdenní…
  více
  Zámek

  Plátce pojistného - státGarance

  31.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stát je prostřednictvím státního rozpočtu plátcem pojistného ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu u osob, za které je plátcem pojistného stát.
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání v příkladechGarance

  21.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za vznik pracovního úrazu a nemoci z povolání řeší ustanovení § 365 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že do dne nabytí účinnosti jiné právní úpravy pojištění odpovědnosti …
  více
  Zámek

  Kontrola vnášení a vynášení věcí na pracoviště a prohlídky zaměstnanců z pohledu pracovního právaGarance

  19.8.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená za kalendářní rok a její poměrná částGarance

  10.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zaměstnanec a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

  10.8.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je odvádět pojistné za zaměstnance ve prospěch té zdravotní pojišťovny, u které je zaměstnanec pojištěn. Proto dotaz na příslušnost zaměstnance ke zdravotní pojišťovně by měl být ze strany zaměstnavatele…
  více
  Zámek

  Používání motorových vozidel zaměstnavatele zaměstnanciGarance

  9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Změna úvazku v průběhu trvání pracovního poměru a limitní kumulativní překážky nad 20 týdnůGarance

  8.8.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V následujícím příkladu je vypočítán nárok na dovolenou podle skutečně odpracovaných hodin. Pro zjednodušení jsou výpočty prováděny za celá čtvrtletí. Pro výpočet nároku na dovolenou je podstatný harmonogram směn a vyrovnávací období v souladu s právní…
  více
  Zámek

  Stravování zaměstnanců v podnikatelské sféřeGarance

  7.8.2022, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mohou poskytovat svým zaměstnancům daňově zvýhodněné stravování ve třech formách. Nic nebrání situaci, aby se část zaměstnanců stravovala ve vlastním stravovacím zařízení zaměstnavatele, část zaměstnanců obdržela stravenky jako nepeněžní…
  více
  Zámek

  Nejčastější chyby mzdových systémůGarance

  5.8.2022, Ing. Jana Bršťáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
  I přesto, že personální strategie může být v každé společnosti jiná, její mzdovou část zpravidla reálně zhmotňuje mzdový systém. V rámci své praxe na pozici expertního konzultanta podnikového poradenství společnosti Trexima, spol. s r. o., mám možnost…
  více
  Zámek

  Studium z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  23.7.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za studium na středních školách se považuje například studium na gymnáziu, konzervatoři, střední odborné škole, vyšší odborné škole, středním odborném učilišti. Vysoká škola je veřejná, soukromá nebo státní. Státní vysoká škola je vojenská nebo policejní.…
  více
  Zámek

  Právní úprava přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahůGarance

  22.7.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdyGarance

  1.7.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy jsou upraveny několika právními předpisy. Jedná se především o:
  více
  Zámek

  Daň z příjmů ze závislé činnosti - přehledyArchiv

  1.7.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Státní sociální podpora - přehledyArchiv

  1.7.2022, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovněprávní souvislosti státních a ostatních svátkůGarance

  27.6.2022, PhDr. Dagmar Kučerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S ohledem na červencové svátky zopakujeme základní pravidla pro poskytování náhrady mzdy či platu za směnu, která zaměstnanci z důvodu svátku odpadla, případně pro kompenzaci za směnu zaměstnancem…
  více
  Zámek

  Odstoupení od pracovní smlouvyGarance

  23.6.2022, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V obecné rovině představuje institut odstoupení od jakékoli smlouvy jednostranné právní jednání jedné ze smluvních stran již uzavřené smlouvy, kterým se tato smlouva, respektive závazek vyplývající z této smlouvy, ruší od počátku (ex tunc) a působí tedy…
  více
  Zámek

  Pracovní smlouva a dohody z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  20.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K zajištění svých potřeb uzavírají zaměstnavatelé se zaměstnanci buď „klasické” pracovní smlouvy, nebo sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. V následující analýze se mj. zaměříme na podmínky v oblasti pracovněprávní, jakož i na odlišnosti…
  více
  Zámek

  Cestovní náhrady při přerušení pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnanceGarance

  17.6.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit zaměstnanci přerušení tuzemské i zahraniční pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance, tj. z jeho soukromých důvodů. Přestože během takového přerušení zaměstnanci cestovní náhrady v zásadě nepřísluší, poskytují…
  více
  Zámek

  Povinnosti při ukončení pracovněprávního vztahuGarance

  12.6.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pracovní poměr musí být ukončen v souladu se zákoníkem práce v předepsané formě.
  více
  Zámek

  Kamerový systém na pracovišti zaměstnavateleGarance

  10.6.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Kamerové systémy se staly běžnou součástí našeho života a nikoho již nepřekvapí, že pracoviště zaměstnavatelů nezůstala výjimkou. Podobně jako i  při jiném způsobu monitorování zaměstnanců se při instalaci a užívání kamerových systémů střetávají zájmy…
  více
  Zámek

  Povinnosti plátce daněGarance

  9.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  § 38j ZDP stanoví, jaké má plátce daně povinnosti. Předně jsou plátci daně povinni vést pro poplatníky s příjmy podle § 6:
  více
  Zámek

  Oznamovací povinnost poplatníkaGarance

  8.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodněníGarance

  7.6.2022, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník – fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo…
  více
  Zámek

  Specifika zdravotního a sociálního pojištěníGarance

  1.6.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Čas od času se objeví názory, že postupy ve zdravotním a sociálním pojištění jsou v podstatě obdobné a žádné výraznější rozdíly mezi nimi nespatřujeme. Je tomu skutečně tak?…
  více
  Zámek

  Střípky z personální praxeGarance

  26.5.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Byť v praxi personalistů a mzdových účetních nejde naštěstí o život, chybné vyhodnocení konkrétní situace je může stát čas, nervy a leckdy i peníze. Opakovaně se setkávám s nesprávným pochopením některých zákonných pravidel, a to i tam, kde bych to nečekal.…
  více
  Zámek