• Kvalifikační dohoda a závazky z ní vyplývajícíGarance

  31.3.2023, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovnělékařské služby z pohledu judikaturyGarance

  16.3.2023, JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

  3.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Několik poznatků z kontrolní činnosti orgánů inspekce práceGarance

  3.3.2023, Mgr. Dalibor Válek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto příspěvku představím čtenářům Zpravodaje některé poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Dozvíte se, jaká nejčastější porušení pracovněprávních předpisů byla na základě kontrol zjištěna. Vycházím kromě jiného i z Roční souhrnné zprávy o…
  více
  Zámek

  Změny ve výpočtu srážek ze mzdy od 1. 1. 2023Garance

  2.3.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  S účinností od 1. 1. 2023 dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která musí být povinnému vyplacena při provádění exekučních srážek z jeho mzdy, a to podle nařízení vlády č. 466/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu…
  více
  Zámek

  Konkurenční doložkaGarance

  1.3.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
  více
  Zámek

  Příklady výpočtu pojistného na zdravotní pojištěníGarance

  24.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance je zapotřebí přihlédnout například ke zdaňovaným příjmům, k příjmům zúčtovaným po skončení zaměstnání, k návaznosti na „státní kategorie”, přičemž specifickou záležitostí je vždy změna zdravotní pojišťovny. Tyto…
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění členů statutárních orgánůGarance

  24.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Plynou-li členům statutárních orgánů příjmy z členství v těchto orgánech, stávají se tyto osoby pro účely zdravotního pojištění zaměstnanci, zaměstnavatel je přihlašuje u zdravotní pojišťovny jako zaměstnance a odvádí za ně pojistné podle…
  více
  Zámek

  Vyměřovací základ OSVČ a pojistné na zdravotní pojištěníGarance

  24.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojistné se stanoví jako 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období, kterým je kalendářní rok. Pojistné se zaokrouhluje na celou korunu nahoru.
  více
  Zámek

  Neplacené volno a neomluvená absence z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  23.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. ledna 2015 byla opuštěna 22 let trvající praxe, podle které byly při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance brány v úvahu celé kalendářní dny (nebo i měsíce) neplaceného volna nebo neomluvené absence zaměstnance. Zaměstnavatelé již neodvádějí…
  více
  Zámek

  Péče o děti z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  23.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V tomto článku se zaměříme na poměrně složitou kategorii osob celodenně osobně a řádně pečujících alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku (dále také jen „pečující osoba”, resp.…
  více
  Zámek

  Roční zúčtování za rok 2022Garance

  23.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovnéGarance

  23.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Slevu za umístění dítěte si mohou uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
  více
  Zámek

  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  22.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Z hlediska účasti zaměstnance na zdravotním pojištění hraje v rámci rozhodného období kalendářního měsíce u dohody o pracovní činnosti nebo u dohody o provedení práce roli výhradně výše zúčtovaného hrubého příjmu bez ohledu na délku trvání příslušné dohody, ve…
  více
  Zámek

  Nemoc zaměstnance z pohledu zdravotního pojištěníGarance

  22.2.2023, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemoc hraje ve zdravotním pojištění v přímé souvislosti s placením pojistného velmi důležitou roli, přitom je důležité, zda trvá nejméně jeden celý kalendářní měsíc anebo dobu kratší než celý kalendářní měsíc.…
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

  21.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
  více
  Zámek

  Chyby ve mzdové účtárněGarance

  21.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená a svátekGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  20.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Krácení dovolené z důvodu neomluvené absenceGarance

  17.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Odpracovaná doba pro účely dovolenéGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého…
  více
  Zámek

  Dovolená a nepřetržité trvání pracovního poměruGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výhradně pro účely dovolené je stanoveno, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Jde o výjimku z obecného pravidla, že každý…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o. a členů kolektivních orgánů právnické osobyGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Výměra dovolenéGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků…
  více
  Zámek

  Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnanceGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

  16.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro rok 2023 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 1 935 552 Kč (48násobek průměrné mzdy 40 324 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…
  více
  Zámek

  Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

  15.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

  15.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2023 činí výše minimální mzdy 17 300 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

  14.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od roku 2015 má poplatník nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavateleGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP:
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  13.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Časté chyby v uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a ročním zúčtováníGarance

  12.2.2023, Ing. Ivan Macháček, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příspěvek shrnuje základní řešení uplatnění daňového zvýhodnění na dítě v daňovém přiznání a v rámci ročního zúčtování za rok 2022 a nabízí postup, jak se vyvarovat častých omylů.…
  více
  Zámek

  Peněžitá pomoc v mateřstvíGarance

  11.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podpůrčí doba u nemocenskéhoGarance

  11.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do…
  více
  Zámek

  Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 3. částGarance

  10.2.2023, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé mají uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě pochybení, která jsou označena za přestupky, jim hrozí pokuty a další nepříjemnosti. V tomto článku se budeme věnovat přestupkům na úseku rovného zacházení a tomu, jak by měl…
  více
  Zámek

  Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtěGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí v případě dočasné pracovní neschopnosti 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však…
  více
  Zámek

  Kdy není nárok na dávky nemocenského pojištěníGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
  více
  Zámek

  Vyloučené dnyGarance

  10.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a na jejich výplatuGarance

  9.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nárok na nemocenskou dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  8.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce odpadlých směn. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy ve výši průměrné délky…
  více
  Zámek

  Podmínky pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  8.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhrada mzdy nebo platu podle § 192 ZP přísluší zaměstnanci ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z…
  více
  Zámek

  Pravděpodobný výdělekGarance

  7.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pravděpodobný výdělek se vypočte z pravděpodobné výše mzdy s přihlédnutím k nadtarifním složkám mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně měl. Je vhodné, aby zaměstnavatel určil postup pro výpočet pravděpodobného výdělku vnitřním předpisem nebo ho sjednal…
  více
  Zámek

  Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

  7.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…
  více
  Zámek

  Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělkuGarance

  7.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Výpočet průměrného výdělkuGarance

  7.2.2023, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poživatelé důchodůGarance

  3.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatel může s každým poživatelem starobního důchodu uzavřít pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, aniž by důchodce ztratil nárok na výplatu důchodu. To však neplatí pro poživatele předčasného starobního důchodu, který ještě nedosáhl…
  více
  Zámek

  Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

  3.2.2023, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru mají povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu na celkovém počtu jejich zaměstnanců. Podívejme se, jakými způsoby ji mohou…
  více
  Zámek