• Vedoucí zaměstnanci z pohledu pracovního právaGarance

  15.4.2024, Mgr. Zdeněk Schmied, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojem vedoucí zaměstnanec je z hlediska pracovního práva vymezen velmi široce a zahrnuje zaměstnance na všech stupních řízení v rámci zaměstnavatele, tedy těch nejvyšších i nejnižších. Prozkoumejme ho podrobněji.…
  více
  Zámek

  Příběhy k zamyšlení - Oddělená přikázáníGarance

  12.4.2024, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Tento příběh nás zavede do arabského světa. Ale klidně se může odehrát kdekoliv ve firmě, škole či rodině.
  více
  Zámek

  Používání hybridních vozidel na pracovních cestáchGarance

  12.4.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Stále častěji se prodávají a používají tzv. hybridní vozidla, což jsou obecně vozidla, která k pohonu používají nejméně dva různé zdroje energie, nejčastěji pak benzínový motor a elektromotor. Hlavním zdrojem energie přitom je spalovací motor, elektromotor…
  více
  Zámek

  Kontrola ze strany zdravotní pojišťovnyGarance

  17.3.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zásadním úkolem zdravotních pojišťoven je z globálního pohledu zajistit dostatek finančních prostředků na úhradu hrazených služeb poskytnutých a vykázaných smluvními poskytovateli, což jsou soukromí lékaři, nemocnice, ozdravovny, lázně a další. V této…
  více
  Zámek

  Možnosti a limity tzv. monitoringu zaměstnancůGarance

  14.3.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnavatelé jsou nejen oprávněni, nýbrž i povinni své zaměstnance kontrolovat. Kontrola může být zaměřena jak směrem k dodržování pracovní doby a hodnocení efektivity práce, tak i na ochranu majetku zaměstnavatele a dodržování pravidel jeho využívání. Mezi…
  více
  Zámek

  Průměrný čistý měsíční výdělekGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podle § 356 ZP se průměrný výdělek se zjišťuje jako průměrný hodinový výdělek. Průměrný hrubý hodinový výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období (předchozí kalendářní čtvrtletí) a z odpracované doby…
  více
  Zámek

  Výpočet průměrného výdělkuGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Rozhodné období pro výpočet průměrného výdělkuGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pravděpodobný výdělekGarance

  12.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pravděpodobný výdělek se vypočte z pravděpodobné výše mzdy s přihlédnutím k nadtarifním složkám mzdy, které by zaměstnanec pravděpodobně měl. Je vhodné, aby zaměstnavatel určil postup pro výpočet pravděpodobného výdělku vnitřním předpisem nebo ho sjednal…
  více
  Zámek

  Vyloučené dnyGarance

  7.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Podpůrčí doba u nemocenskéhoGarance

  7.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Podpůrčí doba u nemocenského začíná 15. kalendářním dnem trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo 15. kalendářním dnem nařízené karantény a končí dnem, jímž končí dočasná pracovní neschopnost nebo nařízená karanténa, pokud nárok na nemocenské trvá až do…
  více
  Zámek

  Peněžitá pomoc v mateřstvíGarance

  7.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Kdy nevzniká nárok na dávky nemocenského pojištěníGarance

  6.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pojištěnec nemá nárok na výplatu nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, otcovské a ošetřovného za dobu, po kterou
  více
  Zámek

  Obecné podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění a na jejich výplatuGarance

  6.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nárok na nemocenskou dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění.
  více
  Zámek

  Dávky nemocenského pojištění v ochranné lhůtěGarance

  6.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Nemocenské náleží též, jestliže ke vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo k nařízení karantény došlo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí v případě dočasné pracovní neschopnosti 7 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění; pokud však…
  více
  Zámek

  Denní dávka nemocenského pojištění a poměrná část denní dávkyGarance

  6.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dávky nemocenského pojištění náleží za kalendářní dny. Výše dávky za kalendářní den se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ ve vztahu k ELDPGarance

  5.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Způsob vyplňování ELDP za roky 2014 až 2024Garance

  5.3.2024, ČSSZ, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Informace o vyplňování vycházejí z tiskopisu ČSSZ (89 381 8) Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP, který si můžete stáhnout na stránkách www.cssz.cz.
  více
  Zámek

  Konkurenční doložkaGarance

  1.3.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  K ochraně oprávněných zájmů zaměstnavatele slouží institut konkurenční doložky za podmínek definovaných v § 310 ZP. Byla-li sjednána konkurenční doložka, kterou se zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po dobu 1 roku,…
  více
  Zámek

  Manažerské aspekty práce na dálkuGarance

  1.3.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
  Vzdálená práce či „domácí kancelář” si v době pandemie získala mezi zaměstnanci značnou oblibu. Svůj vztah k ní často přehodnotili i zaměstnavatelé, kteří byli vůči ní skeptičtí. Když pandemie odezněla, začaly posuzovat, nakolik u této praxe zůstat. K jakým…
  více
  Zámek

  Příjem zaměstnance za svátek připadající na jeho pracovní den (zaměstnanec pracuje)Garance

  27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za práci ve svátek přísluší zaměstnanci náhradní volno v rozsahu vykonané práce v den svátku. Lze se však se zaměstnancem písemně dohodnout na poskytnutí příplatku za práci ve svátek.
  více
  Zámek

  Příjem zaměstnance za práci přesčasGarance

  27.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Za dobu práce přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vzniklo za tuto dobu právo, a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo…
  více
  Zámek

  Roční zúčtování za rok 2023Garance

  23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Sleva za umístění dítěte, tzv. školkovnéArchiv

  23.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Slevu za umístění dítěte si mohou naposledy za rok 2023 uplatnit rodiče, pokud vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku.
  více
  Zámek

  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povoláníGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání je upraveno v § 365 ZP. V souvislosti s tímto ustanovením bylo vydáno též nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování boleti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním…
  více
  Zámek

  Chyby ve mzdové účtárněGarance

  21.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Dovolená a svátekGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Připadne-li v době dovolené zaměstnance svátek na den, který je jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočítává se mu do dovolené. To neplatí v případě, kdy zaměstnanec by jinak byl povinen v den svátku směnu odpracovat podle § 91 odst. 4 ZP a čerpání…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenouGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dodatkovou dovolenou není možné poskytnout; tato dovolená musí být vždy vyčerpána, a to přednostně před…
  více
  Zámek

  Přečerpaná dovolenáGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je povinen vrátit vyplacenou náhradu mzdy nebo platu za dovolenou nebo její část, na niž ztratil nárok, popřípadě na niž mu nárok nevznikl.
  více
  Zámek

  Krácení dovolené z důvodu neomluvené absenceGarance

  19.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Výměra dovolenéGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce. Výměra dovolené zaměstnanců zaměstnavatelů uvedených v § 109 odst. 3 ZP (zaměstnanci odměňovaní platem) činí 5 týdnů v kalendářním roce. Výměra dovolené pedagogických pracovníků a akademických pracovníků…
  více
  Zámek

  Odpracovaná doba pro účely dovolenéGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, a doba pracovní neschopnosti vzniklé v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání vzniklého…
  více
  Zámek

  Dovolená a nepřetržité trvání pracovního poměruGarance

  16.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Výhradně pro účely dovolené je stanoveno, že za nepřetržité trvání pracovního poměru se považuje i skončení dosavadního a bezprostředně navazující vznik nového pracovního poměru zaměstnance k témuž zaměstnavateli. Jde o výjimku z obecného pravidla, že každý…
  více
  Zámek

  Pojistné na sociální zabezpečení za zaměstnanceGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Od 1. 1. 2024 se zavedlo nemocenské pojištění zaměstnanců ve výši 0,6 %. Celková výše odvodu pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnance se tak navýšila z 6,5 % na 7,1…
  více
  Zámek

  Maximální vyměřovací základ - sociální zabezpečeníGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Pro rok 2024 platí maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního zabezpečení ve výši 2 110 416 Kč (48násobek průměrné mzdy 43 967 Kč). Maximální vyměřovací základ se sleduje u každého zaměstnavatele zvlášť, a to vždy od počátku roku.…
  více
  Zámek

  Nemocenské pojištění jednatelů s. r. o. a členů kolektivních orgánů právnické osobyGarance

  13.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Zdravotní pojištění u členů okrskových volebních komisí při volbáchGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanec je plátcem pojistného podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v případě, pokud mu plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů, s výjimkami uvedenými v § 5 písm.…
  více
  Zámek

  Příjmy zúčtované po skončení pracovního poměruGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištěníGarance

  12.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Minimální vyměřovací základ je odvozen z minimální mzdy stanovené na příslušné období nařízením vlády. Od 1. 1. 2024 činí výše minimální mzdy 18 900 Kč. Pro účely minimálního vyměřovacího základu platí základní sazba minimální měsíční mzdy uvedená v § 2…
  více
  Zámek

  Daňové zvýhodnění na vyživované dětiGarance

  11.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poplatník má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě v závislosti na počtu dětí žijících s ním ve společně hospodařící domácnosti na území členského státu EU a EHP.
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy při čerpání dovolenéGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Zaměstnanci přísluší za dobu čerpání dovolené náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného hrubého hodinového výdělku. Náhrada mzdy se poskytuje v délce hodin připadajících na odpadlé směny. Při uplatnění pružné pracovní doby se poskytuje náhrada mzdy za hodiny…
  více
  Zámek

  Náhrada mzdy, platu, odměny u práce na dálku a pružné pracovní dobyGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  V případě práce na dálku podle § 317 ZP, kdy si zaměstnanec práci sám rozvrhuje podle dohodnutých podmínek, se pro účely poskytování náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody uplatní stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tyto…
  více
  Zámek

  Podmínky pro poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnostiGarance

  8.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Náhrada mzdy nebo platu podle § 192 ZP přísluší zaměstnanci ve výši 60 % průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavateleGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance ve prospěch zaměstnavatele jsou srážky dle § 147 odst. 1 písm. c), d), e) ZP:
  více
  Zámek

  Srážky z příjmů z dohody o provedení práceGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Dne 1. 9. 2015 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu (zákonem č. 164/2015 Sb.), která přinesla změny v provádění srážek ze mzdy. V ustanovení § 299 OSŘ, kde je uveden výčet příjmů, které se též považují za mzdu, se od 1. 9. 2015 objevuje i příjem…
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance - výkon soudních a úředních rozhodnutí, exekuce soudních exekutorůGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Jedná se o provádění srážek přednostního a nepřednostního charakteru.
  více
  Zámek

  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnanceGarance

  6.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Srážky ze mzdy se souhlasem zaměstnance mohou být uskutečněny na základě dohody:
  více
  Zámek

  Zálohy a vyúčtování cestovních náhradGarance

  5.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Pracovní cesta a nárok na cestovní náhradyGarance

  5.2.2024, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
  více
  Zámek

  Poskytování motorových vozidel zaměstnanci - započtení vstupní ceny do základu daněGarance

  4.2.2024, Ing. Olga Krchovová, Zdroj: Verlag Dashöfer
  Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně silniční motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance za každý i započatý kalendářní měsíc částka ve…
  více
  Zámek