Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu

23.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2
Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu

Ing. Antonín Daněk

Vzor

Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu

Popis situace

Příjem zaměstnance nedosahuje minimálního vyměřovacího základu, tedy minimální mzdy při zaměstnání trvajícím celý kalendářní měsíc. Aby zaměstnavatel nemusel při výpočtu a odvodu pojistného dodržet minimum platné pro zaměstnance, a aby mohl relevantně odvádět pojistné ze skutečné výše příjmu, musí například disponovat potvrzením od jiného zaměstnavatele, že tento za zaměstnance odvádí pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Aby zaměstnavatelé postupovali při plnění zákonných povinností důsledně v souladu se zákonem, to znamená, aby bylo odvedeno pojistné za zaměstnance tak, jak to ukládá právní úprava zdravotního pojištění, musí zaměstnavatel v některých specifických situacích buď:

• vystavit pro jiného zaměstnavatele potvrzení o výši dosaženého příjmu svého zaměstnance za příslušný kalendářní měsíc, případně potvrdit skutečnost, že je za zaměstnance odváděno pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu nebo naopak,

• musí mít od jiného zaměstnavatele k dispozici potvrzení o výši příjmu zaměstnance v příslušném rozhodném období kalendářního měsíce nebo doklad o odvodu pojistného alespoň ze zákonného minima takovým zaměstnavatelem z toho důvodu, aby nemusel provádět dopočet a doplatek pojistného do minimálního vyměřovacího základu, nýbrž aby mohl odvádět pojistné ze skutečné výše příjmu.

Text potvrzení

Potvrzujeme, že za našeho zaměstnance p. ............. (uvést jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalé bydliště) je odváděno pojistné na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu.

Ve ........... dne ...........

........................................

razítko a podpis zaměstnavatele

Právní úprava:

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, v platném znění

§ 3 odst. 4, 6 a 8 ZPZP

§ 13 ZPZP

Komentář:

Takové potvrzení (pokud se podmínky nezmění) má, resp. může mít dlouhodobou platnost a není třeba, aby se obnovovalo například při každém zvýšení minimální mzdy, což zpravidla bývá k 1. 1. kalendářního roku.

Minimální vyměřovací základ zaměstnance představuje ve zdravotním pojištění důležitou hodnotu, od které se v mnoha situacích odvíjí placení pojistného jak zaměstnavatelem, tak zaměstnancem. Současně platí, že pokud ve zdravotním pojištění hradí pojistné zaměstnanec (resp. je mu zaměstnavatelem sraženo), pak tyto platby probíhají zásadně prostřednictvím zaměstnavatele, zaměstnanec si sám žádné pojistné neplatí. Kromě zaměstnání má minimální mzda přímý vliv i na placení pojistného osobami bez zdanitelných příjmů.

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je zabezpečení odvodu pojistného za zaměstnance alespoň z minimálního vyměřovacího základu (minimální mzdy) za předpokladu,