Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Novela Českého účetního standardu č. 708

25.10.2011, Zdroj: Ministerstvo financí

Ministerstvo financí vydalo ve Finančním zpravodaji č. 5 ze dne 20.10.2011 novelu Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku. Zároveň zveřejňuje platné znění s vyznačením změn a úplné znění tohoto standardu i jeho přílohy č. 1 včetně komentáře.

KOMENTÁŘ
k novelizaci Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku zveřejněné ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011

Český účetní standard č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku ve znění změn zveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva financí č. 5 ze dne 20. října 2011 použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé při sestavování účetní závěrky k 31. prosinci 2011. 

K jednotlivým bodům:

K bodu 1.
Formální úprava – doplnění obsahu standardu vyplývající z bodu 11.

K bodu 2.
Nově je definován pojem „transferový podíl“, a to z důvodu zjednodušení a zpřehlednění formulací bodů, které s obsahem tohoto termínu pracují (v rámci tohoto standardu body 8.3. a 8.4.), případně se předpokládá, že pracovat budou (některé připravované standardy). Pojem je navíc zpřesněn úpravou zahrnující problematiku technického zhodnocení, neboť v takovém případě je nezbytné transferový podíl nově stanovit. 

K bodu 3.
Legislativně technická úprava. 

K bodu 4.
Zjednodušený způsob odpisování je v souladu s koncepcí umožněn pouze pro účetní období let 2011 a 2012. Současně je stanoveno, k jakému okamžiku lze provést změnu způsobu odpisování, a to z důvodu zvýšení právní jistoty účetních jednotek. Ze stejného důvodu je také doplněno ustanovení, ze kterého vyplývá, že s výjimkou prvního použití metody odpisování dlouhodobého majetku dle bodu 7.3. (k 31. 12. 2011 či v případě příspěvkových organizací nejpozději k 1. 1. 2013) účetní jednotka při změně způsobu odpisování neprovádí dopočet oprávek za období, po