Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Kontrola ze strany inspektorátu práce - Přehled práv a povinností zaměstnavatele a inspektora

14.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Smyslem tohoto článku je poskytnout základní informace o situaci, kdy k zaměstnavateli přijde kontrola oblastního inspektorátu práce (dále jen „inspektorát práce“). V takových případech je dobré vědět, jaké právo zaměstnavateli náleží a jaké povinnosti musí vůči inspektorátu práce dodržet.

PRÁVNÍ ÚPRAVA

     Z jakých předpisů inspektorátům kontrolní pravomoc vzniká? Obecně je pro orgány inspekce práce (tedy i pro Státní úřad inspekce práce) oblast provádění kontroly dána v ust. § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“).

     Orgány inspekce práce tak kontrolují zejména dodržování povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, kde vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Dále kontrolují povinnosti vyplývající z právních předpisů v oblasti stanovení pracovní doby a doby odpočinku, v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti zaměstnávání některých skupin zaměstnanců, v oblasti upravující výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi, v oblasti zajištění provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví včetně vyhrazených technických zařízení. Inspektoráty práce dále kontrolují dodržování individuálních pracovněprávních nároků zaměstnanců vyplývajících z právních předpisů, které jsou upraveny v určitých částech kolektivními smlouvami, a dále provádí kontroly, pokud tak stanoví jiný právní předpis.

     Vzhledem k přijaté novele zákona č. 435/ /2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) přešly od 1. 1. 2012 na inspektoráty práce kompetence vyplývající z tohoto zákona. Dle tohoto právního předpisu na inspektoráty práce přechází k uvedenému datu kontrola v oblasti pracovněprávních předpisů ve smyslu tohoto zákona, kterými jsou podle ust. § 126 odst. 2 právní předpisy zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

PŮSOBNOST ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE

     V zákoně o inspekci práce je stanoveno, na koho se působnost orgánů inspekce práce vztahuje a kdo ji naopak nemá. Zejména se tedy působnost orgánů inspekce práce vztahuje na zaměstnavatele a jejich zaměstnance. Podle ust. § 7 zákoníku práce jsou za zaměstnavatele považovány právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovněprávních vztazích. Působnost orgánů inspekce práce se tedy vztahuje na zaměstnavatele a na jejich zaměstnance, na právnické osoby, u kterých jsou vykonávány veřejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající veřejné funkce, dále na fyzické osoby, které jsou zaměstnavateli a samy též pracují, na fyzické nebo právnické osoby podnikající podle zvláštního právního předpisu a nikoho nezaměstnávající, na spolupracujícího manžela nebo dítě osoby uvedené pod bodem druhým a třetím, na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na vysílající a přijímající organizace a dobrovolníky při výkonu dobrovolnické služby podle zvláštního právního předpisu, na právnické osoby, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení, další právnické osoby nebo fyzické osoby, u nichž se uskutečňuje praktické vyučování žáků středních škol, odborných učilišť nebo vyšších odborných škol, na věznice, právnické nebo fyzické osoby zaměstnávající odsouzené a na odsouzené a na právnické a fyzické osoby, u kterých je prováděn výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.

     Kompetence inspektorátů práce je v některých zařízeních závislá na souhlasu příslušného ministerstva či ředitele, avšak pokud takový souhlas orgán inspekce práce nedostane, je pak ten, kdo souhlas neudělil, povinen kontrolu provést a podat zprávu do 60 dnů ode dne odmítnutí souhlasu k provedení kontroly.

     Inspektoráty práce jsou dále až na určité výjimky omezeny při své kontrolní činnosti v případě, kdy jsou právní vztahy zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti, upravené služebním zákonem. Zde mohou orgány inspekce práce kontrolovat jen věci týkající se doby výkonu státní služby a přestávek ve státní službě, služební pohotovosti, státní služby přesčas a v noční době a bezpečnosti při výkonu státní služby.

     Negativní působnost orgánů inspekce práce je zakotvena v ust. § 6 odst. 4 zákona o inspekci práce.

     Jako nadřízený správní orgán působí v rámci struktury orgánů inspekce práce Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě a osm oblastních inspektorátů práce, které jsou správními úřady. Státní úřad inspekce práce řídí inspektoráty a je nadřízeným správním orgánem, který si mimo jiné také může písemně v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele pro sebe vyhradit provedení kontroly, kterou by jinak prováděl místně příslušný oblastní inspektorát práce.

     Místní příslušnost každého inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem činnosti kontrolované osoby a u organizační složky státu jejím sídlem; ve správním řízení se řídí místní příslušnost správním řádem. Úřad může v jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele, zejména z důvodu podjatosti, písemně pověřit provedením kontroly jiný než místně příslušný inspektorát, avšak je možné vzhledem k dikci zákona pověřit odlišný inspektorát i z jiných důvodů.

PRÁVA A POVINNOSTI KONTROLUJÍCÍHO A KONTROLOVANÉHO

     Úprava konkrétních práv a povinností je obsažena v ust. § 7 a § 8 zákona o inspekci práce. Můžeme v obecné rovině konstatovat, že oprávnění inspektora odpovídá na druhé straně povinnost kontrolované osoby a naopak. Byť je zákon o inspekci práce speciálním zákonem vůči obecnému zákonu č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní