Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny ve zdaňování fyzických osob v roce 2013

16.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer
1. „KONSOLIDAČNÍ DAŇOVÝ BALÍČEK“

     Začátkem listopadu 2012 byl v Poslanecké sněmovně přijat návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, tzv. „daňový, resp. konsolidační balíček“. A začátkem prosince byl tento balíček zamítnut v Senátu a vrácen zpět do Poslanecké sněmovny, která Senát přehlasovala. Prezident jej stvrdil svým podpisem 21. prosince.

     Tento balíček byl připraven za účelem implementace takové změny zákonů, která by ve svém teoretickém efektu (předpokládaném dopadu do příjmů veřejných rozpočtů) zabezpečila navýšení příjmů veřejných rozpočtů tak, aby mohl být schválen státní rozpočet pro rok 2013 se schodkem maximálně 100 mld. Kč. Cílem navrhovaných daňových změn tedy nebyly žádné sofistikované daňové úvahy nad vylepšením systému zdanění v České republice či nad zlepšením daňové spravedlnosti nebo efektivity daní. „Konsolidační daňový baliček“ obecně vznikl jako legislativní počin k podpoření příjmové strany veřejných rozpočtů na rok 2013 a následující léta. Obsahuje tak změny trvalého charakteru, které mají neomezenou dobu účinnosti, i změny dočasné, které jsou omezeny na roky 2013 až 2015. Jejich přehled uvádíme:

 1. trvalá opatření

  • omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob a omezení možnosti uplatňovat některé slevy na dani u osob, které využívají výdajové paušály,

  • zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) hrazených do daňových rájů z 15 % na 35 %,

  • od 2013 omezení a od 2014 zrušení nároku na vrácení části zaplacené spotřební daně z minerálních olejů osobám, které použily motorovou naftu pro zemědělskou prvovýrobu (tzv. „zelená nafta“).

  • zvýšení daně z převodu nemovitostí ze 3 % na 4 %.

 2. dočasná opatření na r. 2013-2015

  • solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy,

  • zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce,

  • zvýšení snížené i standardní sazby daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %, a zrušení původně plánované jednotné sazby 17,5 % od roku 2013,

  • zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

     Níže jsou detailněji zmíněny některé změny, které „konsolidační balíček“ přinesl v oblasti daně z příjmů fyzických osob.

1.1 „Solidární příspěvek“ ve výši 7 % ze základu daně z příjmů fyzických osob

     Solidární příspěvek na dani z příjmů fyzických osob se vztahuje na příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti. Vysoce příjmovým zaměstnancům a OSVČ se tak na 3 roky (2013 až 2015) zavede přirážka k dani z příjmů fyzických osob ve výši 7 % na část jejich příjmů, které převýší strop pro placení pojistného na sociální zabezpečení. Solidární přirážka se však již nevypočítává z tzv. superhrubé mzdy, nýbrž z hrubého příjmu. Solidární příspěvek tak v podstatě představuje zavedení progresivního zdanění fyzických osob u příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy stanovený na rok 2013.

     Dne 3. 10. 2012 byly vyhláškou MPSV č. 324/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013 stanoveny údaje o průměrné mzdě. Na základě těchto údajů se stanovuje maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení pro rok 2013 na 1 242 432 Kč (48násobek průměrné mzdy ve výši 25 884 Kč) oproti maximálnímu vyměřovacímu základu pro pojistné na sociální zabezpečení, který platil v roce 2012 ve výši 1 206 576 Kč (48násobek 25 137 Kč).

     Fyzické osoby s příjmem nižším než strop pro placení pojistného na sociální zabezpečení nebudou muset hradit tento solidární příspěvek. Naopak fyzické osoby s příjmem ze závislé činnosti anebo fyzické osoby s příjmy z podnikání a ze samostatně výdělečné činnosti (dále „OSVČ“), který je vyšší než uvedený strop, budou při použití solidárního příspěvku uplatňovat vyšší efektivní sazbu daně z příjmů fyzických osob (tabulka č. 1).

Tabulka č. 1

Hrubý příjem Efektivní sazba daně 
2012 2013 
1 500 000 17,71 % 19,00 % 
2 000 000 17,24 % 20,09 % 
2 500 000 16,79 % 20,74 % 
4 000 000 16,12 % 21,72 % 
6 000 000 15,75 % 22,26 % 
8 000 000 15,56 % 22,53 % 
10 000 000 15,45 % 22,70 % 

     Osoby, které budou platit 7% solidární přirážku na daň z příjmů fyzických osob, budou mít povinnost podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a to i v případě, že měly příjem pouze ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele. Tato nová povinnost se poprvé uplatní u přiznání za rok 2013, kde standardní lhůta pro podání daňového přiznání končí 1. dubna 2014.

     Ve smyslu současných výkladů Ministerstva financí ČR je pravděpodobné, že solidární příspěvek bude muset být poplatníkem uhrazen i ze zahraničních příjmů, a to i v případě, že jeho zahraniční příjmy budou vyňaty ze zdanění v ČR nebo bude zahraniční daň zaplacená z těchto příjmů započtena proti české daňové povinnosti.

1.2 Zrušení stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění

     Konsolidační daňový balíček zavádí na tři roky zrušení stropu pro placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění, který v roce 2012 činil 1 809 864 Kč (72násobek průměrné mzdy ve výši 25 137 Kč). Strop pro placení sociálního pojištění zůstane nadále zachován a pro rok 2013 činí 1 242 432 Kč (48násobek průměrné mzdy 25 884 Kč).

     Zrušení stropu pro hrazení pojistného na zdravotní pojištění bude mít dopad na OSVČ, zaměstnance i zaměstnavatele. U zaměstnanců a zaměstnavatelů bude mít zrušení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné na zdravotní pojištění dopad do základu daně z příjmů ze závislé činnosti, jelikož zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem vstupuje do tzv. superhrubé mzdy. U vysokopříjmových zaměstnanců tak zrušení stropu pojistného na zdravotní pojištění ovlivní významně výši jejich čistého příjmu a výrazně zvýší osobní náklady hrazené jejich zaměstnavatelem.

Příklad č. 1

Výpočet dopadu změn ve výši vyměřovacích základů u zaměstnance

Hrubý příjem 2013:  2 000 000 Kč 
Pojistné na sociální zabezpečení: strop (1 242 432 Kč) × 6,5 % = 80 758 Kč 
Pojistné na zdravotní pojištění: 2 000 000 × 4,5 % = 90 000 Kč 

Zaměstnanec s příjmem 2 mil. Kč tak v roce 2013 zaplatí na pojistném na sociální zabezpečení o 2 331 Kč více a na pojistném na zdravotní pojištění o 8 556 Kč více, celkem o 10 887 Kč na pojistném na veřejnoprávní pojištění více než v roce 2012.

Příklad č. 2

Výpočet dopadu zvýšeného vyměřovacího základu do superhrubé mzdy

Hrubý příjem 2013:  2 000 000 Kč 
Pojistné na sociální zabezpečení u zaměstnavatele: strop (1 242 432 Kč) × 25 % = 310 608 Kč 
Pojistné na zdravotní pojištění u zaměstnavatele: 2 000 000 Kč × 9 % = 180 000 Kč 
Celkem pojistné na veřejnoprávní pojištění u zaměstnavatele: 490 608 Kč2 000 000 + 490 608 = 2 490 608 Kč 
Suberhrubá mzda:  

     Při hrubém příjmu zaměstnance ve výši 2 mil. Kč uhradí zaměstnavatel v roce 2013 oproti roku 2012 na veřejnoprávní pojištění o 26 076 Kč více a o stejnou částku se zvýší i superhrubá mzda zaměstnance. Změna v pojistném na veřejnoprávní pojištění se odrazí tedy i ve zvýšené daňové zátěži zaměstnance.

     Vysokopříjmoví zaměstnanci tak pocítí na svých platech efekt zvýšené sazby daně z příjmů fyzických osob o solidární přirážku i změny v oblasti zvýšeného stropu pojistného na sociální zabezpečení a zrušení stropu pojistného na zdravotní pojištění. Této skupině zaměstnanců klesne čistý příjem. Navíc zrušení stropů pro placení zdravotního pojištění významně zvýší cenu práce těchto zaměstnanců. V tabulce č. 2 jsou uvedeny výpočty dopadů pro zaměstnance i zaměstnavatele pro modelové případy příjmu. V modelových případech je uvažována pouze základní sleva na dani a nejsou uvažovány další slevy na dani, daňové zvýhodnění či odčitatelné položky.

Tabulka č. 2

Model 1: hrubý příjem 110 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 1 320 000 1 320 000 
Daňová povinnost 236 220 243 000 6 780 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 137 827 140 158 2 331 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 420 444 429 408 8 964 
Čistý roční příjem 945 953 936 842 -9 110 
Náklady zaměstnavatele 1 740 444 1 749 408 8 964 
Efektivní sazba daně 17,90% 18,41%  


Model 2: hrubý příjem 150 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 1 800 000 1 800 000 
Daňová povinnost 314 700 355 080 40 380 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 159 427 161 758 2 331 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 463 644 472 608 8 964 
Čistý roční příjem 1 325 873 1 283 162 -42 710 
Náklady zaměstnavatele 2 263 644 2 272 608 8 964 
Efektivní sazba daně 17,48% 19,73%  


Model 3: hrubý roční příjem 200 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 2 400 000 2 400 000 
Daňová povinnost 404 835 495 180 90 345 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 159 871 188 758 28 887 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 464 532 526 608 62 076 
Čistý roční příjem 1 835 294 1 716 062 -119 232 
Náklady zaměstnavatele 2 864 532 2 926 608 62 076 
Efektivní sazba daně 16,87% 20,63%  


Model 4: hrubý příjem 300 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 3 600 000 3 600 000 
Daňová povinnost 584 835 775 380 190 545 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 159 871 242 758 82 887 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 464 532 634 608 170 076 
Čistý roční příjem 2 855 294 2 581 862 -273 432 
Náklady zaměstnavatele 4 064 532 4 234 608 170 076 
Efektivní sazba daně 16,25% 21,54%  


Model 5: hrubý příjem 500 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 6 000 000 6 000 000 
Daňová povinnost 944 835 1 335 780 390 945 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 159 871 350 758 190 887 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 464 532 850 608 386 076 
Čistý roční příjem 4 895 294 4 313 462 -581 832 
Náklady zaměstnavatele 6 464 532 6 850 608 386 076 
Efektivní sazba daně 15,75% 22,26%  


Model 6: hrubý příjem 1 000 000 Kč měsíčně 2012 2013 Rozdíl 
Hrubý roční příjem 12 000 000 12 000 000 
Daňová povinnost 1 844 835 2 736 780 891 945 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnanec 159 871 620 758 460 887 
Sociální a zdravotní pojištění - zaměstnavatel 464 532 1 390 464 926 076 
Čistý roční příjem 9 995 294 8 642 462 -1 352 832 
Náklady zaměstnavatele 12 464 532 13 390 608 926 076 
Efektivní sazba daně 15,37% 22,81%  

1.3 Změny u OSVČ uplatňujících výdaje paušálem

     Fyzické osoby s příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a s příjmy z pronájmu, které uplatňují náklady na dosažení, zajištění a udržení svých příjmů za použití tzv. výdajového paušálu, ztratí nárok na slevu na dítě a vyživovanou manželku/manžela. Toto omezení platí, pokud součet dílčích základů daně, u nichž byly uplatněny výdajové paušály, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

     U činností spadajících do výdajového paušálu 40 % (např. advokáti, lékaři, daňový poradci, notáři), resp. 30 % (pronájmy), bude nárok na paušál jen do hrubého příjmu dva miliony korun. Pokud tedy OSVČ využívá 40% výdajový paušál, může ze svého