Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v zákoníku práce od 1. 1. 2011

1.12.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     S účinností od začátku příštího roku se změní řada právních předpisů. Nebude mezi nimi chybět ani zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Ke změnám v tomto právním předpisu dojde na základě dvou návrhů. Jedním z nich se realizují úsporná opatření vedoucí ke snížení schodku státní rozpočtu, a to v působnosti MPSV, druhým se mění především zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     V následujících řádcích chci čtenáře alespoň ve stručnosti seznámit s uvedenými změnami v zákoníku práce, aby se na ně mohli náležitě připravit.

PÍSEMNÁ FORMA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE (§ 77 ODST. 1 ZP)

     Dohoda o provedení práce se z hlediska požadované formy „vyrovná“ dohodě o pracovní činnosti. Vyžadovat se bude zásadně její uzavření v písemné podobě, a to pod sankcí neplatnosti. Do ustanovení § 77 zákoníku práce bude vložen novýodstavec 1 následujícího znění: „Dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen uzavřít písemně, jinak jsou neplatné; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci“. Ustanovení § 76 odst. 4 zákoníku práce (písemná forma dohody o pracovní činnosti) bude jako nadbytečné zrušeno. V obou případech dojde k přečíslování příslušných odstavců.

POSKYTOVÁNÍ NÁHRADY BĚHEM NEMOCI (KARANTÉNY) ZAMĚSTNANCE (§ 66 ODST. 1, § 192 ODST. 1 A § 194 ZP)

     S účinností na tři roky, a to počínaje 1. 1. 2011 a konče 31. 12. 2013, se prodlouží období, ve kterém poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy (platu, odměny z dohody o pracovní činnosti) v souvislosti s tím, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo mu byla nařízena karanténa. Stávající doba prvních 14 kalendářních dnů nemoci (karantény) zaměstnance bude o týden delší a bude činit prvních 21 kalendářních dnů nemoci (karantény) zaměstnance. Nemocenské tak bude zaměstnanci poskytováno nejdříve od 22. kalendářního dne nemoci nebo karantény.

     Velmi důležité je v této souvislosti přechodné ustanovení, které má pokrýt situace, kdy nemoc začne nebo karanténa bude nařízena ještě v letošním roce a budou pokračovat i v roce 2011. V takovém případě se budou podmínky poskytování náhrady řídit po celou dobu překážky v práci zákoníkem práce ve znění do 31. 12. 2010. To platí rovněž ohledně délky doby, po kterou má zaměstnavatel k takové náhradě povinnost. Tato doba zůstane zachována v délce 14 kalendářních dnů.

     Na dalších pravidlech této právní úpravy - karenční doba, poskytování náhrady za pracovní dny zaměstnance, možnost zaměstnavatele kontrolovat dodržování režimu práceneschopného zaměstnance - se nic nezmění.

     Ke zpřesnění dojde ve druhé větě ustanovení § 192 odst. 1 zákoníku práce. Při splnění dalších podmínek platí, že náhrada náleží zaměstnanci za dny, které jsou pro něho pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nekrátí. Přestože právní úprava umožňuje zaměstnavateli, aby zaměstnanci, který je odměňován měsíční mzdou a který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, poskytoval nekrácenou měsíční mzdu, uvedené ustanovení na to doposud nemyslelo, a v tomto duchu bude proto doplněno.

     Stejně dlouhé (tedy 21 kalendářních dnů) bude logicky též období, ve kterém nemůže zaměstnavatel dle ustanovení § 66 odst. 1 zákoníku práce rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem jeho zrušením ve zkušební době. I tady se plně uplatní přechodné ustanovení, pokud by šlo o nemoc, která započala, nebo karanténu, která byla nařízena,