Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zdravotní pojištění - vzory pro zaměstnavatele a zaměstnance

2.8.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Občan - pojištěnec musí mít ve zdravotním pojištění řešen v příslušném kalendářním měsíci svůj pojistný vztah některou z těchto variant:

  • zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění;

  • osoba samostatně výdělečně činná;

  • osoba, za kterou platí pojistné stát.

     Pokud není pojištěnec registrován v kalendářním měsíci u zdravotní pojišťovny alespoň jeden den v některé z těchto kategorií, stává se v tomto měsíci tzv. osobou bez zdanitelných příjmů.

     Aby bylo pojistné odvedeno zaměstnavatelem v souladu se zákonem, musí být ve mzdové evidenci řádně zdokumentováno stanovení vyměřovacího základu zaměstnance, což spočívá v potřebě doložit konkrétní skutečnost, která přímo ovlivňuje výši pojistného placeného zaměstnavatelem (a zaměstnancem). Pokud zaměstnavatel není schopen požadované skutečnosti doložit, je kontrolní orgán nucen postupovat podle právní úpravy platné ve zdravotním pojištění, což ve svých důsledcích zpravidla znamená zjištění nedoplatku na pojistném včetně vyměření penále. Tyto své pohledávky uplatňuje zdravotní pojišťovna vůči zaměstnavateli, který je z hlediska placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností partnerem zdravotní pojišťovny, zaměstnanec si sám žádné pojistné platit nemůže.

     Pro potřeby praxe jsem v následujícím textu připravil doporučenou podobu nejčastěji používaných prohlášení, potvrzení a smluv. V některých případech musí zaměstnavatelé postupovat obzvláště důsledně, neboť scházející doklad bývá zpravidla příčinou nejrůznějších komplikací a vždy je lepší problémové situace řešit s předstihem než dodatečně.

     Ještě poznámka - jednotlivé vzory představují pouze doporučení a zaměstnavatel si je může přiměřeně upravit podle své potřeby. Žádný vzor totiž nemá univerzální použití, neboť řešení různých situací mnohdy vyžaduje individuální přístup.

1. Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance - žádost zaměstnance

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se tímto obracím na svého zaměstnavatele (název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč. Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u zaměstnavatele (zaměstnavatelů):

Varianta A: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka firmy .. (jméno, telefon, e-mail).

Varianta B: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) zabezpečím doručení dokladu o výši zúčtovaného hrubého příjmu u zaměstnavatele . za příslušný měsíc, a to nejpozději do .. dne následujícího měsíce.

V .......... dne ..........

.....................................
podpis zaměstnance

2. Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu

Potvrzujeme, že za našeho zaměstnance . (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, trvalé bydliště) je odváděno pojistné na zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu.

V .......... dne ..........

.....................................
razítko a podpis zaměstnavatele

Poznámka:
Vystavením takového potvrzení zaměstnavatel garantuje, že za tohoto zaměstnance je odváděno pojistné v souladu se zákonem. Na základě této skutečnosti není potřebné toto potvrzení (cyklicky) obnovovat. V případech, kdy však příjem zaměstnance „balancuje“ na hranici minimální mzdy, je zapotřebí výši příjmu obzvláště sledovat, neboť pokud hrubý příjem zaměstnance klesne pod minimální mzdu, nastupuje povinnost dopočtu do zákonného minima (viz např. výše uvedený bod B). Z tohoto důvodu je žádoucí vědět, pro kterého zaměstnavatele bylo potvrzení vystaveno.

3. Úhrada pojistného z neplaceného volna

Smlouva

o úhradě (části) pojistného na základě poskytnutého pracovního volna bez náhrady příjmu, uzavřená mezi smluvními stranami

Název zaměstnavatele: