Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

8.8.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Jaroslava Pfeilerová

S účinností od 1. 4. 2013 se v oblasti pracovnělékařských služeb začala plně uplatňovat nová právní úprava stanovená zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Současně byla dne 3. 4. 2013 zveřejněna prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. k zákonu č. 373/2011 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, která některé změny a povinnosti detailněji popisuje. Nová právní úprava přinesla v oblasti pracovnělékařských služeb následující změny:

  1. U nově přijímaných zaměstnanců je od 1. 4. 2013 povinná vstupní lékařská prohlídka. Zákon totiž nově stanoví, že osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Tato povinnost neplatí v případě uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnavatel je povinen uchazeče informovat, u kterého lékařského zařízení má vstupní prohlídku absolvovat. V případě zajišťování lékařských prohlídek, v jejichž rámci je posouzena prvotní způsobilost k práci, vyplní zaměstnavatel písemnou žádost o provedení lékařské prohlídky a ta může být provedena praktickým lékařem zaměstnance (nemusí být provedena "závodním lékařem“ budoucího zaměstnavatele). Ostatní pracovnělékařské služby je však nutné provádět s lékařem, se kterým zaměstnavatel uzavřel smlouvu o poskytnutí pracovnělékařských služeb.

  2. Zaměstnavatel je povinen provést "kategorizaci prací“ od kategorie I. až po kategorii IV., při které vychází ze skutečného zhodnocení rizik (prašnost pracovního prostředí, hluk, psychická a fyzická zátěž, pracovní poloha apod.). Od zařazení jednotlivých prací do příslušné kategorie se odvíjí další postup v oblasti pracovnělékařských služeb.

  3. Zaměstnavatelé jsou povinni prostřednictvím smluvních poskytovatelů pracovnělékařských služeb (dříve závodních lékařů)