Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základní škola

1.5.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.12.1
Základní škola

 

 

Přestup základní škola - VZOR

 

Ředitel Základní školy Velký Bor, Nádražní 458 (název a adresa školy podle účinného znění zřizovací listiny)

 

 

Č. j. ........................................

V......................dne...................

 

ROZHODNUTÍ

 

Účastník/ci řízení:

jméno a příjmení, nar. ..., bytem ..., zastoupený/á zákonným zástupcem (pokud je účastník řízení nezletilý) jméno a příjmení, bytem ...,

 

Výrok

 

Ředitel školy v souladu s ustanovením § 49 odst. 1, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), rozhodl v řízení o žádosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), takto:

 

jméno příjmení účastníka řízení, nar. ..., bytem ..., se povoluje přestup ze Základní a Mateřské školy Velký Kámen a přijímá se k základnímu vzdělávání v základní škole: Základní škola Velký Bor, Nádražní 458, do 8. ročníku od školního roku ...

 

Odůvodnění *

 

Na základě písemné žádosti účastníka řízení ze dne..., podané prostřednictvím zákonného zástupce, po projednání s ředitelem Základní a Mateřské školy Velký Kámen, kterou žák dosud navštěvoval a po posouzení žádosti vzhledem ke kapacitním a hygienickým možnostem školy, shledal ředitel školy žádost jako důvodnou a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

 

Poučení o odvolání

 

Podle § 83 správního řádu se lze