Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Z AKTUÁLNÍCH SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ - Dodržování neplatné konkurenční doložky

23.9.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud: Nejvyšší soud

Spisová značka: 21 Cdo 4601/2007

Datum rozhodnutí: 18. 12. 2008

Právní problematika: dodržování neplatné konkurenční doložky zaměstnancem a bezdůvodné obohacení na straně zaměstnavatele; povaha bezdůvodného obohacení a jeho vztah k náhradě škody

Ustanovení právních předpisů:§ 19 odst. 2, § 265 odst. 2, § 310 a § 311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a § 451 až § 459 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, oba ve znění pozdějších předpisů

Právní věta:

V tom, že se zaměstnanec po skončení pracovního poměru řídil neplatným ujednáním o tzv. konkurenční doložce, a že proto skutečně v období jednoho roku po rozvázání pracovního poměru nevykonával „pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele“, nelze spatřovat - bez ohledu na subsidiární povahu institutu bezdůvodného obohacení - získání bezdůvodného obohacení zaměstnavatelem na úkor zaměstnance.

Neprojevilo-li se chování zaměstnance v majetkové sféře zaměstnavatele, nelze ani úspěšně dovozovat, že by získal na úkor zaměstnance bezdůvodné obohacení, které by byl povinen mu vydat. Pokud ale zaměstnanci vznikla v důsledku výše uvedeného majetková újma, pak představuje škodu, kterou je zaměstnavatel povinen mu nahradit.

Komentář:

Již od roku 2001 umožňují pracovněprávní předpisy zaměstnavateli uzavřít se zaměstnancem tzv. konkurenční doložku. Podstatou konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání (tedy nejen pracovního poměru, ale též pracovněprávního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti, popř. dohodou o provedení práce) zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu. Tomu odpovídá závazek zaměstnavatele poskytnout za to zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání.

Závazek zaměstnavatele k poskytnutí přiměřeného peněžitého vyrovnání (v současné době ve výši nejméně průměrného měsíčního výdělku zaměstnance, a to za každý měsíc plnění závazku), se do zákoníku práce dostal výslovně až jeho novelou účinnou ke dni 1. 3. 2004. Nebylo přitom výjimečné, že do té doby uzavírali zaměstnavatelé konkurenční doložky se svými zaměstnanci bez jakéhokoliv ujednání v tomto smyslu. Soudy (včetně Nejvyššího soudu) pak tyto konkurenční doložky označily povětšinou za neplatné, protože závazky účastníků