Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vláda schválila hlavní principy důchodové reformy

7.4.2011, Zdroj: Úřad vlády

Dozvíte se návrhy změn v základním systému důchodového pojištění, principy vzniku doplňkového důchodového pojištění nebo jaké jsou nutné změny v penzijním připojištění.

V Programovém prohlášení se vláda zavázala provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udržitelný a schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti.

"Vláda potvrdila všechny ty body, které byly dohodnuty na poradě ekonomických ministrů a na vrcholovém koaličním jednání. V dnešním schváleném konceptu jsou všechny uzavřené dohody. Vláda uložila, aby ministr financí a ministr práce a sociálních věcí vytvořili paragrafované znění," řekl po jednání kabinetu ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Vládou schválený dokument by se měl stát východiskem pro přípravu detailního řešení návrhu na zavedení II. pilíře a transformaci III. pilíře, a proto se navrhuje, aby příslušné návrhy zákonů byly připraveny Ministerstvem financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, a to do poloviny tohoto roku.

I. Stručná rekapitulace dosavadního vývoje

Proces změn v důchodovém systému probíhá v zásadě nepřetržitě od počátku devadesátých let minulého století. Vláda se ve svém Programovém prohlášení přihlásila k provedení reformy důchodového systému, tento úkol patří mezi prioritní. Cílem je připravit dlouhodobě finančně udržitelný systém, který zajistí přiměřené příjmy. Za tímto účelem bude třeba zvýšit diversifikaci příjmů a doplnit stávající průběžně financovaný systém možnostmi soukromých úspor. Na konci roku 2010 se Národní ekonomická rada vlády (dále jen "NERV") shodla na podobných závěrech, jako byla většinová varianta Poradního expertního sboru ministrů financí a práce a sociálních věcí (dále jen "PES"), která doporučila zavedení povinného fondového pilíře. Na přelomu roku 2010 a 2011 došlo k několika intenzivním koncepčním jednáním v rámci Porady ekonomických ministrů (dále jen "PEM"), ze kterých vyplynula dohoda o základním nastavení dalších kroků v procesu důchodové reformy, a to jak v základním důchodovém pojištění, tak i při vytvoření II. pilíře. Následující text výsledek této shody shrnuje.

II. Návrhy změn v základním systému důchodového pojištění (I. pilíř)

V důsledku nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 135/2010 Sb. (dále jen "nález Ústavního soudu"), který poukázal na příliš vysokou míru solidarity v základním důchodovém pojištění a zrušil s účinností od 30. září 2011 ustanovení § 15 zákona o důchodovém pojištění, je nutné přijmout novou úpravu stanovení výpočtového základu pro vyměřování důchodů. Návrh zákona řešící nález Ústavního soudu obsahuje kromě nového stanovení redukčních hranic, základní výměry důchodu s pevnou vazbou na průměrnou mzdu, včetně nového způsobu míry redukce a rozšíření rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu, na celoživotní i další reformní opatření v I. pilíři, zejména pak pokračování procesu zvyšování důchodového věku a jeho sjednocení pro muže i ženy a novou úpravu zvyšování důchodů. Návrh, který má zásadní vliv na finanční udržitelnost (viz příloha) byl schválen vládou dne 23. února 2011 (usnesení č. 133), byl předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu (sněmovní tisk č. 277) a projednán v prvním čtení dne 15. března 2011. Jeho přijetí se předpokládá v červnu 2011, tak aby byla zajištěna cca tříměsíční legisvakance pro přípravu nového výpočtu dávek.

III. Základní principy vzniku doplňkového důchodového pojištění (II. pilíř)

Výsledkem diskuze vedené na úrovni PEM o podobě II. pilíře systému důchodového pojištění je návrh, který primárně vychází z analytických prací PES a NERV s tím, že v některých bodech došlo k modifikaci při návrhu finální podoby řešení.

Účast a výše pojistné sazby

Navrhované řešení předpokládá systém s dobrovolným vstupem. Pojištěnci budou mít do dosažení věku 35 let možnost rozhodnout se pro vyvázání části pojistné sazby ze státního průběžného systému do kapitalizačního (fondového) pilíře. Pojištěnci, kteří budou v okamžiku spuštění reformy starší 35 let, dostanou možnost učinit rozhodnutí o vstupu ve lhůtě 6 měsíců. Běh této lhůty započne půl roku před faktickým spuštěním II. pilíře. Ve chvíli, kdy bude rozhodnutí učiněno, nebo šestiměsíční lhůta pro jeho učinění uplyne, nebude již možné rozhodnutí změnit. Další vstup nebo naopak výstup z II. pilíře nebude umožněn.

II. pilíř bude financován vyvázáním části pojistného na důchodové pojištění z I. pilíře. Účastník II. pilíře si sníží pojistnou sazbu do I. pilíře o 3 p. b. na 25 %. K vyvázaným 3 p. b. bude mít povinnost přidat další 2 p. b. z vlastních prostředků. Celková výše odvodu pojistného bude pro účastníky II. pilíře 30 %. Vyvázané procento pojistného bude snižovat pojistné do I. pilíře placené zaměstnancem. To znamená, že současná pojistná sazba zaměstnance se zvýší z 6,5 % o dodatečné 2 p. b. Z takto zvýšeného pojistného bude částka odpovídající součtu 3