Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ve znamení firemních úspor - outsourcing nebo švarcsystém?

5.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Neustále se zvyšující životní úroveň obyvatel, doprovázená růstem mezd a daňovým zatížením zaměstnavatelů, naproti tomu přetlak levného zboží z Asie a velká konkurence firem v oblasti služeb - to vše jsou důvody, které nutí české zaměstnavatele přehodnocovat strategie fungování na trhu a především pak snižovat náklady na výrobu či poskytování služeb.

     Jelikož se těžko poskytují kvalitní služby s nekvalifikovanými pracovníky či kvalitní výrobky z nekvalitních materiálů, není mnoho prostoru pro hledání úspor. Zaměstnavatelé je chtě nechtě hledají v oblasti mezd a odměňování. Zatímco některá řešení mohou být nejen ekonomicky výhodnější, ale i právně čistá, jiná jsou na hraně zákona. Řeč je především o švarcsystému, fenoménu, který se u nás úspěšně drží od doby revoluce, i když není v souladu s právními předpisy, a o poměrně hojně se rozvíjejícím trendu - tzv. outsourcingu.

OUTSOURCING

     Podle našich zkušeností se outsourcing dostává stále více do popředí, neboť model, kdy se podnikatelé věnují především svému předmětu činnosti a pro ně vedlejší (avšak nezbytné) aktivity svěří externím dodavatelům, je výhodný pro obě strany. Díky outsourcingu si např. automobilová společnost zajistí prostřednictvím externích dodavatelů vedení účetnictví či úklid, což má výhody především v úspoře nákladů na zaměstnance, aktualizaci softwarů apod., tedy v oblastech, které nejsou pro danou společnost klíčové. Přestože náklady na výše uvedené bývají celkem pochopitelně zahrnuty v ceně služby poskytované outsourcingovou společností, částka hrazená samotnou společností představuje jen zlomek výdajů, které by jinak byla nucena vynaložit sama. Mimoto může společnost často čerpat i výhody z hlubokých a letitých zkušeností externích dodavatelů v oboru.

     Outsourcing je zcela legální formou zajišťování služeb v požadované oblasti, kdy je vztah mezi společností a externím podnikatelem postaven na bázi obchodněprávní, přestože požadované služby vykonávají konkrétní fyzické osoby, mnohdy přímo v prostorách společnosti (např. úklid), jedná se stále o zaměstnance externího dodavatele, kteří plní pokyny a vykonávají veškerou činnost na odpovědnost tohoto dodavatele (nikoliv společnosti).

     Outsourcing má zpravidla dvě podoby. Společnost se od počátku svého fungování rozhodne zaměřit výhradně na svůj předmět podnikatelské činnosti a pro plnění podpůrných úkolů využívat služeb externistů, nebo naopak až v průběhu existence společnosti dojde k vytěsnění určitých aktivit společnosti k jinému subjektu.

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PŘI OUTSOURCINGU

     Úskalí outsourcingu jsou podle našich zkušeností známa spíše velkým společnostem. Jelikož pro menší společnosti nebo širší veřejnost mohou představovat zcela nové problémy, s nimiž se doposud nepotýkaly, dovolujeme si níže stručně rozvést i tuto problematiku ve vztahu k přechodu práv a povinností v pracovněprávních vztazích.

     K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených zákonem. Podle § 338 odst. 2 zákoníku práce se tak děje při „převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli“. S ohledem na uvedené může mít vyčlenění určitých činností či úkolů (nebo jejich částí) k jinému subjektu (tzn. outsourcing) v průběhu existence společnosti za následek přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, a tudíž i přechod zaměstnanců dosavadního zaměstnavatele na outsourcingovou společnost. Tento výklad potvrzuje i rozhodovací praxe Evropského soudního dvora a Nejvyššího soudu České republiky 1 .

     Před přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů k jinému zaměstnavateli jsou dosavadní zaměstnavatel a přejímající zaměstnavatel povinni informovat odborovou organizaci a radu zaměstnanců o této skutečnosti a projednat s nimi za účelem dosažení shody stanovené nebo navrhované datum převodu, důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a připravovaná opatření ve vztahu k zaměstnancům. Jestliže u zaměstnavatele odborová organizace ani rada zaměstnanců nepůsobí, jsou dosavadní a přejímající zaměstnavatel povinni informovat jednotlivé zaměstnance, kteří budou převodem přímo dotčeni, a výše uvedené skutečnosti s nimi projednat.

     I kdyby dotčení zaměstnanci s převodem na jiného zaměstnavatele nesouhlasili, nebude to mít na jejich převod vliv 2 . Tito zaměstnanci mohou „zabránit“ převodu k jinému zaměstnavateli pouze tím, že dají písemnou výpověď z pracovního poměru. Do dne účinnosti převodu je nutno výpověď doručit dosavadnímu zaměstnavateli, po tomto datu pak k přejímajícímu zaměstnavateli. Pracovní poměr takového zaměstnance pak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, nebyla-li sjednána nebo zaměstnavatelem jednostranně stanovena delší výpovědní doba.

     V případech vyčlenění činností nebo úkolů je v praxi většinou uzavírána smlouva o poskytování služeb mezi dotčenými subjekty. Za předpokladu, že uzavřením této smlouvy dojde k převodu alespoň části úkolů nebo činností, dojde automaticky ze zákona k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na outsourcingovou společnost ke dni účinnosti této