Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sociální reforma po zapracování připomínek

21.4.2011, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

MPSV vypořádalo připomínky k novelám zákonů předkládaných v rámci tzv. Sociální reformy I. Ta počítá zejména se zavedením jednotného výplatního místa dávek, snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků, zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky a upřednostnění vyplácení dávek elektronicky převodem nebo sociální kartou.

MPSV vypořádalo připomínky k novelám zákonů předkládaných v rámci tzv. Sociální reformy I. Ta počítá zejména se zavedením jednotného výplatního místa dávek, snížení počtu vyplácených dávek jejich agregací do větších celků, zavedení efektivního hodnocení příjmů žadatelů o dávky a upřednostnění vyplácení dávek elektronicky převodem nebo sociální kartou. MPSV se mj. na základě připomínek opakovaně zabývalo také posuzováním zdravotního stavu pro příspěvek na péči. Nově nastavená pravidla kopírují metodiku dnes ve světě hojně využívanou a i v českých poměrech plnohodnotně testovanou. MPSV mj. požádalo o vyjádření Vědeckou lékařskou radu sestávající z nejvyšších lékařských kapacit v ČR (viz níže).

Změny v oblasti sociálních dávek jsou vedeny snahou mít k dispozici dostatek prostředků pro výplatu dávek osobám, které je skutečně potřebují. Efektivnějšího systému bude dosaženo primárně cestou snížení nákladů na vlastní administraci, nikoli snižováním vyplácených dávek.

Předložený návrh zákona obsahuje mechanismus, kterým se sjednocují agendy všech nepojistných sociálních dávek do struktury Úřadu práce České republiky. Působnost Úřadu práce České republiky v sociální oblasti se podstatně rozšiřuje. Vedle dosavadní působnosti v oblasti služeb zaměstnanosti, ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a státní sociální podpory bude Úřad práce České republiky nově plnit úkoly na úseku dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a dávek pomoci v hmotné nouzi.

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci vypořádání jednotlivých připomínek upravilo některá navrhovaná opatření dle předložených argumentů. Ty vyplynuly z věcné diskuze s jednotlivými připomínkovými místy, mj. i s organizacemi sdružující zdravotně handicapované a poskytovateli sociálních a zdravotních služeb. Zde jsou některé z uplatněných změn:

Zachování ZTP a ZTP/P průkazů
Pro zachování všech výhod držitelů průkazů ZTP a ZTP/ P bude v legislativě i nadále zakotveno toto označení průkazů, změní se pouze samotný nosič- papírové průkazy budou nahrazeny tzv. sociální kartou (po dvouletém přechodném období, kdy budou platit oba typy průkazů). Výhody spojené s užívání průkazů zůstanou zachovány v dnešní podobě.

Dávka na pořízení motorového vozidla
Motorové vozidlo bude v seznamu zvláštních pomůcek a bude na něj možno čerpat příspěvek. Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku v tomto případě bude 100 000 Kč (stejně jako nyní příspěvek na zakoupení motorového vozidla).

Příspěvek na mobilitu
Příjmový test (příjem osoby a společně posuzovaných osob) se pro účely této dávky ruší. Oprávněnou osobou bude osoba s postižením v oblasti mobility a orientace. Na výši dávky nebude mít vliv, jak často a z jakých důvodů se osoba dopravuje. Příspěvek na mobilitu bude poskytován ve výši 400 Kč měsíčně. U osob, které získají navíc příspěvek na zvláštní pomůcku (na zakoupení motorového vozidla), bude příspěvek na mobilitu 200