Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Sazby daně u zdravotnických prostředků

19.12.2012, Zdroj: Česká daňová správa

Tato informace byla zpracována jako reakce na vzniklé nepřesné informace, které se objevují na veřejnosti v souvislosti se změnami sazeb daně z přidané hodnoty u zdravotnických prostředků.

V současné době je projednáván vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů - EU, sněmovní tisk č. 801, tzv. "protischodkový balíček 2013". Vládní návrh zákona byl dne 5. prosince 2012 zamítnut Senátem (senátní tisk č. 442) a vrácen zpět Poslanecké sněmovně k projednání.

Protischodkový balíček 2013 obsahuje kromě změn jiných zákonů i změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH"). Jedná se především o změny ve zvýšení sazeb o 1 procentní bod (snížené sazby ze 14% na 15 % a základní sazby z 20% na 21%) s tím, že by tyto sazby měly platit po období tří let (od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015). Pokud jde o rozsah zboží a služeb, jejich zařazení do snížené nebo základní sazby daně se nemění, s výjimkou přeřazení dvou skupin zboží ze snížené do základní sazby DPH.

Těmito skupinami zboží jsou dětské pleny a některé zdravotnické prostředky, jejichž dosavadní zařazení do snížené sazby DPH je podle názoru Evropské komise v rozporu s legislativou Evropské unie. V souvislosti se zahájeným řízením o porušení Smlouvy o fungování Evropské unie vůči České republice bylo tedy navrženo jejich přeřazení do základní sazby DPH.

Změny v přeřazení do základní sazby DPH budou účinné až schválením protischodkového balíčku 2013. Účinnost části druhé protischodkového balíčku 2013 - změny zákona o DPH - je navržena od 1. ledna 2013.

Základní pravidla pro uplatnění snížené sazby DPH

Na základě výše uvedeného dochází k úpravám přílohy č. 1 k zákonu o DPH týkající se seznamu zboží podléhající snížené sazbě. V této souvislosti znovu připomínáme základní pravidlo, kdy snížené sazbě daně podléhá podle přílohy č. 1 k zákonu o DPH pouze takové zboží, které odpovídá současně číselnému kódu Harmonizovaného systému a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Zdravotnický prostředek ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty musí dále také splňovat technické požadavky na zdravotnické prostředky s označením CE, který musí mít i prohlášení o shodě. Vzhledem k tomu, že slovní popis u vymezení zdravotnických prostředků vychází z právních předpisů upravujících zdravotnické prostředky, je nutné pro správnou aplikaci snížené sazby DPH pracovat vždy s aktuálním zněním daného právního předpisu.

V případě nejasností v zařazení do základní nebo snížené sazby daně podle § 47 odst. 1 zákona o DPH, je možné požádat Generální finanční ředitelství o rozhodnutí o závazném posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně podle § 47a zákona o DPH. Veškeré informace k podání této žádosti, které vychází z § 47a zákona o DPH, jsou k dispozici na webových stránkách České daňové správy.

Další informace o zařazení zdravotnických prostředků do snížené sazby daně jsou uvedeny v důvodové zprávě předloženého sněmovního tisku č. 801 k bodu 9 až 11.

Dětské pleny

Přeřazení veškerých dětských plen ze snížené sazby daně do základní sazby daně se netýká pomůcek pro péči při inkontinenci, které i nadále zůstávají zařazeny ve snížené sazbě daně podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 3 (zákon 48- 1997).

Zdravotnické prostředky

Pokud jde o zdravotnické prostředky, podle názoru Evropské komise je vymezila Česká republika v příliš širokém rozsahu. V důsledku toho se proto navrhuje užší vymezení těch položek, u kterých se bude jako dosud uplatňovat snížená sazba daně, a to pouze na ty výrobky, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením ke zmírnění nebo léčení jejich potíží a pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených, včetně oprav takového zboží. Pod pojmem zdravotně postižená osoba se pro účely zákona o DPH rozumí jak trvale zdravotně postižená osoba, např. v důsledku ochrnutí, tak i dočasně zdravotně postižená osoba např. při zotavení zlomené nohy.

Ve snížené sazbě tak zůstanou nadále zařazeny tyto skupiny zdravotnických výrobků podle přílohy č. 1 k zákonu o DPH:

První skupinou, zdravotnických prostředků, u kterých se bude i nadále uplatňovat snížená sazba daně, jsou položky vymezeny v návaznosti podle Harmonizovaného celního systému s číselným označením 01 - 96, ale se slovním popisem pouze pro vybrané položky, které lze zařadit do skupin uvedených v oddíle A a C přílohy č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, přílohy č. 3(Příloha 3).

Podle oddílu A se jedná například o zdravotnické prostředky, kterými jsou krycí materiál, např. gázy, obvazy, prostředky pro vlhké hojení ran atd., dále zdravotnické prostředky pro pacienty s inkontinencí, např. vložky, vložné pleny, plenkové kalhotky, podložky atd., pro pacienty se stomií, např. sáčky, podložky, zátky, celé systémy atd., pro diabetiky, např. glukometry, proužky, pera, jehly, senzory atd., pro zrakově postižené pacienty, např. brýle, čočky atd., pro pohybově postižené pacienty, např. vozíky, kočárky atd., pro sluchově postižené pacienty, např. sluchadla atd., pro respirační, inhalační a