Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Režim peněžních fondů - organizace zřízené územním samosprávným celkem

11.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.17.2
Režim peněžních fondů – organizace zřízené územním samosprávným celkem

Jaroslava Svobodová


REŽIM PENĚŽNÍCH FONDŮ

Účetní jednotka: ......................

Označení: .............................. Číslo: ...........................

Zpracoval: .............................. Kontroloval: ...................

Platnost: ................................. Závaznost: ....................

Datum vydání: ......................... Vydává: ........................

Nahrazuje: .............................. Doplňuje: ......................

Počet stran: ............................ Přílohy: .........................

Čl. 1

Rezervní fond

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb. a § 30 odst. 1 až 4 zákona č. 250/2000 Sb.

1.1 Tvorba

Hospodaření s rezervním fondem příspěvkové organizace zřizované územním samosprávným celkem bude vykazováno v Příloze č. 5 účetní závěrky v tabulce:

Rezervní fond příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Položka
číslo
 
Název položky Běžné Účetní období 
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.  
 
D.II. Tvorba fondu Součet D.II.1. až D.II.6.
 
1.  Zlepšený výsledek hospodaření  
 
2.  Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie  
 
3.  Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv  
 
4.  Peněžní dary – účelové  
 
5.  Peněžní dary – neúčelové  
 
6.  Ostatní tvorba  
 
D.III. Čerpání fondu Součet D.III.1. až D.III.5.
 
1.  Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření  
 
2.  Úhrada sankcí  
 
3.  Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele  
 
4.  Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady  
 
5.  Ostatní čerpání  
 
D.IV. Konečný stav fondu D.I. + D.II.-D.III.
 

Vyhláška č. 410/2009 Sb. zařadila do směrné účtové osnovy dva rezervní fondy:

 • 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

 • 414 – Rezervní fond z ostatních titulů

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě rezervního fondu ve výši:

 1. zlepšeného výsledku hospodaření na stranu MÁ DÁTI účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření,
 2. peněžních darů na stranu MÁ DÁTI účtu 241 – Běžný účet se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů,
 3. prostředků převedených podle jiného právního předpisu na stranu MÁ DÁTI příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů; o použití těchto prostředků účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 67.

1.2 Určení (použití, čerpání)

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) rezervního fondu ve výši:

 1. určené k dalšímu rozvoji činnosti na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
 2. určené k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
 3. určené k úhradě sankcí účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů,
 4. určené k úhradě ztráty za předchozí léta na stranu MÁ DÁTI účtu 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení nebo účtu 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období,
 5. určené k posílení fondu investic na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic.

1.3 Podmínky čerpání

1.3.1 Podmínky čerpání schvaluje ve smyslu výše uvedeného bodu vždy oprávněný pracovník a na základě:

 1. vnitřního řízení, v souladu s metodikou rozpočtování (schválený rozpočet),
 2. vnitřního dokladu, kterým je "Rozhodnutí o použití fondu".

1.3.2 "Rozhodnutí o použití fondu" musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 11 odst. 1 a 2, § 33a odst. 9 ZoÚ, § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

1.3.3 V souladu s podpisovým řádem je pro účely použití tohoto účelového fondu stanoven jako:

 1. příkazce operace: (určená osoba, která má odpovědnost za určitý okruh majetku)
 2. správce rozpočtu: (určená osoba, která má přehled o položkách rozpočtu)
 3. hlavní účetní: (osoba odpovědná za účetní záznamy a za sestavení účetních výkazů)

1.3.4 Jmenovaní pracovníci jsou odpovědni za správnost finanční a účetní operace ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) a § 19 a), c) a d) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

1.4 Účetnictví fondu:

1.4.1 Účetnictví fondu se vede v souladu s § 29 a § 30 zákona č. 250/2000 Sb., § 7 a § 8 ZoÚ, § 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v souladu s Českým účetním standardem č. 704 – Fondy účetní jednotky.

1.4.2. Podle směrné účtové osnovy k vyhlášce č. 410/2009 Sb. se o stavu a pohybu fondů účtuje na účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření a na účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů. Peněžní prostředky fondů se mohou sledovat na samostatném bankovním účtu tzn. na syntetickém účtu 245 Jiné běžné účty anebo na analytických účtech k syntetickému účtu 241 – Běžný účet

Čl. 2

Fond investic

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb. a § 31 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb.

2.1 Tvorba

Hospodaření s investičním fondem se vykazuje v Příloze č. 5 účetní závěrky.

Fond investic

příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo položky Název položky Běžné Účetní období 
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 
 
F.II. Tvorba fondu Součet F.II.1. až F.II.7.
 
1.  Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotnéhodlouhodobého majetku prováděné podlezřizovatelem schváleného odpisového plánu  
 
2.  Investiční příspěvky z rozpočtu zřizovatele  
 
3.  Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů  
 
4.  Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku  
 
5.  Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů  
 
6.  Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace  
 
7.  Převody z rezervního fondu  
 
F.III. Čerpání fondu Součet F.III.1. až F.III.4.
 
1.  Financování investičních potřeb*/ pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku  
 
2.  Úhrada investičních úvěrů nebo půjček  
 
3.  Odvod do rozpočtu zřizovatele (pokud takový odvod zřizovatel uložil)  
 
4.  Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace užívá pro svou činnost  
 
F.IV. Konečný stav fondu F.I. + F.II. -F.III.
 

*/ Čerpání fondu v pol. 1. zahrnuje všechny položky uvedené v § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb.

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o tvorbě fondu investic z:

 1. peněžních prostředků ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, investičního příspěvku z rozpočtu zřizovatele a investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic,
 2. příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, a z příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem ve výši zůstatkové ceny prodaného majetku na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky a ve výši rozdílu mezi příjmem z prodeje a zůstatkovou cenou na příslušnou stranu účtu 548 – Tvorba fondů,
 3. peněžních darů a příspěvků od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 401 – Jmění účetní jednotky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic,
 4. převodu z rezervního fondu účtují na stranu MÁ DÁTI účtu 413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebo účtu 414 – Rezervní fond z ostatních titulů se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 416 - Fond reprodukce majetku, fond investic.

Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí, účtuje o použití (čerpání) fondu investic ve výši určené:

 1. na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, a k úhradě investičních úvěrů a půjček na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky,
 2. k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky,
 3. k navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z peněžních prostředků, o jejichž přijetí bylo účtováno jako o transferu podle Českého účetního standardu č. 703 – Transfery na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 401 – Jmění účetní jednotky; v případě navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost, z jiných peněžních prostředků, účtuje na stranu MÁ DÁTI účtu 416 – Fond reprodukce majetku, fond investic se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 648 – Čerpání fondů.

2.3 Podmínky čerpání

2.3.1 Podmínky čerpání schvaluje ve smyslu výše uvedeného bodu vždy oprávněný pracovník a na základě:

 1. vnitřního řízení, v souladu s metodikou rozpočtování (schválený rozpočet),
 2. vnitřního dokladu, kterým je "Rozhodnutí o použití fondu".

2.3.2 "Rozhodnutí o použití fondu" musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 a § 33a odst. 9 ZoÚ, § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.

2.3.3 V souladu s podpisovým řádem je pro účely použití tohoto účelového fondu stanoven jako:

 1. příkazce operace: (určená osoba, která má odpovědnost za určitý okruh majetku),
 2. správce rozpočtu: (určená osoba, která má přehled o položkách rozpočtu),
 3. hlavní účetní: (osoba odpovědná za účetní záznamy a za sestavení účetních výkazů).

2.3.4 Jmenovaní pracovníci jsou odpovědni za správnost finanční a účetní operace ve smyslu § 18 odst. 2 písm. b) a § 19 a), c) a d) vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

Var.:

Do bližších podmínek pro čerpání investičních prostředků z fondu je možné zahrnout nároky na položky výdajů, které se stávají součástí ocenění dlouhodobého majetku podle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

2.4 Účetnictví fondu:

2.4.1 Účetnictví fondu se vede v souladu s § 31 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., § 34 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., § 7 a § 8 ZoÚ, § 27 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v souladu s Českým účetním standardem č. 704 – Fondy účetní jednotky

a to na syntetickém účtu 416 a v účelném analytickém členění ve smyslu "Účtového rozvrhu" organizace, který je samostatnou vnitřní směrnicí č............ a je sestaven podle požadavku § 14 odst. 2 ZoÚ.

2.4.2 O finančních prostředcích fondu investic příspěvková organizace může účtovat na zvláštním bankovním účtu (viz vnitřní směrnice "Účtový rozvrh" č............). tzn. syntetický účet 245 Jiné běžné účty nebo na analytickém účtu zřízeném k syntetickému účtu 241 Běžný účet.

Čl. 3

Fond odměn

Úvodní ustanovení:

Legislativní rámec:

Tato vnitřní směrnice je zpracována ve smyslu § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb. a § 32 odst. 1 až 3 zákona č. 250/2000 Sb., fond odměn není zobrazen v samostatné tabulce pro Přílohu k účetní závěrce.

3.1 Tvorba

Zdroje fondu jsou:

 • ze zlepšeného výsledku hospodaření a to do výše jeho 20 %, nejvýše však do výše 10 % objemu prostředků na platy stanoveného zřizovatelem nebo zvláštním právním předpisem, a peněžními dary účelově určenými na platy. Převod peněžních prostředků do fondu odměn schvaluje zřizovatel.

3.2 Užití fondu

 • Přednostně se použije na překročení přípustného objemu prostředků na platy.

 • Případně se hradí odměny zaměstnancům, které jsou překročením limitu prostředků na platy.

 • Z fondu se nehradí odvody