Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Registrace daně

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.2 Registrace daně

Ing. Helena Stuchlíková

Neziskové organizace jsou výjimečnými subjekty, protože z povahy jejich existence mohou mít pouze hlavní činnost a nemohou živnostenské oprávnění získat nebo mají vymezenou činnost hospodářskou a získání oprávnění k této činnosti je závislé na tom, co je náplní této hospodářské činnosti. Přesto i ony mají povinnost se registrovat k daním. Jak to tedy s registrací k daním je?

Registraci řeší pouze ty subjekty, které se zabývají činností, která sama o sobě anebo její užití přináší příjmy, které se zdaňují.

Název daně  Řeší se registrace?  Zákon, kde se řeší 
Daň z přidané hodnoty
z. č. 235/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 
ano  z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění p.p., ustanovení § 95 v návaznosti na § 94 plus z.
č. 280/2009 Sb., daňový řád,
§ 125 a násl. 
Spotřební daně
z. č. 353/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 
ano  z. č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění p.p., ustanovení § 20 
• Daň ze zemního plynu
a některých dalších plynů
z. č. 261/2007 Sb. 
ano  z. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, Čl. LXXI,
část 45, § 3 
• Daň z pevných paliv
z. č. 261/2007 Sb. 
ano  z. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, Čl. LXXI,
část 46, § 3 
• Daň z elektřiny
z. č. 261/2007 Sb. 
ano  z. č. 261/2007 Sb., o stabilizaci
veřejných rozpočtů, Čl. LXXI,
část 47, § 3 
Daně z příjmů
z. č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• Daň z příjmů fyzických osob
• Daň z příjmů právnických osob 
ano  z. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
§ 125 a násl. 
Daň silniční
z. č. 16/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
ano  z. č. 280/2009 Sb., daňový řád,
§ 125 a násl. 
Daň z nemovitostí
z. č. 338/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
ne 
Daň dědická, daň darovací
a daň z převodu nemovitostí
z. č. 357/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů 
ne 

DŘ řeší registraci k daním pouze v případě, že příslušný daňový zákon tuto problematiku neřeší. Pokud je registrace k daním řešena v daňovém zákoně, postupuje se nejprve podle tohoto zákona a následně podle DŘ (například při registraci k dani z přidané hodnoty musí být nejdříve naplněny povinnosti ze zákona o dani z přidané hodnoty a následně se postupuje podle DŘ).

Registrace podle DŘ:

 • daňový subjekt, který obdrží povolení nebo získá oprávnění vykonávat činnost, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně, nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně;

 • daňový subjekt, který vykonává činnost, jejíž výsledky jsou předmětem daně nebo pobírá příjmy, které jsou předmětem daně nemusí mít k tomuto povolení nebo oprávnění, je povinen do 30 dnů podat přihlášku k registraci u příslušného správce daně, který rozhodne o jeho registraci;

 • plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost vykonávat daňovým zákonem stanovené úkony;

 • plátce daně je povinen podat přihlášku k registraci u správce daně nejpozději do 15 dnů od vzniku plátcovy pokladny. Při registraci plátcovy pokladny plátce daně určí osobu, která je oprávněna jednat za tuto plátcovu pokladnu jeho jménem.

Kdo nemá registrační povinnost?

Registrační povinnost nevzniká:

 • daňovému subjektu, u kterého vznikla jen nahodilá nebo jednorázová daňová povinnost nebo u kterého je předmětem daně pouze nemovitost,

 • poplatníkovi, který má výhradně povinnost platit daň nepřímo prostřednictvím plátce daně.

Obsah přihlášky k registraci

Přihláška k registraci musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení nebo název, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresu pro doručování,

 2. obecný identifikátor pro vytvoření daňového identifikačního čísla,

 3. daňové identifikační číslo přidělené v zahraničí, pokud bylo daňovému subjektu přiděleno,

 4. údaje o povolení nebo oprávnění k činnosti, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně,

 5. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, jakož i u poskytovatelů platebních služeb v zahraničí, pokud jsou užívány v souvislosti s činností, která je zdrojem příjmů, které jsou předmětem daně nebo jejíž výsledky jsou předmětem daně,

 6. daně, ke kterým má být registrován,

 7. organizační jednotky, které jsou plátcovou pokladnou,

 8. právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat (statutární orgán, pověřený zaměstnanec),

 9. výslovné prohlášení daňového subjektu, že jde o jeho první daňovou registraci, nebo uvést, u kterého správce daně a kdy byl registrován, jaké mu bylo přiděleno daňové identifikační číslo, a jméno nebo název, pod kterým byl registrován.

Registrační povinnost lze plnit i podáním na tiskopise vydaném Ministerstvem průmyslu a obchodu učiněným u příslušného