Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Průvodní informace pro ÚSC - Kraje a obce 2013

9.1.2013, Zdroj: Ministerstvo financí

Cílem novely zákona o rozpočtových pravidlech je úprava a fungování rozpočtového systému jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladny.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Jeho cílem je úprava a fungování rozpočtového systému jako součásti integrovaného informačního systému státní pokladny. V souvislosti s projektem státní pokladny bylo schváleno vymezení peněžních prostředků státní pokladny výhradně jako prostředků na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u ČNB.

KRAJE a Hl. město Praha

Tato právní úprava vymezuje peněžní prostředky státní pokladny výhradně jako prostředky na účtech, které jsou podřízeny jednotlivým souhrnným účtům státní pokladny a jsou vedeny výhradně u České národní banky.

A. POSTKYTOVÁNÍ DOTACÍ A NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ - Kraje a Hl. m. Praha

Podle přechodných ustanovení zákona č. 501/2012 Sb., budou výše uvedené finanční prostředky poskytovány na dosavadní účty vedené u bank nejdéle po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Proto si musí územní samosprávné celky v této lhůtě zřídit u České národní banky účty určené k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu. Výjimkou jsou výdaje realizované v systému programového financování dle § 16 odst. 2, kde zůstává zachován stávající systém financování.

V návaznosti na výše uvedené je nutné, aby kraj, hl. m. Praha dopisem statutárního zástupce neprodleně po zřízení účtu u České národní banky (uzavření smlouvy o běžném účtu) sdělili číslo tohoto účtu včetně termínu jeho otevření příslušnému poskytovateli dotace, popř. návratné finanční výpomoci. Tuto informaci kraj sdělí příslušnému poskytovateli dotace i v případě, kdy pouze zajišťuje převod dotací obcím prostřednictvím rozpočtů krajů (§ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb.).

Pro zajištění převodu dotací, jejichž poskytovatelem je Ministerstvo financí, je nutné číslo účtu zřízeného u České národní banky sdělit Odboru 12 - Financování územních rozpočtů a programové financování.

Více informací ke zřízení účtu u České národní banky a další informace je možno zjistit na internetových stránkách této instituce:

  • http://www.cnb.cz/cs/platebni_styk/sluzby_pro_klienty/info_novi_klienti.html

B. PŘEVOD DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ DLE ZÁKONA O ROZPOČTOVÉM URČENÍ DANÍ - Kraje a Hl. m. Praha

Účty obcí u České národní banky budou také určeny k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, které jsou obcím a krajům převáděny správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením správci daně a Ministerstvu financí.

Je proto nezbytné, aby neprodleně poté, co bude zřízen účet u České národní banky, příjemce (kraj nebo hl. m. Praha) dopisem statutárního zástupce sdělil číslo tohoto