Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prohlubování a zvyšování kvalifikace

12.6.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Péče o zaměstnance tvoří nedílnou součást pracovněprávních vztahů. Je mnoho způsobů, jak pečovat o své zaměstnance. Zákoník práce v této oblasti zahrnuje vytváření příznivých pracovních podmínek zaměstnanců, péči o jejich odborný rozvoj, stravování a zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců.

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména:

  • zaškolení a zaučení,
  • odbornou praxi absolventů škol,
  • prohlubování kvalifikace,
  • zvyšování kvalifikace.

My se v tomto článku zaměříme na prohlubování a zvyšování kvalifikace.

Prohlubování kvalifikace (§ 230 ZP)

Prohlubováním kvalifikace se rozumí její:

  • průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce,
  • udržování a
  • obnovování.

Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.

Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo účast na studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Tím však není dotčeno to, že zaměstnanci přísluší za dobu prohlubování kvalifikace mzda nebo plat.

Jestliže předpokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč, může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít kvalifikační dohodu. V takovém případě však nelze prohloubení kvalifikace zaměstnanci uložit.

Zvýšení kvalifikace (§ 231-233 ZP)

Zvýšením kvalifikace se rozumí:

  • změna hodnoty kvalifikace;
  • její získání nebo
  • rozšíření.

Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele.

Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku

a)      v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení,

b)      2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu uskutečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou,

c)      5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria,

d)     10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou,

e)      40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky.

K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na promoci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu.

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance. Může přestat poskytovat pracovní