Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem

8.11.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.2
Příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem

Ing. Olga Hanzlová

Předpoklady zřízení PO

Územními samosprávnými celky jsou jednak obce a jednak kraje. Pro činnosti, které patří do samostatné působnosti těchto celků, se zřizují příspěvkové organizace v případě, že rozsah, struktura a složitost těchto činností vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Další předpokladem je, že tyto činnosti budou vykonávány jako neziskové, tj. stanou se veřejnými statky, na jejichž pořízení byly zcela nebo částečně použity veřejné prostředky z rozpočtu obce nebo kraje. Obec nebo kraj mohou k zabezpečení některých činností ve své působnosti založit i společnosti kapitálové, např. společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Jako neziskové organizace mohou založit též obecně prospěšné společnosti.

Pokud činnosti, které patří do samostatné působnosti obce nebo kraje, nevyžadují samostatnou právní subjektivitu, budou prováděny v rámci organizačních složek obce nebo kraje. Ty pak nejen nemají právní subjektivitu, ale nejsou ani účetní jednotkou.

Náležitosti zřizovací listiny

V § 27 zákona č. 250/2000 Sb. se uvádějí náležitosti zřizovací listiny příspěvkové organizace. Kromě označení zřizovatele, názvu a sídla zřizované příspěvkové organizace, statutárních orgánů a identifikačního čísla je důležité, aby zřizovatel v rámci zřizovací listiny vymezil majetek, který je ve vlastnictví zřizovatele a který se předává do správy příspěvkové organizaci k jejímu vlastnímu hospodářskému využití. Současně se vymezí taková majetková práva, která organizaci umožní, aby mohla majetek účelně využívat, dále povinnosti péče o majetek, jeho zvelebení, ochranu a rozvoj, případně další investiční výstavbu. Jako součást majetkových práv se stanoví pravidla pro výrobu a prodej zboží, pokud budou součástí činnosti organizace, a rovněž pravidla pro pronájem majetku.

Součástí zřizovací listiny je i vymezení okruhů doplňkové činnosti – dříve tzv. hospodářské činnosti. Opět se uvádí, že doplňková činnost nesmí být na úkor hlavní činnosti, musí vést k lepšímu využití odbornosti zaměstnanců a kapacity PO a opět se sleduje odděleně od plnění hlavní činnosti. Zisk z doplňkové činnosti může být použit jen ve prospěch hlavní činnosti. Se souhlasem zřizovatele může být zisk použit i k jinému účelu.

Hospodaření

Příspěvková organizace by měla mít vyrovnané hospodaření, tj. hospodaří jednak s vlastními příjmy, s příspěvkem zřizovatele, s prostředky svých fondů, může přijímat dary od fyzických i právnických osob, a to i ze zahraničí. Příspěvek zřizovatele na provoz se poskytuje v návaznosti na výkony nebo jiná kritéria. Tyto zdroje by měly být vyrovnané s potřebami. Příspěvková organizace sestavuje finanční plán, kde