Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Poživatelé důchodů a zdravotní pojištění

16.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Pokud byl pojištěnci přiznán (a nebyl odejmut) starobní, invalidní, vdovský nebo vdovecký důchod, je ve zdravotním pojištění považován za poživatele důchodu. Poživatelem důchodu je pro účely zdravotního pojištění výše uvedená osoba i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém pojištění výplata důchodu nenáleží.

Pro důchodce minimum neplatí

     Poživatel důchodu je tedy ve zdravotním pojištění osobou, za kterou platí pojistné stát. Tato osoba je povinna platit pojistné na zdravotní pojištění pouze tehdy, pokud je zaměstnána nebo je z pohledu zdravotního pojištění považována za osobu samostatně výdělečně činnou. Zaměstnavatel ani OSVČ nemusí při odvodu pojistného dodržet minimální vyměřovací základ, ale tímto vyměřovacím základem je v zaměstnání skutečná výše zúčtovaného hrubého příjmu a v podnikání pak sazba 50 % skutečných příjmů po odpočtu výdajů.

Příklad č. 1

Hrubý příjem starobního důchodce činil v měsíci březnu 5 350 Kč, přičemž tento důchodce byl nemocen od 13. 3. do 26. 3.

Zaměstnavatel odvede pojistné z vyměřovacího základu 5 350 Kč, tedy bez povinnosti dopočtu do minimální mzdy a rovněž bez ohledu na dobu trvání nemoci. Pojistné činí 13,5 % z částky 5 350 Kč, tj. 723 Kč. Jednu třetinu (241 Kč) srazí zaměstnavatel zaměstnanci, dvě třetiny (neboli rozdíl) v částce 482 Kč zaplatí zaměstnavatel ze svých zdrojů.

Příklad č. 2

Poživatel starobního důchodu pracoval v měsíci únoru u dvou zaměstnavatelů. Prvním zaměstnavatelem mu byl za období 4. 2.-12. 2. zúčtován příjem 6 800 Kč, druhým zaměstnavatelem pak za období 18. 2.-28. 2. příjem 9 000 Kč.

Každý ze zaměstnavatelů odvede za zaměstnaného důchodce pojistné ze skutečně dosaženého příjmu, tj. v částkách 918 Kč a 1 215 Kč bez ohledu na minimální vyměřovací základ.

Příklad č. 3

S poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu prvního stupně byla na měsíc leden uzavřena dohoda o provedení práce s odměnou ve výši 6 000 Kč.

Osoby pracující na základě dohody o provedení práce se považují pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance pouze tehdy, pokud příjem na tuto dohodu převýší 10 000 Kč. Jelikož však výší příjmu není v měsíci lednu takové částky dosaženo, nevznikají pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění žádné povinnosti, ze zúčtovaného příjmu se pojistné na zdravotní pojištění neodvede.

Poměrná část minima

     Není-li v případě zaměstnání splněna podmínka registrace osoby, za kterou platí pojistné stát, po dobu celého kalendářního měsíce, má tato skutečnost vliv na výpočet poměrné části minimálního vyměřovacího základu, jak dokládá následující příklad.

Příklad č. 4

Dne 24. ledna 2013 byl zaměstnanci přiznán invalidní důchod pro invaliditu druhého stupně, přičemž jeho hrubý příjem, zúčtovaný za tento měsíc, činil 3 800 Kč.

V tomto případě musí být pojistné na zdravotní pojištění odvedeno nikoliv z celkové výše minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč, nýbrž nejméně z jeho poměrné části v návaznosti na počet kalendářních dnů, kdy tento zaměstnanec nebyl evidován u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát. Jelikož se jedná o celkem 23 kalendářních dnů, vypočte se poměrná část minima takto:

PČ min VZ = (23 : 31) × 8 000 = 5 935,48 Kč

kde:

PČ min VZ = poměrná část minimálního vyměřovacího základu

23 = počet kalendářních dnů v měsíci lednu, ve kterých zaměstnanec nebyl u zdravotní pojišťovny zařazen ve „státní“ kategorii

31 = počet kalendářních dnů v daném měsíci

8 000 = výše minimální mzdy v roce 2013

To tedy znamená, že při sazbě 13,5 % z částky 5 935,48 Kč musí zaměstnavatel zaplatit za zaměstnance pojistné zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn, v částce 802 Kč (5 935,48 × 0,135). S ohledem na příjem (3 800 Kč) činí výše odvodu pojistného z této hrubé mzdy částku 513 Kč. Jedna třetina (171 Kč) bude sražena zaměstnanci z příjmu, zbývající dvě třetiny (342 Kč) pak zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků. Za této situace však ještě není zabezpečen odvod pojistného ze zákonného minima, tedy