Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Potvrzování důležitých skutečností ve zdravotním pojištění

1.6.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Základní povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění je zabezpečit odvod pojistného v souladu se zákonem, a to zejména v přímé vazbě na dodržování minimálního vyměřovacího základu zaměstnance. V této souvislosti je mnohdy zapotřebí, aby měl zaměstnavatel ve mzdové evidenci zaměstnance řádně dokladováno, že pojistné na zdravotní pojištění odvádí podle aktuálně platné právní úpravy. Z tohoto důvodu je někdy zapotřebí doložit patřičná potvrzení či prohlášení, na jejichž základě pak zaměstnavatel postupuje při stanovení vyměřovacího základu zaměstnance.

     Níže uvedené (případně další) písemnosti představují ve zdravotním pojištění doklady rozhodné pro stanovení vyměřovacího základu a následné placení pojistného a jejich předložení je v rámci výkonu kontrolní činnosti vyžadováno. Jestliže zaměstnavatel příslušné doklady nedoloží, je kontrolní orgán nucen postupovat podle zákona, což ve svém důsledku zpravidla představuje vznik dlužného pojistného včetně penále. V následujícím textu předkládám vzory těchto dokumentů, resp. jejich doporučenou podobu. Je vhodné, aby tyto - svým způsobem specifické - dokumenty obsahovaly takové náležitosti, které zamezí nejasnostem, čímž se předejde možnosti vzniku určitých sporů.

Situace č. 1

     Hrubý příjem zaměstnance nedosahuje minimálního vyměřovacího základu, proto se zaměstnanec obrací na zaměstnavatele, aby zajistil odvod pojistného podle zákona.

Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance - žádost zaměstnance

Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, se tímto obracím na svého zaměstnavatele (název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu 8 000 Kč. Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u zaměstnavatele (zaměstnavatelů) ...........

Varianta A: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) kontaktujte, prosím, odpovědného pracovníka firmy ........... (jméno, přímení, telefon, e-mail).

Varianta B: Za účelem provedení dopočtu pojistného (viz výše) zabezpečím doručení dokladu o výši zúčtovaného hrubého příjmu u zaměstnavatele ....... za příslušný měsíc, a to nejpozději do ........ dne následujícího měsíce.

Ve ........................ dne...................

.............................

zaměstnanec

Situace č. 2

     Zaměstnanec, resp. jiný zaměstnavatel požaduje doložit potvrzení, že je za zaměstnance odváděno alespoň minimální pojistné.

Potvrzení zaměstnavatele, že odvádí za zaměstnance pojistné alespoň z minimálního vyměřovacího základu

Potvrzujeme, že za našeho zaměstnance