Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Postupy účetní jednotky pro zajištění inventarizace

10.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.2
Postupy účetní jednotky pro zajištění inventarizace

Ing. Olga Hanzlová

Členové inventarizační komise

Statutární zástupce účetní jednotky jmenuje členy inventarizačních komisí, kterými jsou:

  • Ústřední inventarizační komise, která metodicky řídí a kontroluje činnost dílčích inventarizačních komisí.

  • Dílčí inventarizační komise provedou fyzickou nebo dokladovou inventuru u jednoho druhu majetku, ale může to být i u více složek majetku.

Vyhláška vyžaduje, aby účetní jednotka stanovila pravidla pro jmenování členů inventarizačních komisí včetně požadavků na jejich znalosti, zejména při zjišťování skutečných stavů. Pro praxi z toho vyplývá, že členem inventarizační komise by neměla být osoba odpovědná za skupinu majetku, která je předmětem inventarizace, dále je možné zpochybnit jako člena inventarizační komise pracovníka, který vede inventarizační evidenci k inventarizované skupině majetku. Inventarizační komise je nejméně dvoučlenná. Na inventurních soupisech musí být podpisy členů inventarizační komise. Jedna osoba svým podpisem potvrdí zjištěný skutečný stav majetku a druhá osoba, zodpovědná za provedení inventarizace, potvrdí, že se inventarizace uskutečnila podle pokynů a metodiky ústřední inventarizační komise.

Současně se požaduje, aby byla zajištěna součinnost ostatních zaměstnanců a vnitřních útvarů vybrané účetní jednotky s inventarizačními komisemi. Z toho plyne, že osoby odpovědné za majetek by měly umožnit inventarizační komisi přístup k majetku a poskytnout všechny potřebné informace, aby se mohl potvrdit skutečný stav. Je vhodné, když se osoba odpovědná za majetek podepíše na inventurní soupisy majetku, za který odpovídá, a potvrdí prohlášení, že žádný majetek nezatajila.

Plán inventur

Plán inventur musí být sestaven nejpozději do zahájení první inventury. V plánu musí být uvedeny údaje o předpokládaném okamžiku zahájení a ukončení jednotlivých inventur s uvedením, ke kterému okamžiku se zjišťuje skutečný stav. Z plánu inventur také vyplývá, kdy jednotlivé inventarizační komise zahájí a kdy ukončí svou činnost. Prvotní inventury se mohou uskutečnit v období září – prosinec. Rozdílové inventury (druhotné) se uskuteční od ukončení prvotní inventury do 31. 12., a zachycují tak změny v majetku, které se promítnou do účetního stavu k datu řádné účetní závěrky.

Vzor plánu inventur, který je součástí vnitřní směrnice

Stáhnout vzor

Účetní jednotka: ZŠMŠ, Brno, IČO: 567823445

Plán inventur na rok 20xx

                                                             
Účet Složka
majetku
Termín Poznámka
Dlouhodobý nehmotný majetek
013 – Software odpovědná
osoba
Ing. J. Nový
členové invent.
komise
V. Váchová
J. Zacha
prvotní
inventura
fyzická
inventura
10. 9.–20. 9.
20xx
rozdílová
inventura
dokladová
inventura
30. 9.–31. 12.
20xx
inventarizační
evidence
sestava
majetku
EMA S 013
018 – DDNM (od
1 000 – 59 999 Kč)
901 – Jiný DDNM
(od 250 – 999 Kč)
odpovědná
osoba
Ing. J. Nový
členové invent.
komise
V. Váchová
J. Zacha
prvotní
inventura
fyzická
inventura
instalací na PC
15. 9.–25. 9.
20xx
rozdílová
inventura
dokladová
inventura
30. 9.–31. 12.
20xx
inventarizační
evidence
sestava
majetku
EMA S 013
Dlouhodobý hmotný majetek
021 – Stavby
031 – Pozemky
odpovědná
osoba
Ing. J. Veselý –
zástupce ŘŠ
členové invent.
komise
V. Váchová
J. Zacha
prvotní
inventura
dokladová
inventura
1. 12.–15. 12.
20xx
rozdílová
inventura
dokladová
inventura
15. 12. 20xx
inventarizační
evidence
výpis
z katastru
nemovitostí
022 – SMV a
soubory MV
odpovědná
osoba
V. Málková
členové invent.
komise
J. Modrá
F. Janák