Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

PODROBNĚ O SLEVÁCH NA DANI Z PŘÍJMŮ - 2. ČÁST

7.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Předchozí část příspěvku

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ NA DÍTĚ

     Zákon o daních z příjmů v § 35c odst. 1 od r. 2008 stanoví, že poplatník - fyzická osoba má nárok na daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s ním v domácnosti (daňové zvýhodnění) ve výši 10 680 Kč ročně, pokud neuplatňuje slevu na dani podle § 35a nebo 35b (slevy z titulu investičních pobídek). Poplatník o daňové zvýhodnění sníží daň stanovenou podle § 16, případně sníženou podle § 35 nebo § 35ba. Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit:

 • formou slevy na dani,

 • daňového bonusu, nebo

 • slevy na dani a daňového bonusu.

Pozn.: Podle zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, bude od roku 2010 daňové zvýhodnění na dítě činit 11 604 Kč ročně.

     Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny podmínky pro jeho uplatnění. Daňové zvýhodnění lze uplatnit již v kalendářním měsíci, ve kterém:

 • se dítě narodilo, nebo

 • začíná soustavná příprava dítěte na budoucí povolání, anebo

 • bylo dítě osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

     Domácnost podle § 115 občanského zákoníku tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Znakem domácnosti není ohlášení podle předpisů o evidenci obyvatelstva. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Rozhodující je společné finanční hospodaření. Daňové zvýhodnění nezávisí na tom, kolik měsíců ve zdaňovacím období poplatník skutečně podnikal nebo kolik měsíců byl v pracovněprávním vztahu. Závisí pouze na skutečnosti, kolik měsíců poplatník dítě vyživoval. Pro uplatnění daňového zvýhodnění nejsou rozhodující ani příjmy dítěte, které může být samo výdělečně činné.

SLEVA NA DANI

     Zákon stanoví, že slevu na dani může poplatník uplatnit až do výše daňové povinnosti vypočtené podle tohoto zákona za příslušné zdaňovací období. Výši slevy zákon neomezuje. Slevu na dani lze uplatnit až do „nuly“ a část daňového zvýhodnění, která ještě zbyla po uplatnění slevy na dani, je daňovým bonusem, který bude při splnění zákonných podmínek poplatníkovi následně vyplacen.

Příklad č. 1

Poplatník měl daň po slevě podle § 35ba ve výši 30 000 Kč a vyživuje dvě děti žijící s ním v domácnosti. Jaké uplatní daňové zvýhodnění?

Poplatník uplatní daňové zvýhodnění formou slevy na dani, která bude činit: 30 000 - 21 360 = 8 640 Kč. Na dani poplatník zaplatí pouze 8 640 Kč.

DAŇOVÝ BONUS

     Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do výše 52 200 Kč ročně.

     Zákon pro daňový bonus stanoví i další omezující podmínky. Daňový bonus může podle § 35c odst. 4 zákona uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období:

 1. měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy. Minimální mzdu upravuje § 111 zákoníku práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.

 2. u poplatníka, který má příjmy pouze podle § 9, nesmí výdaje převýšit tyto příjmy. Do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené a příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

     Pokud poplatník ve zdaňovacím období nebude mít příjmy minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy a poplatník pouze s příjmy podle § 9 vykáže daňovou ztrátu, nebude mít na daňový bonus nárok. V tomto případě poplatník bude moci uplatnit pouze slevu na dani.

Příklad č. 2

Podnikatel měl daň po slevě podle § 35ba ve výši 4 000 Kč a vyživuje dítě žijící s ním v domácnosti. Jaké uplatní daňové zvýhodnění?

Poplatník uplatní daňové zvýhodnění formou slevy na dani a daňového bonusu. Sleva na dani bude činit 4 000 Kč, daňový bonus 6 680 Kč. Požádá-li podnikatel o vyplacení daňového bonusu v daňovém přiznání, bude mu příslušným finančním úřadem vyplacen.

Příklad č. 3

Podnikatel měl daň ve výši 4 000 Kč a vyživuje 6 dětí žijících s ním v domácnosti. Jaké uplatní daňové zvýhodnění?

Poplatník uplatní daňové zvýhodnění formou slevy na dani a daňového bonusu. Sleva na dani bude činit 4 000 Kč, daňový bonus 52 200 Kč (6 x 10 680 = 64 080, 64 080 - 4 000 = 60 080). Požádá-li podnikatel o vyplacení daňového bonusu v daňovém přiznání, bude mu příslušným finančním úřadem vyplacena pouze částka 52 200 Kč.

Příklad č. 4

Podnikatelka dostala od úřadu práce dotaci 50 000 Kč na zařízení kosmetického salónu z titulu podpory zaměstnanosti, žádné jiné příjmy neměla. Od příštího roku zahájí vlastní podnikatelskou činnost. Může si uplatnit daňový bonus na vyživované děti?

Daňový bonus na vyživované děti si podnikatelka uplatnit nemůže. Zákon v § 35c odst. 4 stanoví mimo jiné, že daňový bonus si může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy s tím, že do těchto příjmů se nezahrnují příjmy od daně osvobozené.

Jedná-li se o dotaci od úřadu práce, jde o plnění z uplatnění nástrojů státní politiky zaměstnanosti, tedy o příjem, který je podle § 4 odst. 1 písm. h)zákona od daňové povinnosti osvobozen. Dále je třeba pamatovat, že poplatnice zahájí podnikatelskou činnost až v příštím roce, tedy příjmy z podnikání podle § 7 zákona bude mít až v příštím roce.

MĚSÍČNÍ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ U POPLATNÍKA S PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

     Zákon v § 35d odst. 2 stanoví mimo jiné, že záloha na daň se sníží u poplatníka s podepsaným prohlášením k dani podle § 38k odst. 4 o daňové zvýhodnění ve výši odpovídající jedné dvanáctině částky stanovené v § 35c. Měsíční daňové zvýhodnění plátce poskytne poplatníkovi formou:

 • měsíční slevy na dani podle § 35c,

 • měsíčního daňového bonusu,

 • měsíční slevy na dani podle ust. § 35c a měsíčního daňového bonusu.

     Měsíční daňový bonus lze v souladu s § 35d odst. 4 zákona vyplatit, je-li jeho výše vyšší než 50 Kč a přitom nepřesáhla 4 350 Kč (tj. 1/12 z částky 52 200 Kč).

     Zaměstnavatel je povinen vyplatit poplatníkovi měsíční daňový bonus při výplatě příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, jestliže jejich úhrn vyplacený nebo zúčtovaný tímto plátcem za příslušný kalendářní měsíc dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy, zaokrouhlené na celé koruny dolů.

Příklad č. 5

Zaměstnanec, který podepsal prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 zákona, s měsíční mzdou ve výši 20 000 Kč, uplatňuje v r. 2009 u zaměstnavatele daňové zvýhodnění na čtyři děti. Kolik zaplatí na dani?

Hrubá mzda 20 000 Kč 
Pojistné placené zaměstnavatelem 6 800 Kč 
Základ pro výpočet zálohy na daň podle § 6 odst. 13 26 800 Kč 
Zaokrouhleno na sta nahoru 26 800 Kč 
Záloha 15 % 4 020 Kč 
Měsíční sleva na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a) 2 070 Kč 
Záloha po slevě podle § 35ba 1 950 Kč 
Měsíční daňové zvýhodnění na čtyři děti (4 x 890) 3 560 Kč 
Z toho  
- měsíční sleva na dani 1 950 Kč 
- měsíční daňový bonus (1 980 - 3 560) -1 610 Kč 
Záloha po slevě podle § 35ba a § 35d 0 Kč 
Měsíční daňový bonus 1 610 Kč 
K výplatě (20 000 - 2 200 + 1 610 ) 19 410 Kč 

Měsíční daňové zvýhodnění na čtyři děti činí celkem 3 560 Kč (4 x 890 Kč). Vypočtenou zálohu na daň, sníženou o měsíční slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. a), sníží zaměstnavatel dále o měsíční daňové zvýhodnění na děti, což v daném případě znamená, že zaměstnanec nebude na záloze po slevách nic platit a naopak mu zaměstnavatel vyplatí měsíční daňový bonus ve výši 1 610 Kč. Při výplatě musí zaměstnavatel snížit hrubou mzdu zaměstnance o sociální a zdravotní pojištění, které musí platit zaměstnanec ve výši 11 % z hrubé mzdy, tj. o částku 2 200 Kč.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ V ROČNÍM ZÚČTOVÁNÍ

     Při ročním zúčtování záloh a daňového zvýhodnění zaměstnavatel - plátce daně podle § 35d odst. 7 nejdříve daň stanovenou podle § 16 sníží o slevu na dani podle § 35ba a vypočte částku slevy na dani podle § 35c a daňový bonus. Daň sníženou o slevu na dani podle § 35ba pak sníží o slevu na dani podle § 35c a až takto vyčíslenou daň po slevě porovná s úhrnem zálohově sražené daně. Je-li nárok na daňové zvýhodnění vyšší, než vypočtená daň snížená o slevu na dani podle § 35ba, má poplatník podle § 35d odst. 6 nárok na vyplacení daňového bonusu, jen pokud úhrn jeho příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků od všech plátců daně v uplynulém zdaňovacím období, z nichž mu plátce daně provádí roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění, dosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy.

     Jestliže u poplatníka, který vyjma příjmů osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň zvláštní sazbou daně, nemá jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč, úhrn příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků ve zdaňovacím období nedosáhl alespoň šestinásobku minimální mzdy, poplatník na vyplacené měsíční daňové bonusy v kalendářních měsících, v nichž úhrn jeho příjmů dosáhl alespoň výše poloviny minimální mzdy, již nárok neztrácí.

VYPLACENÍ DAŇOVÉHO BONUSU

     Zákon v případě daňového bonusu v § 35c odst. 11 stanoví, že poplatník, který:

 • je povinen podat daňové přiznání podle § 38g, jež stanoví podmínky pro povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, nebo

 • se tak rozhodl učinit, i když mu to zákon neukládá,

uplatní daňový bonus v daňovém přiznání a požádá místně příslušného správce daně o jeho vyplacení. Při výplatě daňového bonusu postupuje správce daně obdobně jako při vrácení přeplatku podle zvláštního právního předpisu o správě daní.

DAŇOVÝ NEREZIDENT

     Zákon o daních z příjmů v ust. § 35c odst. 5 stanoví, že daňový nerezident může daňové zvýhodnění uplatnit, jestliže úhrn všech jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky (§ 22) činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

     Zaměstnavatel nemůže tomuto zaměstnanci měsíční zálohu na daň snížit o měsíční daňové zvýhodnění. Vzhledem ke skutečnosti, že daňové zvýhodnění pro nerezidenta je vázáno na výši příjmů ze zdrojů na území ČR, zákon o daních z příjmů v § 38h odst. 12 stanoví, že se u něj při stanovení záloh nepřihlédne ke slevě na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) ani k daňovému zvýhodnění. Chce-li daňový nerezident daňové zvýhodnění uplatnit, musí podle § 38g odst. 2 zákona podat daňové přiznání.

VYŽIVOVANÉ DÍTĚ

     Za vyživované dítě poplatníka se pro účely zákona o daních z příjmů v souladu s § 35c odst. 6 považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud je:

 1. nezletilým dítětem,

 2. zletilým dítětem až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá plný invalidní důchod a

  • soustavně se připravuje na budoucí povolání; příprava na budoucí povolání se posuzuje podle zákona o státní sociální podpoře,

  • nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo

  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

     Podle pokynu D-300 se za dítě převzaté do péče nahrazující péči rodičů považuje dítě osvojené, dítě, jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela, které mu bylo svěřeno do výchovy rozhodnutím soudu.

     Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost nemá vliv na uplatnění daňového zvýhodnění. Jedná-li se o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se na ně částka daňového zvýhodnění na dvojnásobek. Maximální výše daňového bonusu podle § 35c odst. 3 zůstává zachována.

     Uzavře-li dítě manželství a žije-li v domácnosti s manželem (manželkou), může uplatnit manžel (manželka) slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba. Nemá-li manžel (manželka) příjmy, z nichž by mohl (mohla) uplatnit slevu na dani při splnění podmínek uvedených v § 35ba, může daňové zvýhodnění uplatnit rodič dítěte nebo poplatník, u něhož jde ve vztahu k dítěti o péči nahrazující péči rodičů, pokud dítě s ním žije v domácnosti.

     Vyživuje-li dítě v jedné domácnosti více poplatníků, může daňové zvýhodnění uplatnit ve zdaňovacím období nebo v tomtéž kalendářním měsíci zdaňovacího období jen jeden z nich.

     Poplatníkovi, který vyživuje dítě jen jeden kalendářní měsíc nebo několik kalendářních měsíců ve zdaňovacím období, lze poskytnout daňové zvýhodnění ve výši 1/12 za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly splněny