Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Počáteční stavy v účtu

6.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.5.5 Počáteční stavy v účtu

Ing. Danuše Prokůpková

Ekonomická charakteristika

Počátečním stavem účtu se rozumí zápis na příslušné straně rozvahových účtů, kterým se zajišťuje:

  • - podvojnost,
  • - souvztažnost,
  • - bilanční kontinuita.

Účet

Účet je základní prvek metodiky účetnictví, který slouží k systematickému třídění a zaznamenávání číselných údajů, vyjadřujících stav a pohyb objektů účtování ve vzájemných vazbách.

Účet umožňuje:

  • samostatně zachycovat údaje o počátečních stavech, změnách stavu jednotlivých vymezených složek majetku a zdrojů,

  • členit a shrnovat (rozkládat nebo slučovat) údaje o hospodářských operacích v různém stupni podrobnosti,

  • vyjádřit věrně stav a pohyby majetku a závazků, změnu právních nároků a způsob ocenění.

Třídění účtů

Z hlediska funkce a z toho vyplývající vnitřní struktury se účty třídí podle řady kritérií. Jedním ze základních je vztah k rozvaze. Z hlediska rozvahy se rozlišují dva základní typy účtů:

  • účty aktiv, které sledují stav aktiv (tj. druhy a rozmístění hospodářských prostředků organizace) a změny tohoto stavu,

  • účty pasív, které sledují stav pasív, zdrojů hospodářských prostředků a jeho změny.

Pro oba typy účtů platí pravidlo, že počáteční zůstatky jsou uvedeny na téže straně, kde jsou příslušné položky v rozvaze (tzn. u účtů aktiv na levé straně, na straně Má dáti; u účtů pasív na straně Dal, tj. na pravé straně). Na téže straně účtu jsou uvedeny i konečné zůstatky.

Schéma 1 – Účet aktiv

Účty aktiv

Název aktiva 
Má dáti (MD)  Dal (DAL) 
POČÁTEČNÍ STAV
(počáteční stav – zůstatek)
+ plus
Zvětšení stavu aktiva
(přírůstky, zvýšení) 
Snížení stavu aktiva

– minus
úbytky, zmenšení 
Součet MD
KONEČNÝ STAV 
Součet DAL 
Schéma 2 – Účet pasiv

Účty pasiv

Název pasiva 
Má dáti (MD)  Dal (DAL) 
Snížení stavu pasíva

- minus 
POČÁTEČNÍ STAV
(počáteční stav – zůstatek)
+ plus
Zvětšení stavu pasív
(přírůstky, zvýšení) 
Součet MD  Součet DAL
KONEČNÝ STAV 

Počáteční stav

Počáteční stav rozvahového účtu nese v sobě důležitou informaci o tom, jakým způsobem je při výchozím stavu na počátku období alokován majetek, jak jsou rozmístěna aktiva v položkách rozvahy. Podobně jsme z počátečních zůstatků informování o tom, jaká je zdrojová struktura a výchozí postavení pro následně zvolený způsob finančního hospodaření.

Počáteční a konečný stav

Počáteční stav vždy musí korespondovat s konečným vykázaným stavem (s konečnými zůstatky, vykázanými na rozvahových účtech za sledované období). Pokud se z různých důvodů stane, že počáteční a konečné stavy rozvahových účtů na sebe nenavazují, je třeba tyto rozdíly analyzovat, zdokumentovat a popsat v příloze účetní závěrky. K těmto zvláštním situacím může dojít v případě přeměny organizačně právní formy nebo jiným způsobem provedené transformace. V každém případě je nutné znát příčiny uvedeného stavu.

Koexistence a bilanční kontinuita mezi obdobími

Účetnictví má v sobě zabudován kontrolní systém, který umožňuje v rámci zaznamenávání a zpracování účetních informací provádět autokontrolu, a to i v závěru roku v období účetní závěrky a následném otevírání