Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Placení daní

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.6
Placení daní

Ing. Helena Stuchlíková

Platba daně

Daňový subjekt platí daň příslušnému správci daně v české měně.

Pokud daňový subjekt zaplatí v cizí měně, je zaevidována správcem daně na osobním daňovém účtu daňového subjektu ve výši, v jaké mu byla připsána na účet přepočtená na českou měnu.

Jak se platí daň

Daň se platí:

 1. bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních služeb na příslušný účet správce daně,

 2. v hotovosti

  1. prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním poukazem na příslušný účet správce daně,

  2. úřední osobě pověřené přijímat tyto platby, přičemž součet plateb na všechny druhy daně za jeden daňový subjekt nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne u jednoho správce daně přesáhnout částku 500 000 Kč,

  3. šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních služeb,

  4. daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci, a

  5. oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty,

 3. kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon,

 4. přeplatkem na jiné dani.

Pořadí úhrady plateb daně

Zákon určuje pořadí, ve kterém dochází k úhradě daně. Toto pořadí je:

 1. nedoplatky na dani,

 2. nedoplatky na příslušenství daně,

 3. vymáhané nedoplatky na dani,

 4. vymáhané nedoplatky na příslušenství daně.

Lhůta pro placení daně

Po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let, nelze vybrat a vymáhat nedoplatek. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky daně, k jejíž úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně. Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.

Jiný běh lhůty pro placení daně ve speciálních případech

Byl-li před uplynutím lhůty pro placení daně správcem daně učiněn následující úkon:

 1. zahájení exekučního řízení podle tohoto nebo jiného zákona,

 2. zřízení zástavního práva nebo

 3. oznámení rozhodnutí o posečkání,

běží lhůta pro placení daně znovu ode dne, v němž byl tento úkon učiněn.

Kdy neběží lhůta

Lhůta pro placení daně neběží po dobu:

 1. vymáhání daně soudem nebo soudním exekutorem,

 2. přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení nebo do veřejné dražby,

 3. daňové exekuce srážkami ze mzdy nebo

 4. dožádání mezinárodní pomoci při vymáhání nedoplatku.

Je-li nedoplatek zajištěn zástavním právem, které se zapisuje do příslušného veřejného registru, zaniká právo vybrat a vymáhat nedoplatek uplynutím 30 let po tomto zápisu.

Nedoplatek

Nedoplatek je:

 1. částka daně, která není uhrazena, a uplynul již den splatnosti této daně,

 2. neuhrazené příslušenství daně, u kterého již uplynul den splatnosti,

 3. neuhrazená částka zajištěné daně.

Nedoplatek hradí daňový subjekt jako svůj daňový dluh.

Správce daně může daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumět o výši jeho nedoplatků a upozornit jej na následky spojené s jejich neuhrazením.

Po marném uplynutí lhůty pro placení daně nedoplatek zaniká.

Přeplatek

Přeplatek je částka, o kterou úhrn plateb a vratek na kreditní straně osobního daňového účtu převyšuje úhrn předpisů a odpisů na debetní straně osobního daňového účtu.

Nakládání s přeplatkem u správce daně

Správce daně nakládá s přeplatkem takto:

 • převede přeplatek na úhradu případného nedoplatku téhož daňového subjektu na jiném osobním daňovém účtu,

 • převede přeplatek na úhradu nedoplatku na úhradu nedoplatku téhož daňového subjektu u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, vyžádá-li si ho správce daně tak, aby žádost došla správci daně, u něhož je evidován přeplatek, ještě před vystavením příkazu k jeho vrácení, nejpozději však do dne, kdy uplyne lhůta stanovená pro jeho vrácení,

 • v případě, že je