Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Mzdová účtárna v příkladech - Zdravotní pojištění a celodenní péče o děti

24.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

     Právní úprava platná ve zdravotním pojištění registruje zvláštní skupinu pojištěnců, kterou jsou osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do patnácti let věku. Z hlediska placení pojistného a plnění ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění se v praxi vyskytují nejrůznější varianty vyžadující správný postup při jejich řešení, ať již z pohledu zaměstnavatele, nebo této osoby v situaci, kdy vykonává samostatnou výdělečnou činnost.

     Z hlediska odvodu pojistného zaměstnavatelem ze skutečné výše příjmu se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 8 písm. c) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění (dále jen „ZoPVZP“), podmínka celodenní osobní a řádné péče považuje za splněnou jen tehdy, pokud se jedná o osobní, řádnou a celodenní péči, tj. dítě není svěřeno do péče jiné osobě, třeba i z rodiny, přičemž

  • dítě předškolního věku není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje 4 hod. denně, nebo

  • jde o dítě plnící povinnou školní docházku po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s týdenním či celoročním pobytem.

     Do této kategorie může být zařazena pouze jedna osoba, a to otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

     Taková osoba může být registrována v kategorii, za kterou platí pojistné stát, pouze v případě, kdy nemá příjem ze zaměstnání nebo ze své samostatné výdělečné činnosti. Pokud takový příjem vykazuje, stát pojistné neplatí, avšak při splnění výše uvedených zákonných podmínek má tato osoba určitá zvýhodnění při stanovení minimálního vyměřovacího základu a v době poskytnutí pracovního volna bez náhrady příjmu (viz ustanovení § 3 odst. 5, 8 a 9 ZoPVZP), což si blíže vysvětlíme formou příkladů.

Příklad č. 1

Zaměstnavatel přijal do zaměstnání osobu splňující podmínky celodenní osobní a řádné péče (dále jen „pečující osoba“) s hrubým měsíčním příjmem 5 200 Kč.

Přijme-li zaměstnavatel do zaměstnání takovou osobu a zúčtuje-li jí hrubý příjem zakládající účast na zdravotním pojištění, provede u příslušné zdravotní pojišťovny prostřednictvím formuláře „Hromadné oznámení zaměstnavatele“ následující:

  • přihlásí se k platbě pojistného za tohoto zaměstnance kódem „P“ ke dni nástupu do zaměstnání,

  • současně na dalším řádku oznámí zdravotní pojišťovně ztrátu nároku na platbu pojistného státem (kódem „T“) ke dni předcházejícímu dni nástupu do zaměstnání - za předpokladu, že tato osoba byla jako „pečující“ u zdravotní pojišťovny do dne zahájení zaměstnání registrována (například se sama přihlásila),

  • po skončení zaměstnání se zaměstnavatel odhlásí od platby pojistného za tohoto zaměstnance kódem „O“.

V souvislosti s výkonem zaměstnání lze podmínku celodenní osobní a řádné péče reálně splnit při zkráceném pracovním úvazku nebo při práci doma. Za účelem správného stanovení výše pojistného potvrzuje takový zaměstnanec zaměstnavateli formou čestného prohlášení, že splňuje podmínky celodenní osobní a řádné péče, stanovené zákonem.

Jsou-li tedy ze strany zaměstnance splněny požadované podmínky, pak zaměstnavatel:

  • nemusí při výpočtu výše pojistného provádět dopočet do minimálního vyměřovacího základu, ale vyměřovacím základem je dosažený příjem,

  • neplatí pojistné v případě poskytnutí neplaceného volna, a to ani za situace, kdy je poskytnuto neplacené volno osobě splňující podmínky celodenní osobní a řádné péče pouze po část příslušného kalendářního měsíce - viz dále.

Jakmile „pečující osoba“ ukončí zaměstnání, musí si v dalším období (přesněji řečeno od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém ukončila zaměstnání) řešit sama svůj pojistný vztah, například opětovným přihlášením se do této kategorie.

Poznámka:
Pokud zaměstnanec vystavuje zaměstnavateli čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky celodenní osobní a řádné péče dle zákona, je žádoucí, aby součástí tohoto zaměstnancova prohlášení byl i dovětek, podle kterého zaměstnanec v případě změny situace (při ztrátě nároku na zařazení do této kategorie) sdělí tuto skutečnost zaměstnavateli v zákonné osmidenní lhůtě.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel poskytl „pečující osobě“ po celý kalendářní měsíc březen pracovní volno bez náhrady příjmu, v měsíci dubnu jí byl zúčtován hrubý příjem 6 000 Kč.

Jestliže nemá „pečující osoba“ v průběhu zaměstnání po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání (§ 2 odst. 3 zákona č. 48/1997, o všeobecném zdravotním pojištění