Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Lhůty v daňovém řízení

2.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.4 Lhůty v daňovém řízení

Ing. Helena Stuchlíková

Lhůty stanovují časový interval pro vykonání jednotlivých úkonů v daňovém řízení. Lhůty lze dělit podle rozdílných hledisek.

Druhy lhůt

Lhůty zákonné jsou lhůty, které jsou stanoveny DŘ nebo daňovými zákony. Řídí se jimi úkony, které mají velikou důležitost. Jde například o podání přiznání k daním, lhůty pro placení daní, lhůty pro podání opravných prostředků apod.

Lhůta je stanovena buď zákonem (lhůta zákonná), nebo ji stanoví správce daně (lhůta správcovská).

Lhůtu kratší než 8 dnů může být stanovena jen zcela výjimečně pro úkony jednoduché a zvlášť naléhavé. Lhůtu kratší než 1 den může správce daně stanovit osobě zúčastněné na správě daní jen s jejím souhlasem.

Pokud k povinnosti uložené v rozhodnutí se váže stanovená lhůta, musí být v poučení tohoto rozhodnutí obsaženy i právní důsledky nedodržení této lhůty. Pokud je stanovena tímto rozhodnutím lhůta kratší 8 dnů, musí být délka této lhůty rovněž odůvodněna délka této lhůty, i kdyby se rozhodnutí jinak neodůvodňovalo.

Počítání času

Lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den:

Příklad

Příklad
Lhůta běží 12 měsíců – počátek běhu lhůty je 1. ledna 2011, lhůta začíná běžet 2. ledna 2011 a konec lhůty je 1. ledna 2012.

Lhůta stanovená podle dní počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty:

Příklad

Příklad
Lhůta je stanovena na 15 dní, počátek běhu lhůty je 1. 2. 2011, lhůta začíná běžet 2. 2. 2011 a končí 16. 2. 2011.

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den; to neplatí, jde-li o lhůtu kratší než jeden den:

Příklad

Příklad
Poslední den lhůty připadl na 6. 7. 2011. Tento den je státním svátkem, proto posledním dnem lhůty je 7. 7. 2011, čtvrtek.

Zachování lhůty

Zachování lhůty nastane, pokud je nejpozději v poslední den lhůty:

  1. učiněn úkon u věcně a místně příslušného správce daně,

  2. podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující podání adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně,

  3. podána datová zpráva, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (dále jen „uznávaný elektronický podpis“) na technické zařízení správce daně nebo na technické zařízení společné pro několik správců daně (dále jen „technické zařízení správce daně“),

  4. podána datová zpráva do datové schránky