Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Legislativní změny

27.8.2013, Zdroj: Fulsoft (http://www.fulsoft.cz/)

Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.

Přehled změn právních předpisů v období od 12. 8. 2013 do 26. 8. 2013

VYDÁNO

předpis

název předpisu

poznámka

240/2013 Sb.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

částka 94 z 19.8.2013

241/2013 Sb.

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

částka 94 z 19.8.2013

242/2013 Sb.

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

částka 95 z 19.8.2013

243/2013 Sb.

Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

částka 95 z 19.8.2013

244/2013 Sb.

Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

částka 96 z 19.8.2013

245/2013 Sb.

Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

částka 96 z 19.8.2013

246/2013 Sb.

Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

částka 96 z 19.8.2013

247/2013 Sb.

Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

částka 96 z 19.8.2013

248/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

částka 96 z 19.8.2013

249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

částka 96 z 19.8.2013

250/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech

částka 96 z 19.8.2013

251/2013 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů

částka 97 z 19.8.2013

252/2013 Sb.

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

částka 97 z 19.8.2013

253/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

částka 97 z 19.8.2013

254/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky

částka 98 z 19.8.2013

255/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

částka 98 z 19.8.2013

256/2013 Sb.

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

částka 99 z 23.8.2013

257/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

částka 99 z 23.8.2013

258/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

částka 99 z 23.8.2013

259/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

částka 99 z 23.8.2013

260/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra

částka 100 z 26.8.2013

261/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

částka 100 z 26.8.2013

262/2013 Sb.

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

částka 100 z 26.8.2013

 

POZBYLO PLATNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

189/2004 Sb.

Zákon o kolektivním investování

19.8.2013

189/2011 Sb.

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

19.8.2013

34/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

17.8.2013

351/2003 Sb.

Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona

17.8.2013

33/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob oznamovací povinnosti podle devozového zákona, ve znění vyhlášky č. 351/2003 Sb.

17.8.2013

358/2010 Sb.

Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance

19.8.2013

193/2011 Sb.

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu

19.8.2013

194/2011 Sb.

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování

19.8.2013

195/2011 Sb.

Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

19.8.2013

NABYLO ÚČINNOSTI

předpis

název předpisu

k datu

poznámka

231/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

17.8.2013

částka 91 z 2.8.2013

233/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

17.8.2013

částka 91 z 2.8.2013

240/2013 Sb.

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

19.8.2013

částka 94 z 19.8.2013

241/2013 Sb.

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

19.8.2013

částka 94 z 19.8.2013

242/2013 Sb.

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě

19.8.2013

částka 95 z 19.8.2013

243/2013 Sb.

Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

19.8.2013

částka 95 z 19.8.2013

235/2013 Sb.

Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

17.8.2013

částka 91 z 2.8.2013

244/2013 Sb.

Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

245/2013 Sb.

Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

246/2013 Sb.

Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

247/2013 Sb.

Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

248/2013 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

19.8.2013

částka 96 z 19.8.2013

198/2013 Sb.

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

22.8.2013

částka 83 z 23.7.2013

259/2013 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

23.8.2013

částka 99 z 23.8.2013