Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Ke vztahu mezi zákoníkem práce a občanským zákoníkem

27.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer
1. ÚVODEM

     Přijetí zákoníku práce v roce 1965 bylo logickým vyústěním neudržitelné situace silně roztříštěného pracovněprávního zákonodárství. 1 Bohužel, k jeho přijetí došlo v době, kdy se završilo rozbití systému soukromého práva do několika dílčích právních odvětví, která byla budována jako komplexní a na sobě nezávislá. Je zajímavé, že ze států tehdejšího socialistického bloku jsme k tomu přistoupili jako jediní. 2 Zákoník práce č. 65/1965 Sb. tak měl ve svém genetickém kódu informaci, která se rozšířila i mezi právníky praktikující a aplikující pracovní právo - totiž že občanské právo je něco, co s pracovním právem nesouvisí, že je to něco cizího, co je třeba odmítat.

     Takový názor v doktríně i judikatuře kupodivu přetrval dlouhá léta po roce 1989. 3 Patrné to bylo i při přijímání nového zákoníku práce č. 262/2006 Sb., z jehož původního textu bylo zřejmé, že s občanským právem chce mít společného jen málo. Stanovil, že v pracovním právu lze použít jen ta pravidla občanského zákoníku, na která výslovně odkáže (tzv. delegace). Z teoretického pohledu to bylo scestné řešení. Každý právní předpis je totiž funkční celek, který má určitou vnitřní systematiku a logickou výstavbu (mimo jiné je to jeden z prvků, o který se opírá výklad daného předpisu). Navíc jednotlivé právní věty, které jsou v právním předpisu užité, nejsou totožné s právními normami, tedy s pravidly chování - tyto se z nich teprve interpretací vyvozují.

     Klasicky a standardně se vztah obecného soukromoprávního předpisu (občanského zákoníku) a předpisu, který upravuje zvláštní soukromoprávní problematiku (např. obchodního zákoníku, zákoníku práce), stanoví na základě podpůrného působení prvého vůči druhému (subsidiarita). Takové pravidlo je jednoduché - přednost má zvláštní právní úprava (zákoník práce) - a teprve když o některém případu mlčí, je možné použít obecnou právní úpravu (občanský zákoník). 4

     Neudržitelnost delegačního pojetí si uvědomil i Ústavní soud a tento konstrukt zrušil. 5 V odůvodnění se zřetelně přihlásil k subsidiárnímu užití občanského zákoníku vůči zákoníku práce. Zákonodárce dlouho na nález Ústavního soudu nereagoval, a nechával tak adresáty v určité míře nejistoty, neboť výslovné (pozitivní) zakotvení subsidiarity chybělo a objevily se i názory, že dokud k tomu nedojde, nelze závěr o podpůrné aplikaci občanského zákoníku přijmout. Situaci napravila až novela zákoníku práce č. 365/2011 Sb. s účinností od 1. 1. 2012, která do § 4 ZP přidala pravidlo tohoto znění: „Pracovněprávní vztahy se řídí tímto zákonem; nelze-li použít tento zákon, řídí se občanským zákoníkem, a to vždy v souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů.

     Nyní je již najisto postaveno, že zákoník práce je zvláštním právním předpisem vůči občanskému zákoníku a že se soukromé pracovní právo vrátilo v systému práva tam, kam vždy patřilo. Je nasnadě, že změny provedené v posledních letech s sebou nesou vyšší nároky na znalost nejen pravidel obsažených v zákoníku práce, ale též pravidel, která stanoví občanský zákoník. Tento příspěvek si neklade za cíl pojednat o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce na vědecké bázi (např. otázku typu mezer v zákoníku práce a jejich možnému vyplňování na základě principu subsidiarity ponechávám zcela stranou). Spíše chci ukázat základní směr výkladu některých ustanovení a přiblížit poučenému čtenáři myšlenku, že občanského zákoníku se není třeba bát.

2. KDY LZE APLIKOVAT OBČANSKÝ ZÁKONÍK? JE MOŽNÉ PRACOVNÍ SMLOUVU NAHRADIT JINOU SMLOUVOU PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU?

     Za výchozí můžeme vzít následující pravidlo: nestanoví-li zákoník práce pro některý případ vlastní pravidlo, aplikuje se občanský zákoník. Jak však plyne z textu § 4 ZP, zákoník práce se brání určitému automatismu vyplňování mezer, do nichž by měl proniknout občanský zákoník. Stanoví filtr v podobě základních zásad pracovněprávních vztahů. Přeloženo - pravidla z občanského zákoníku musí být vždy aplikována tak, aby nedošlo k narušení základních zásad. Základní zásady se tu tak vnímají jako nepřekročitelná mez, jako pravidla, na kterých je nutno vždy trvat. Která to jsou? Zákoník práce se je snaží vymezit v § 1a. Nutno upozornit, že se jedná o výčet demonstrativní a že ne vše, co se tam uvádí, jsou zásady v pravém slova smyslu. 6

     Z praktického hlediska je důležité, že pracovní právo je součástí práva soukromého, proto jistě staví na jeho stěžejních zásadách. Mezi nimi můžeme jmenovat následující: ochrana života a zdraví, cti a důstojnosti člověka, autonomie vůle (a z ní vycházející smluvní svoboda), ochrana slabší strany, ochrana dobré víry a poctivosti, smlouvy mají být plněny, nikomu neškodit apod. Ustanovení § 1a ZP v podstatě kopíruje výše uvedené, byť spíše akcentuje jen dílčí projevy uvedených zásad. Na prvním místě uvádí zásadu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance (písm. a). To není nic jiného než ochrana slabší smluvní strany.

     Někdy může nastat situace, že dojde ke kolizi zásad. Pak je třeba přistoupit k jejich poměřování (test proporcionality) a zjistit, která ze zásad se na daný případ aplikuje a která musí ustoupit. Právní pravidlo občanského zákoníku se posoudí prizmatem zásady, která v daném konkrétním případě převážila.

     Samozřejmé též je, že pravidla z občanského zákoníku nelze využívat k obcházení pravidel zákoníku práce. Dobře to lze dokumentovat na institutu započtení. Jeho úpravu obsahuje občanský zákoník v § 580 an. Podstata může spočívat např. v tom, že zaměstnavatel má vůči svému zaměstnanci pohledávku z titulu náhrady škody. A tuto pohledávku započte vůči pohledávce zaměstnance na zaplacení mzdy. Je to v pořádku? Ne. Jak již upozornili Tégl a Štefko, mzda (a všechny její ekvivalenty) plní alimentační funkci a zákoník práce má přísná pravidla pro jednostranné provádění srážek z ní. Tato nelze obcházet pomocí právní úpravy jednostranného započtení. 7

     Stejně je to i s užitím nepojmenované smlouvy (§ 51 OZ), kterou by se zaměstnavatel snažil nahradit pracovní smlouvu. Platí, že každý právní úkon (tedy i smlouva) se posuzuje podle svého skutečného obsahu, ne podle toho, jak je nazvána; nerozhoduje právní titul (falsa demonstratio non nocet), ale pravá kvalita práce zaměstnance. Je-li předmětem závazku mezi stranami výkon závislé práce, 8 jde vždy o pracovní poměr. To samé ostatně platí, i když strany uzavřou smlouvu podle obchodního zákoníku. V rovině soukromého práva je zbytečné vést diskuse o zákazu či povolení švarcsystému, neboť každá obligace bude hodnocena právě dle svého obsahu. Jinou otázkou jsou veřejnoprávní sankce za to, když zaměstnavatel neplní své povinnosti vyplývající z pracovního poměru (ať již ve vztahu ke státu - neodvádí pojistné, nebo ve vztahu k zaměstnancům - neposkytuje dovolenou, nehradí přesčasy apod.).

3. JE NUTNÉ ZNÁT CELÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK?

     Občanský zákoník upravuje širokou problematiku právních vztahů. I když je zákon č. 40/1964 Sb. (účinný občanský zákoník) silně poznamenán dobou svého vzniku, přesto v něm s různou mírou zjednodušení nalezneme upraveny všechny základní oblasti soukromého práva (s výjimkou práva rodinného): obecnou část (postavení osob, zastoupení, ochrana osobnosti, problematika právních skutečností, promlčení), věcná práva (držba, vlastnictví, věcná práva k cizím věcem), dědické právo a práva závazková (smluvní i deliktní).

     Ne vše je třeba pro potřeby pracovního práva znát. Stěžejní je problematika obecné části a obecných závazků. Příkladem, jak „kooperuje“ zákoník práce s občanským zákoníkem v rovině obecné části, jsou otázky způsobilosti k právním úkonům. Zákoník práce má zvláštní pravidla o tom, kdy se člověk stává způsobilým k tomu, aby sám uzavřel pracovní smlouvu jako zaměstnanec - § 6 ZP, a kdy se člověk stává způsobilým k tomu, aby mohl sám jednat jako zaměstnavatel (§ 10 ZP). Proto se v těchto případech neuplatní obecná právní úprava o způsobilosti k právním úkonům, jak ji zná občanský zákoník. Použijí se však pravidla o omezení a zbavení způsobilosti, neboť to již zákoník práce neobsahuje (§ 10 OZ), rovněž tak pravidla o zastoupení.

     Obdobná situace panuje i na poli právních úkonů. Zákoník práce obsahuje zvláštní úpravu týkající se neplatnosti právních úkonů v § 18 až 21 ZP (proto se nepoužijí obecná občanskoprávní pravidla), ale to, jaké náležitosti musí splňovat projev vůle, aby byl právním úkonem, jak se právní úkony vykládají nebo jaké podmínky mohou obsahovat, to vše upravuje občanský zákoník. Pro pracovní právo jsou důležitá i pravidla kontraktačního procesu, která mají dopad na uzavírání všech smluv v oblasti pracovního práva (pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kvalifikační dohoda, dohoda o srážkách ze mzdy apod.).

     V rámci pracovního práva vzniká větší množství závazků (obligací). Proto je důležité znát i ustanovení, která se věnují obecným otázkám závazkového práva. Obsahem každého závazku je nejméně jedna dlužníkova povinnost plnit (dluh) a tomu odpovídající věřitelovo oprávnění toto plnění vyžadovat (pohledávka). Plnění můžeme charakterizovat jako určité chování dlužníka směřující ke splnění jeho dluhu. Povinnost dlužníka plnit může být vymezena jednak pozitivně (něco dát, něco konat), nebo negativně (něčeho se zdržet, něco strpět). Pozitivní povinnost je nutno dále rozdělit na povinnost osobní povahy (např. konat práci) a povinnost věcné povahy (např. poskytnou mzdu nebo náhradu mzdy). Toto rozlišení je nutné. Povinnost věcné povahy totiž může plnit i jiná osoba (např. dědic v případě smrti zaměstnavatele fyzické osoby), kdežto dlužník je při plnění povinnosti osobní povahy nezastupitelný (smrtí zaměstnance zaniká povinnost konat práci, na dědice nepřechází). Toto