Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Inventarizace

15.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.1.6 Inventarizace

Ing. Olga Hanzlová

Úvod

Inventarizace byla podle dřívější metodiky účetnictví upravena samostatnou vyhláškou o inventarizaci. Nyní je povinnost provádět inventarizace upravena zákonem o účetnictví v § 29 a § 30.

Vyhl. č. 270/2010 Sb.

S účinností od 1. 1. 2011 vstoupila v platnost pro vybrané účetní jednotky vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Vyhláška vymezuje základní pojmy ve vztahu k přípravě, provedení a vyhodnocení inventarizace. Stanoví postup při jmenování inventarizační komise včetně požadavky na znalosti a zkušenosti členů inventarizačních komisí a také povinnosti ostatních zaměstnanců umožnit členům inventarizačních komisí přístup k majetku a poskytovat informace o majetku, za který mají odpovědnost. Zabývá se též odchylkami pro inventarizaci vybraného majetku, což jsou předměty kulturní hodnoty, umělecká díla a předměty evidované v registrech ministerstva kultury. Na závěr se k 31. 12. běžného roku zpracuje inventarizační zpráva, která shrnuje všechny podstatné skutečnosti o všech provedených inventurách včetně seznamu všech inventurních soupisů, dodatečných inventurních soupisů, inventurních zápisů a závěrů a informaci o všech inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech.

Rozsah inventarizace

Zákon sice ukládá povinnost provádět inventarizace u majetku vedeného v účetnictví, ale je v zájmu ochrany majetku účetní jednotky, aby se pravidelně prováděla též inventarizace majetku, který je veden pouze v operativní evidenci, jako jsou zásoby na skladě při způsobu B účtování zásob, veškerý drobný majetek, který nevede účetní jednotka na účtu 028, případně 018, protože se tak rozhodla.

Obsah směrnice

Směrnice upravuje především postup a lhůty pro provedení prací na inventurách. Důležité je též určení, jak budou připraveny inventurní soupisy, protože ty jsou samostatnou dokumentací o provedené inventarizaci a nestačí vyznačit provedení fyzické inventury, např. na skladových kartách nebo v rejstřících.

Příkaz k provedení inventarizace

Vedoucí účetní jednotky vydává příkaz k provedení inventarizace jako samostatné opatření v rámci své pravomoci. V příkazu budou konkrétní osoby pověřeny vymezenými úkoly a jsou stanoveny přesné termíny k zajištění všech úkonů, které s inventarizací souvisejí.

IX. Inventarizace

Personální zajištění inventarizací je součástí plánu práce školy na příslušný školní rok. Kromě předsedy a členů inventarizační komise je pro každý rok jmenován i předseda a dva členové likvidační komise,