Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Fyzické inventury

10.5.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.3 Fyzické inventury

Ing. Olga Hanzlová

Po ukončení prvotní fyzické inventury hmotného majetku musí být provedena ještě rozdílová inventura a vyhotoven dodatečný inventurní soupis, v němž jsou zachyceny všechny změny majetku od data ukončení prvotní inventury k rozvahovému dni. K tomuto datu musí být vypořádány všechny zjištěné inventarizační rozdíly, aby inventarizace splnila svůj účel, tj. aby se prokázal soulad zjištěného skutečného stavu se stavem v účetnictví.

Inventarizační evidence

V plánu inventur musí být uvedeny také inventarizační evidence, s nimiž se bude porovnávat skutečný stav.

Inventarizační evidence zahrnuje:

  • Pomocné evidence, což jsou veškeré jednotlivé a souhrnné účetní záznamy, které jsou využitelné při zjišťování skutečných stavů. Například pomocnou evidencí je operativní evidence majetku podle jednotlivých předmětů s identifikátory (dříve označené jako „inventární čísla“), pro dokladovou inventuru dále například kniha došlých faktur apod.

  • Jiná evidence je soubor informací o inventárních položkách, který je veden mimo vybranou účetní jednotku a využívá se pro zjištění skutečných stavů. Například jinou evidencí je evidence nemovitostí na katastrálním úřadu, která se využije pro potvrzení skutečného stavu nemovitostí.

  • Inventurní evidence jsou souhrnné účetní záznamy nově vytvářené při inventuře, které nejsou inventurním soupisem, dodatečným inventurním zápisem, inventarizační zprávou nebo inventurním závěrem.

Při zjišťování skutečného stavu zásob, jež jsou stále v pohybu, a u majetku, který nemá své stálé místo v organizaci, se využijí pravidla průběžné inventarizace. Odchylkou od periodické inventarizace je možnost stanovení termínu, kdy se bude zjišťovat skutečný stav, mimo období září – prosinec. Při průběžné inventarizaci se nemusí vyhotovit souhrnné inventurní soupisy majetku k určitému datu, protože se ve skladu zásob stavy průběžně mění. Postup inventarizační komise je takový, že vyhotovuje inventurní zápis, kde jsou uvedeny jednotlivé položky skladovaných zásob s uvedením okamžiku, kdy byl zjištěn skutečný stav a provedlo se jeho porovnání se stavem na skladové kartě. Inventarizační rozdíl se uvede v zápisu a současně se uvede jeho zdůvodnění.

Průběžná inventarizace se u zásob musí provést nejméně jednou ročně.

Do majetku, který nemá své stálé místo v organizaci, počítáme především dopravní prostředky, dále to mohou být pracovní pomůcky, které jsou dány jednotlivým zaměstnancům do užívání a po skončení pracovní doby nemusí být uloženy na stálém místě v organizaci. Do této kategorie majetku lze zahrnout služební mobilní telefony a také služební notebooky.

Inventurní soupis

Náležitosti inventurního soupisu
  1. IČO vybrané účetní jednotky,

  2. uvedení účtové skupiny, seskupení inventarizačních položek s odkazem na směrnou účtovou osnovu (AU),

  3. pojmenování jednotlivé inventarizační položky s uvedením identifikátorů,

  4. zjištěný skutečný stav s přihlédnutím k ocenění a k možnosti účtování opravných položek k majetku a stavu oprávek vzhledem k fyzickému stavu položky majetku.

Inventarizační identifikátor

Inventarizační identifikátor je nezaměnitelné označení inventárního předmětu. Může být ve formě, která je pro fyzickou osobu čitelná, je na předmětu trvale umístěna. Vzhledem k výpočetní technice však může být jen částečně čitelná nebo úplně nečitelná, ale pomocí čtečky elektronických znaků na předmětech bude elektronicky zobrazena a vytištěna jako součást inventurního soupisu. Pokud není vhodné na jednotlivé inventární předměty inventární číslo umístit, pak jako identifikátor může být použito výrobní číslo nebo jiné označení, které výrobce na majetek umístil a je nezaměnitelné. U majetku vedeného v jiných evidencích, např. v registrech kulturních památek na ministerstvu kultury, je identifikátorem označení těchto předmětů v těchto evidencích. V případech, kdy nelze k majetku označení fyzicky připojit, může být použit popis majetku, jímž se dokládá jeho existence.

Vzor inventurního soupisu drobného dlouhodobého majetku

Vzor
Stáhnout vzor

Účetní jednotka: Základní škola, Brno, IČO: 52345688

Inventurní soupis drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtu 028 10

Důvod: řádná účetní závěrka k 31. 12. 2011

List č. 1 Prvotní fyzická inventura

Inv. číslo  Předmět  Počet ks  Ocenění  Umístění  Poznámka 
D 1201  Pracovní stůl  2 560  203   
D 1202  Skříň  6 700  203   
D 1335  Televizor  8 890  203   
D 1336  Videopřehrávač  6 650  203  t. č. v opravě 
  Celkem  18 150   
chybí  koberec
320 x 400 cm 
645  203  věcný dar 


Způsob zjišťování skutečného stavu  Datum zahájení  Datum ukončení 
Fyzická inventura  20. 9. 2011  25. 9. 2011 

Inventarizační komise:

Členové:  Jméno, příjmení  Podpisový záznam 
Za provedení
inventarizace odpovídá: 
František Novotný   
Za zjištění
skutečného stavu odpovídá: 
Jana Veselá   

Vnitřní předpis stanoví, že hmotně odpovědná osoba bude přítomna fyzické inventuře a podepíše prohlášení.

Hmotně odpovědná osoba  Jméno,
příjmení
 
Podpisový
záznam
 
Správce místnosti  Jiřina Nová   
Prohlášení:
Potvrzuji, že jsem byl(a) přítomen(na) fyzické
inventuře svěřeného majetku. Žádný majetek jsem
nezatajil(a) a poskytl(a) jsem všechny požadované
informace ke svěřenému majetku. 
   

Obdobně jsou vyhotoveny