Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Daňové tvrzení

27.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.2.5 Daňové tvrzení

Ing. Helena Stuchlíková

Řádné daňové tvrzení a dodatečné daňové tvrzení podané daňovým subjektem je základem pro zjištění a stanovení daně.

Řádným daňovým tvrzením se rozumí daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování.

Dodatečným daňovým přiznáním se rozumí dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.

„Tvrzení“ je tedy legislativní zkratka zahrnující v sobě způsoby přiznávání daňové povinnosti.

Řádné daňové tvrzení podává každý, kdo je povinen řádné daňové tvrzení podat, a to buď na základě povinnosti ze zákona nebo na výzvu správce daně. Daňový subjekt musí daň sám vyčíslit, uvést předepsané údaje a další rozhodné skutečnosti.

Splatnost daně

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení.

Tab. 1 – Lhůty pro podání daňového tvrzení

Daňové přiznání u daní vyměřovaných:  Podává se: 
za zdaňovací období trvající 12 měsíců  nejpozději do 3 měsíců po uplynutí
zdaňovacího období 
za zdaňovací období trvající 12
měsíců s povinností mít ověřenou účetní závěrku *)  
nejpozději do 6 měsíců po uplynutí
zdaňovacího období 
na zdaňovací období, které činí 12 měsíců  nejpozději do konce prvního měsíce,
jímž začíná běh zdaňovacího období 
za zdaňovací období kratší než 1 rok  do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího
období **)  

Nevznikla-li daňovému subjektu ve zdaňovacím období daňová povinnost k dani, ke které je registrován, sdělí tuto skutečnost správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Hlášení se podává do 25 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Pokud je s hlášením spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání hlášení.

Vyúčtování se podává do 4 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Pokud je s vyúčtováním spojena i povinnost odvést daň, je daň splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání vyúčtování.

Opravné DP a opravné vyúčtování

Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování nahrazuje již podané daňové přiznání nebo vyúčtování před uplynutím lhůty k podání. V dalším řízení se postupuje podle opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k podání předchozímu se nepřihlíží. Prakticky lze takto (a to až do konce lhůty k podání) postupovat vícekrát po sobě.

Dodatečné DP a dodatečné vyúčtování

Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování se podává při zjištění, že daň se odchyluje od poslední známé daně


daň než poslední známá daň je: 
  dodatečné DP se podat:  ve lhůtě: 
vyšší  musí  – do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil
– povinnost trvá, pokud běží lhůta pro stanovení daně 
nižší  nemusí   

Podmínky podání dodatečného DP na daň nižší

Podmínky podání dodatečného DP na daň nižší jsou:

  • vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši;

  • není přípustné, pokud některé z rozhodnutí, z něhož vyplývá poslední známá daň, bylo učiněno podle