Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

CO JE A CO NENÍ DOVOLENO U DOVOLENÉ?

13.7.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer
ÚVOD

     Není asi žádného sporu o tom, že právní úprava dovolené, obsažená v části deváté zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, má k „dokonalosti“ daleko a že personalisté či mzdové účetní s ní mají problémy. Je to dáno i tím, že řada jejích ustanovení svádí k vícero výkladům. V následujících řádcích se zaměřím na některé další zajímavé situace, které se v praxi více, či méně vyskytují a u nichž hrozí rovněž riziko nesprávného postupu. Svůj názor na řešení dané situace pak přiblížím na konkrétních příkladech.

POMĚRNÁ ČÁST DOVOLENÉ PŘI ZMĚNĚ ZAMĚSTNÁNÍ (§ 212 ODST. 3 ZÁKONÍKU PRÁCE)

     Změna zaměstnání má též právní důsledky, oblast dovolené nevyjímaje. Jak stanoví zákoník práce ve svém ustanovení § 212 odst. 3, pokud zaměstnanci skončí jeden pracovní poměr a v bezprostřední návaznosti na to mu vznikne pracovní poměr nový u jiného zaměstnavatele, přísluší mu poměrná část dovolené i za kalendářní měsíc, v němž k takové změně došlo, a to vždy od nového zaměstnavatele. Je ale třeba si uvědomit, že zákoník práce upravuje tento princip ve vztahu k poměrné části dovolené a že je tedy důležité, kdy k takové změně vlastně došlo.

Příklad č. 1

Jednomu zaměstnanci skončil pracovní poměr dne 5. 3., druhému pak 20. 4. Oběma zaměstnancům dnem následujícím po skončení dosavadního pracovního poměru vznikl pracovní poměr k novému zaměstnavateli, který trval až do konce kalendářního roku.

Ačkoliv to není třeba na první pohled patrné, bude u každého z nich postupovat nový zaměstnavatel z hlediska práva na dovolenou jinak. Předpokladem (povinného) použití pravidla o poměrné části dovolené za kalendářní měsíc, ve kterém došlo ke změně zaměstnání, je to, že zaměstnanci vzniklo v každém tomto zaměstnání vůbec právo na dovolenou za kalendářní rok (její poměrnou část). Zaměstnanec musí tedy v rámci obou pracovních poměrů odpracovat v kalendářním roce alespoň 60 dnů.

Tuto podmínku první ze zmíněných zaměstnanců nesplnil ve vztahu k prvnímu svému pracovnímu poměru. Jemu proto za měsíc březen právo na poměrnou část dovolené nevzniklo, a to ani u nového zaměstnavatele. Naproti tomu druhému ze zaměstnanců zahrne nový zaměstnavatel měsíc duben do výpočtu práva na poměrnou část dovolené.

DOVOLENÁ ČERPANÁ PO SKONČENÍ MATEŘSKÉ DOVOLENÉ (§ 217 ODST. 5 A § 223 odst. 1 ZÁKONÍKU PRÁCE)

     Dle ustanovení § 217 odst. 5 zákoníku práce platí, že požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené (u zaměstnance muže rozuměj skončení rodičovské dovolené v délce, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou), je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Tento případ je jediný, kdy nemá zaměstnavatel právo sám určit dobu čerpání dovolené, ale kdy je povinen vyhovět žádosti zaměstnance. Pro následné čerpání rodičovské dovolené (u muže pak té části rodičovské dovolené, která následuje po době odpovídající u ženy mateřské dovolené) nelze navíc tuto vyčerpanou dovolenou krátit (viz dále).

     V praxi existují rozdílné náhledy na výše uvedenou povinnost zaměstnavatele v případě, kdy by zaměstnankyně podmínku odpracování 60 dnů v kalendářním roce splnila nikoliv samotným čerpáním mateřské dovolené, ale teprve určením dovolené ze strany zaměstnavatele. Jde nejčastěji o situaci, kdy zaměstnankyně začne čerpat mateřskou dovolenou v jednom kalendářním roce a její čerpání skončí v prvních měsících kalendářního roku následujícího (např. v únoru). Text právní úpravy nedává zcela uspokojivou odpověď, judikatura v dané věci neexistuje, a tak se nelze divit, že zaměstnavatelé postupují hned několikerými způsoby. Osobně považuji za nejvíce odpovídající účelu zákonného ustanovení postup pod bodem 3, s ohledem na „stručnost“ citovaného ustanovení nemohu ale vyloučit opodstatněnost i dvou prvně popsaných postupů.

Příklad č. 2

Zaměstnankyni skončila mateřská dovolená dne 14. 2. a v souladu s výše citovaným ustanovením zákoníku práce požádala zaměstnavatele o čerpání nevyčerpané dovolené (a to jak z roku loňského, tak roku stávajícího) počínaje dnem 15. 2. U zaměstnavatele činí výměra dovolené za kalendářní rok 5 týdnů (pro zjednodušení přepočteno na dny činí tato výměra u zaměstnankyně 25 dnů) a z minulého roku zůstala zaměstnankyni nevyčerpaná dovolená v délce 10 dní.

Čerpání mateřské dovolené se pro účely posouzení vzniku práva na dovolenou považuje za výkon práce (viz ustanovení § 216 odst. 3 zákoníku práce). Řekněme tedy, že zaměstnankyně takovým čerpáním „odpracovala“ v daném kalendářním roce (od 1. 1. do 14. 2.) celkem 32 dny.

Je nabíledni, že k žádosti zaměstnankyně musí zaměstnavatel poskytnout v bezprostřední návaznosti na skončení její mateřské