Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

9/2011 F.z., Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů

9/2011 F.z., Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 
Referent: JUDr. David Bauer, tel.: 257 044 180
Č.j.: 28/37684/2011-282
Ing. Michal Svoboda, tel.: 257 043 129
ze dne 30. 3. 2011
V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje Ministerstvo financí vydání Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů:
 
číslo
Název
708
Odpisování dlouhodobého majetku
Český účetní standard, jehož vydání se oznamuje v tomto Finančním zpravodaji, nabývá účinnosti dne 31. 12. 2011.
 
Ing. Petr Plesnivý, v. r.
 
ředitel odboru 28 - Účetnictví a audit
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky
č. 708
Odpisování dlouhodobého majetku
1. Cíl
Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”) a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška”) základní postupy pro určení výše odpisů dlouhodobého majetku a účtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek a dále postupy pro změnu metody za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami v položkách
 
Číslo položky rozvahy
Název položky rozvahy
Syntetický účet
A.I.1., sl. korekce
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
072
A.I.2., sl. korekce
Oprávky k software
073
A.I.3., sl. korekce
Oprávky k ocenitelným právům
074
A.I.6., sl. korekce
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
079
A.II.3., sl. korekce
Oprávky ke stavbám
081
A.II.4., sl. korekce
Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí
082
A.II.5., sl. korekce
Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
085
A.II.7., sl. korekce
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
089
C.I.1.
Jmění účetní jednotky
401
C.I.3.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
C.I.6
Oceňovací rozdíly při změně metody
406
 
Číslo položky výkazu zisku a ztráty
Název položky výkazu zisku a ztráty
Syntetický účet
A.I.25.
Odpisy dlouhodobého majetku
551

vykazovaných za podmínek stanovených vyhláškou.
2. Předmět standardu

Standard upravuje:
 
Bod 3.
Vymezení pojmů
Bod 4.
Obecná pravidla pro odpisování
Bod 5.
Způsoby odpisování
Bod 6.
Obecná pravidla pro rovnoměrný, výkonový a komponentní způsob odpisování
Bod 7.
Postup při změně metody k 31. prosinci 2011
Bod 8.
Postup účtování
3. Vymezení pojmů
3.1. Pro účely tohoto standardu se rozumí
a) kategorizací dlouhodobého majetku přiřazení předpokládané doby používání dlouhodobého majetku