Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 89 ZP Bezpečnostní přestávka

1.6.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.89 § 89 ZP Bezpečnostní přestávka

JUDr. Věra Bognárová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

    • § 88 – přestávky v práci

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

  • Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění

  • Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

  • Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, v platném znění

Bezpečnostní přestávka je pracovní dobou

Komentář
Bezpečnostní přestávka se neposkytuje přímo na základě zákoníku práce, ale v závislosti na konaném druhu práce podle zvláštních právních předpisů upravujících zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při konkrétní práci. Jedná se např. o práce spojené s monotonií, práce ve vnuceném pracovním tempu, práce se zrakovou zátěží, řízení motorového vozidla, řízení vozidla (vlaku) městské hromadné dopravy atd. zákoník práce v § 89 upravuje pouze důsledky čerpání této bezpečnostní přestávky. Bezpečnostní přestávka poskytovaná podle zvláštního předpisu se započítává do pracovní doby a na rozdíl od přestávky v práci poskytované podle § 88 ZP přísluší za dobu jejího čerpání zaměstnanci mzda nebo plat jako by pracoval. Doba této přestávky je pracovní dobou, délka pracovní doby se proto o její poskytnutí neprodlužuje.

Souběh bezpečnostní přestávky a přestávky v práci

Zákoník práce nevylučuje, aby poskytovaná přestávka v práci podle § 88 ZP byla stanovena na dobu povinně poskytované bezpečnostní přestávky. Tyto bezpečnostní přestávky jsou zvláštními právními předpisy stanoveny podle druhu vykonávané práce v konkrétně vymezeném rozsahu a po přesně vymezené době jejího výkonu. Na rozdíl od přestávek v práci poskytovaných podle § 88 ZP zaměstnavatel nemá možnost poskytovat tyto přestávky v určitém rozmezí, jako je tomu u přestávek v práci podle §