Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 8 Odvod pojistného

10.2.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.8
§ 8 Odvod pojistného

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

Odvod pojistného

§ 8

 1. (1) Zaměstnavatel je povinen odvádět i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec. Pojistné odvedené za zaměstnance srazí zaměstnavatel z jeho příjmů, které mu zúčtovala.
 2. (2) Za kalendářní měsíc, ve kterém zaměstnanec má započitatelný příjem, avšak nelze z něho srazit pojistné z důvodu, že tento příjem není v peněžní formě, je zaměstnavatel povinen uhradit i pojistné, které je povinen platit zaměstnanec; to platí obdobně též v případě, kdy část příjmu je v peněžní formě, avšak v nižší částce, než činí výše pojistného, které je povinen platit zaměstnanec. Za nepeněžní plnění se pro účely odvodu pojistného považuje též peněžní plnění poukázané zaměstnavatelem jinému subjektu ve prospěch zaměstnance. Zaměstnanec je povinen uhradit zaměstnavateli pojistné, které za něj zaplatil zaměstnavatel podle věty první.
 3. (3) Započitatelný příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž skončilo zaměstnání malého rozsahu 58b) nebo zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce, a příjem zúčtovaný v dalším kalendářním měsíci, popřípadě kalendářních měsících ve výši, která nezaložila v tomto měsíci, popřípadě měsících účast na nemocenském pojištění, se považují za příjem zúčtovaný v kalendářním měsíci, v němž úhrn započitatelných příjmů zahrnovaných do posledního kalendářního měsíce, ve kterém naposledy trvalo zaměstnání malého rozsahu nebo zaměstnání vykonávané na základě dohody o provedení práce, dosáhl výše zakládající účast na pojištění v tomto měsíci.
 4. (4) Zaměstnavatel je povinen sám vypočítat pojistné, které je povinen odvádět.
Komentář
Komentář
 • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

  • § 3 odst. 3 – vymezení zaměstnanců jako poplatníků

  • § 9 – odvod pojistného

 • Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

  • § 7 – nemocenské pojištění při zaměstnání malého rozsahu

  • § 7a – nemocenské pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  • § 147-148 – srážky ze mzdy

Komentář
Komentář

Zaměstnavatel vypočítává pojistné, které je povinen platit jeho zaměstnanec, a pojistné, které je povinen platit sám; zaměstnanec si sám pojistné