341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Opravné položkyGarance

28.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z § 25 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ”), vyplývá, že účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, které byly k rozvahovému dni dosaženy, a berou v úvahu všechna…
více
Zámek

Pojistné plnění při vytopení pronajaté budovy

28.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zahraniční stravnéGarance

26.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro určení výše zahraničního stravného, tj. stravného v cizí měně, je rozhodující doba strávená v kalendářním dni v zahraničí a základní (denní) sazba zahraničního stravného platná pro stát, ve kterém byl zaměstnanec v kalendářním dni nejdéle. To znamená, že…
více
Zámek

Výpočet a placení pojistnéhoGarance

25.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Přelom let 2022/2023 ve zdravotním pojištěníGarance

25.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Při plnění zákonných povinností, tedy zejména v souvislosti s oznamováním změn za zaměstnance a při stanovení vyměřovacího základu, vycházejí zaměstnavatelé primárně z právní úpravy zdravotního pojištění, dané především zákony č. 592/1992 Sb., o pojistném na…
více
Zámek

Maximální výše vyměřovacího základuGarance

24.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pro úhrn vyměřovacích základů v kalendářním roce je stanoven „strop” – 48násobek průměrné mzdy (§ 15 ZPSZ).
více
Zámek

Výpověď daná zaměstnancem podle § 51a ZPGarance

24.11.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnanec může dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí, pokud nebyla sjednána mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem delší, dva měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po…
více
Zámek

Podpora pro zaměstnavatele v roce 2023

24.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office.
více
Zámek

Vyměřovací základGarance

23.11.2022, Ing. Marta Ženíšková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pojistné na sociální zabezpečení se vypočítává z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je upraven v § 5 ZPSZ.
více
Zámek

Pořadí srážek a postup při jejich prováděníGarance

22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ze mzdy se přednostně srazí daň z příjmu, pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Tyto srážky se označují jako zákonné srážky a sráží se z hrubé mzdy zaměstnance podle závazných právních předpisů. Další srážky ze mzdy se provádějí z čisté mzdy s ohledem na…
více
Zámek

Rozsah a výpočet exekučních srážek ze mzdyGarance

22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Srážky ze mzdy je možné provádět jen do výše pohledávky s příslušenstvím. Příslušenstvím se rozumí úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení, náklady spojené s uplatněním pohledávky u soudu, znalečné, odměna soudnímu exekutorovi apod. Způsob provádění…
více
Zámek

Exekuce a výplata dávek nemocenského pojištěníGarance

22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
OSSZ jsou oprávněny provádět pouze srážky exekuční (výkon rozhodnutí nařízených soudy, soudními exekutory a správními úřady). Exekuční srážky provádí OSSZ jen z nemocenského a peněžité pomoci v mateřství. V souladu s § 50 ZNP nelze dohodu o srážkách z dávek…
více
Zámek

Dohody o srážkách ze mzdyGarance

22.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úpravu dohod o srážkách ze mzdy od roku 2014 řeší § 2045 až 2047 NOZ. „Dluh bylo možné zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu nebo z náhrady mzdy ve výši nepřesahující jejich polovinu.” Zákonem č. 460/2016 Sb., který nabyl účinnosti…
více
Zámek

Časové rozlišování v širším kontextuGarance

21.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Oproti rozšířenému názoru, že jde pouze o aplikaci všeobecně známých položek časového rozlišení, neboli také účtů „příštích období”, má princip časového rozlišování v účetnictví poměrně široký dopad do celé řady dalších postupů a účetních metod. Není záměrem…
více
Zámek

Uvolnění zaměstnance na dětský táborGarance

18.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen

18.11.2022, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu prezident.
více
Zámek

Podpis zaměstnance na platovém výměruGarance

17.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Kombinace stravenek a příspěvku na stravováníGarance

17.11.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

16.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Cestovní náhrady - komu ano a komu nikolivGarance

15.11.2022, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer
Poskytování cestovních náhrad je upraveno především zákoníkem práce. Pro některé osoby však platí i jiné speciální předpisy, přičemž některé z nich odkazují z hlediska poskytování cestovních náhrad na zákoník…
více
Zámek

Povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců

15.11.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer
V souvislosti s hromadným propouštěním musí zaměstnavatel pamatovat na několik povinností. Připomeňme si je.
více
Zámek

Příbuzenský vztah ve státní správě

14.11.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023Garance

11.11.2022, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení vlády č. 290/2022 Sb., které nabývá účinnosti 1. 1. 2023, stanoví údaje o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového…
více
Zámek

Přestupky z pohledu zaměstnavatele - 2. částGarance

10.11.2022, Mgr. Tomáš Liškutín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé mají pro zaměstnávání lidí právními předpisy uloženu celou řadu povinností, avšak pouze v případě dopuštění se těch pochybení, která jsou označena za přestupky (dříve nazývané správní delikty), hrozí zaměstnavatelům pokuty a další související…
více
Zámek

Časové rozlišeníGarance

10.11.2022, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Z § 3 odst. 1 ZoÚ vyplývá, že účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisejí (dále jen „účetní období”); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i…
více
Zámek

Erasmus - účtování o projektu

10.11.2022, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Práce na dálku a formulář A1 CZ

4.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Česká správa sociálního zabezpečení zveřejnila postupy pro určení státu pojištění v případě přeshraniční práce na dálku.
více
Zámek

Povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění

4.11.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Malé "opáčko" nikdy neškodí. Připomeňme si, jaké úkoly v rámci nemocenského pojištění zajišťuje zaměstnavatel.
více
Zámek

§ 56 Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancemGarance

3.11.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Příspěvek na stravování a jeho výpočet

3.11.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zaměstnávání starobních důchodců z pohledu zdravotního pojištěníGarance

2.11.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Je-li pojištěnec jako poživatel – například starobního – důchodu registrován v příslušném kalendářním měsíci u zdravotní pojišťovny v kategorii osob, za které platí pojistné stát (a to i po část tohoto kalendářního měsíce nebo třeba i jen jeden den), má v tomto…
více
Zámek

Zvyšování průměrného výdělku rozhodného pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělkuGarance

1.11.2022, JUDr. Pavla Hloušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzhledem k tomu, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti je doplácena do průměrného výdělku před vznikem škody, je třeba tento průměrný výdělek průběžně zvyšovat, aby nedocházelo k poškození zaměstnanců, kteří tuto náhradu škody…
více
Zámek

§ 55 ZP Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelemGarance

31.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Automobil - paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlemGarance

31.10.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon o daních z příjmů umožňuje, aby se daňový subjekt rozhodl, zda pro účely daně z příjmů uplatní skutečné náklady spojené s dopravou silničním motorovým vozidlem, nebo zda uplatní paušální výdaj. Pokud se daňový subjekt rozhodne pro uplatnění paušálu,…
více
Zámek

Změny v placení paušální daně na rok 2023

31.10.2022, Zdroj: Finanční správa
Od ledna 2023 se pro poplatníky v paušálním režimu mění paušální zálohy v celkovou výši 6 208 Kč za kalendářní měsíc.
více
Zámek

Pár slov k připravované novele zákoníku práceGarance

28.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Příběhy k zamyšlení - PoutníkGarance

28.10.2022, Ing. Pavel Náhlovský, Zdroj: Verlag Dashöfer
Starý poutník se i přes  zimní období vydal na cestu do Himálaje. Tu se spustil déšť. Hostinský se upřímně zajímal: „Ale jak se tam chcete v tomhle počasí dostat, dobrý…
více
Zámek

§ 49 ZP Dohoda o rozvázání pracovního poměruGarance

25.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Dočasná pracovní neschopnost - náhrada mzdy + praktické výpočtyVideo záznamGarance

24.10.2022, Ing. Ivana Zatloukalová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 01:54:04
Za jakých podmínek poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci náhradu mzdy, platu či odměny při dočasné pracovní neschopnosti, jak určit počátek pracovní neschopnosti a jak vypočítat náhradu mzdy? To jsou jen některé body tohoto…
více
Zámek

ONIV a stravné zaměstnanců

24.10.2022, Ing. Alena Čechová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Ubytovací služby v PO

21.10.2022, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 48 ZP Obecné ustanovení o rozvázání a skončení pracovního poměruGarance

20.10.2022, JUDr. Petr Bukovjan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zaměstnanecký benefit - poukázky CadhocGarance

20.10.2022, Ing. Stanislav Suchan, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zdravotní pojištění - platby státu a odpočty po změnáchGarance

19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podívejme se ve stručnosti, jaké změny přináší poslední novela zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.
více
Zámek

Souběžné příjmy v rámci EU z pohledu zdravotního pojištěníGarance

19.10.2022, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Ztráta na výdělku a odškodnění pracovního úrazuGarance

19.10.2022, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

§ 9 ZP Stát jako účastník pracovněprávních vztahůGarance

18.10.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Řidiči referentského vozidla z pohledu pracovního právaGarance

14.10.2022, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Některé pojmy v personální práci používáme tak běžně, že ani nepřemýšlíme nad tím, zda se jedná o právní definici. Platí to i o pojmu „řidič referentského vozidla”, příp. „řidič referent”. Všichni tento pojem známe a zcela běžně používáme. Zaměstnanci i…
více
Zámek

Od 1. 11. 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

14.10.2022, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení
Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022.
více
Zámek