341/2017 Sb.
Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve ...

 

Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
Vztahuje se k aktuálnosti:
  • Garance aktuálnosti
Vztahuje se k období platnosti:

 

 

Žádost zaměstnavatele o prominutí penáleGarance

25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Lex Ukrajina - dotazy a odpovědiGarance

25.5.2024, Autor: Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
K nové právní úpravě, která má za cíl zjednodušit postavení uprchlíků, přichází řada dotazů. Následující řádky nabídnou odpovědi na některé z nich.
více
Zámek

Ukončení registrace zaměstnance na Úřadě práceGarance

25.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Rozvržení pracovní dobyGarance

24.5.2024, doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a současně určí i začátek a konec směn (§ 81 odst. 1 ZP). Přitom platí, že pracovní dobu rozvrhuje zpravidla do pěti dnů v týdnu a přihlíží k tomu, aby toto rozvržení neohrožovalo bezpečnost a ochranu zdraví při práci (§…
více
Zámek

Možnosti rozvázání pracovního poměru pro nesplňování požadavkůGarance

24.5.2024, JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé mohou klást na své zaměstnance různé požadavky související s vykonávanou prací. Samotný pojem požadavky je poměrně široký a poskytuje zaměstnavatelům značný prostor ke konkretizaci svých očekávání, která mají zaměstnanci naplňovat, aby mohli…
více
Zámek

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k uživateliGarance

23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
více
Zámek

Pokyn k dočasnému výkonu práce uživateleGarance

23.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Agentura práce (název a sídlo): ……………………………………
více
Zámek

Žádost zaměstnance o provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu - varianta souběžného zaměstnání u více zaměstnavatelůGarance

23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ve smyslu ustanovení § 3 odst. 10 ZPZP se tímto obracím na svého zaměstnavatele ………….. (název, sídlo, IČ) se žádostí o provedení dopočtu a doplatku pojistného na zdravotní pojištění do minimálního vyměřovacího základu. Prohlašuji, že jsem současně zaměstnán u…
více
Zámek

Čestné prohlášení zaměstnance, že je současně OSVČ a v rámci této své samostatné výdělelčné činnosti platí alespoň minimální měsíční zálohy na pojistné jako OSVČGarance

23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestně prohlašuji, že samostatná výdělečná činnost je hlavním zdrojem mých příjmů a jako osoba samostatně výdělečně činná pravidelně platím ve zdravotním pojištění alespoň minimální zálohy na pojistné jako OSVČ.…
více
Zámek

Čestné prohlášení osoby „pečující" o dítě (děti)Garance

23.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, stanovené v § 3 odst. 8 písm. c) ZPZP. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list (rodné listy) mého dítěte…
více
Zámek

„Flexibilní" novela zákoníku práceGarance

23.5.2024, JUDr. Jan Vácha, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer
Koncem dubna došlo k předložení tzv. flexibilní novely zákoníku práce do meziresortního připomínkového řízení. Podívejme se na detailnější kontury této novely zákoníku práce.
více
Zámek

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí

23.5.2024, Zdroj: Ministerstvo financí
Ministerstvo financí zveřejnilo na svých stránkách vyjádření k daňovému posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024.
více
Zámek

Platby kartou - účtování

23.5.2024, Ing. Miroslav Brabec, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Odměňování členů zastupitelstvaGarance

22.5.2024, Ing. Anna Matoušková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Funkce člena zastupitelstva obce je dle § 70 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou funkcí.
více
Zámek

Cestovní náhrady - daňová optimalizaceGarance

22.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatelé, kteří jsou veřejně prospěšným poplatníkem, mohou svým zaměstnancům poskytovat cestovní náhrady pouze v rozsahu stanoveném v hlavě III. zákoníku práce. Ale i v těchto případech lze určitým způsobem poskytovat povinné náhrady a ušetřit na dani…
více
Zámek

Zásady rozvržení pracovní doby

21.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Pracovní dobou je doba, v níž je zaměstnanec povinen či připraven na pracovišti vykonávat pro zaměstnavatele práci podle jeho pokynů. Při jejím rozvrhování zaměstnavatelé často chybují. Shrňme si základní zásady, které je třeba mít na…
více
Zámek

Absolvent

21.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Absolvent není jen název ikonického filmu s Dustinem Hoffmanem, ale také pojem v zákoníku práce. Kdo se v této "škatulce" skrývá?
více
Zámek

Mzdový listGarance

18.5.2024, Ing. Růžena Klímová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Informace zaměstnavatele podle § 279 odst. 1 písm. j) ZP o ručení podle § 324a ZP v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

18.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Písemný rozvrh pracovní doby podle § 74 odst. 2 ZP v DPČ a DPPGarance

17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Sjednání základní sazby stravného při zahraniční pracovní cestěGarance

17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel …………………………………………………………………… (název a sídlo,…
více
Zámek

Písemná informace zaměstnavatele o důvodech výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZPGarance

17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Nařízení práce na dálku podle § 317 odst. 3 ZPGarance

17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Žádost zaměstnance o odůvodnění výpovědi z právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (provedení práce) podle § 77 odst. 7 ZPGarance

17.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zaměstnavatel ..................................................... . (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ)…
více
Zámek

Osobní příplatek při změně pracovní pozice

17.5.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Zdravotní pojištění u absolventa základní školy

17.5.2024, Zdroj: VZP
Pokud se dítě nedostane na střední školu, jaký je následně režim zdravotního pojištění? Na tuto otázku odpoví následující řádky.
více
Zámek

Vyřizování dávek nemocenského pojištění se zrychlí

17.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila novelu zákona o nemocenském pojištění, která zavádí elektronickou komunikaci dalších dávek nemocenského pojištění.
více
Zámek

Spravedlivé odměňování - cíl evropské směrnice

14.5.2024, Zdroj: ČTK
Další z evropských směrnic, která se promítne do připravované novely zákoníku práce, klade důraz na zajištění transparentnosti v odměňování zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Bude se tedy týkat jak pracovního poměru, tak…
více
Zámek

Legislativní změny od 29. 4. 2024 do 12. 5. 2024

14.5.2024, Zdroj: Fulsoft
Tento článek přináší právní předpisy, které v uplynulém období vyšly ve Sbírce zákonů, byly novelizovány nebo nabyly účinnosti.
více
Zámek

Vzor - Vzor adhezní doložkyGarance

13.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Jana Rejtarová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Prevence vyhoření - klíčové kroky k harmonii a produktivitěGarance

13.5.2024, Doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer
Můžeme bez velké nadsázky mluvit o epidemii 21. století. Burn-out, syndrom vyhoření, se může týkat nás všech. Jak mu předejít?
více
Zámek

Aktuálně k dohodám o provedení práceGarance

13.5.2024, Mgr. Michaela Hradcová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V Poslanecké sněmovně byl přijat pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 570 měnící platnou právní úpravu DPP v konsolidačním balíčku.
více
Zámek

Zdravotní pojištěníGarance

13.5.2024, Ing. Antonín Daněk, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění upravuje zákon č. 592/1992 Sb. Plátcem zdravotního pojištění je individuální plátce – pojištěnec (osoba samostatně výdělečně činná a osoba bez zdanitelných příjmů, dále hromadný plátce – zaměstnavatel a stát.…
více
Zámek

Poskytování benefitů po zavedení nových daňových pravidel

13.5.2024, Zdroj: Hospodářská komora ČR
Část firem kvůli nově nastaveným daňovým limitům zaměstnanecké benefity omezila nebo zrušila. Hospodářská komora jedná s ministerstvem financí, aby z daňového stropu byly vyňaty sociální a zdravotní…
více
Zámek

Smlouvy uzavírané adhezním způsobemGarance

11.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou…
více
Zámek

Zvláštní úprava ručení za mzdy, platy a odměny z dohody v subdodavatelských řetězcích ve stavebnictvíGarance

10.5.2024, JUDr. Věra Bognárová, Zdroj: Verlag Dashöfer
S účinností od 1. 1. 2024 je zákoník práce doplněn o ustanovení § 324a ZP, který transponuje čl. 12 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU ze dne 15. května 2014. Podle směrnice mohou členské státy přijmout nediskriminační a přiměřená…
více
Zámek

Holiwork - nový trend a jeho právní aspektyGarance

10.5.2024, Mgr. Veronika Plešková, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovo holiwork v sobě spojuje kvality dovolené a práce. Jeho obsah je velmi blízký digitálnímu nomádství, i když jsou mezi nimi rozdíly.
více
Zámek

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

10.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Právní úpravu zrušení pracovního poměru ve zkušební době obsahuje ustanovení § 66 zákoníku práce. Tuto možnost může využít jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.
více
Zámek

Nezaúčtování nákupu z FKSP - oprava

10.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

400 milionů korun pro obce na přípravu bytových projektů

10.5.2024, Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže financovat přípravu projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů.
více
Zámek

Cestovní náhrady - náhrada jízdních výdajůGarance

9.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Mezi cestovní náhrady, na které má zaměstnanec vyslaný na pracovní cestu nárok, patří náhrady jízdních výdajů. Podmínky pracovní cesty určí předem zaměstnavatel, který mimo jiné vymezí, jakým způsobem se bude zaměstnanec na pracovní cestě přepravovat. Podmínky…
více
Zámek

Aktuální situace na trhu práce

9.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jaká je? Personální agentury zmiňují nižší míru optimismu než před rokem či dvěma.
více
Zámek

Důchodová reforma připravená MPSV

7.5.2024, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Vláda schválila návrh důchodové reformy, předložený ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.
více
Zámek

Odpisy dlouhodobého majetku příspěvkové organizaceVideo záznamGarance

7.5.2024, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:00:39
Na webináři se zblízka podíváme na odpisy v účetnictví účetních jednotek, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Chcete mít jistotu správného postupu a předejít chybám? Zeptejte se lektorky na Váš konkrétní…
více
Zámek

Nároky vyplývající z neplatného rozvázání pracovního poměru

7.5.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel se mohou při rozvázání pracovního poměru domnívat, že druhá strana nepostupovala v souladu s právními předpisy. O neplatnosti takového postupu rozhoduje…
více
Zámek

Rozdělení přídělu do FKSP

3.5.2024, Kolektiv autorů společnosti 22HLAV, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
Zámek

Slevy na dani z příjmů zaměstnavatele z titulu zaměstnávání osob se zdravotním postiženímGarance

2.5.2024, Jaroslava Pfeilerová, Ing. Marcela Srněnská, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle § 35 odst. 1 ZDP se poplatníkům uvedeným v § 2 (tj. fyzickým osobám) a § 17 (tj. právnickým osobám) daň za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok, nebo za zdaňovací období kratší než nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců spadajících do…
více
Zámek