Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

31/2010 Sb., Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 31/2010 Sb., Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění účinném k 1.7.2023
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. ledna 2010
o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
164/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění § 1 odst. 2 a přílohy č. 1 a 2; nová přechodná ustanovení
97/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 90 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.:
§ 1
(1) Obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (dále jen „specialista”) jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) Převedení specializací podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, a podle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, na obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti specialistů je uvedeno v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 2
Převedením specializované způsobilosti podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení není dotčena specializovaná způsobilost získaná podle dřívějších právních předpisů. Tato skutečnost se prokazuje příslušným dokladem osvědčujícím získání specializované způsobilosti podle dřívějších právních předpisů.
§ 3
Zdravotničtí pracovníci zařazení ke dni nabytí účinnosti tohoto nařízení do specializačního vzdělávání podle dřívějších právních předpisů jej dokončí podle dřívějších právních předpisů.
§ 4
Nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, se zrušuje.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jeho vyhlášení.
 
Předseda vlády:
Ing. Fischer, CSc., v. r.
Ministryně zdravotnictví:
Jurásková v. r.
 
* * *
Článek II nař. vlády č. 164/2018 Sb. zní:
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Specializovaná způsobilost získaná studiem v oborech specializačního vzdělávání ošetřovatelská péče v pediatrii, komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a v oboru fyzioterapie v neonatologii a pediatrii stanovených nařízením vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády, zůstává nedotčena.
2. Do specializačního vzdělávání v oborech komunitní ošetřovatelská péče, perioperační péče v gynekologii a porodnictví, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, nukleární medicína, fyzioterapie v neurologii,