Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 124 Příplatek za vedení

30.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.124 § 124 Příplatek za vedení

JUDr. Eva Rothová

Úplné znění

Ustanovení související

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

    • § 11 – definice vedoucího zaměstnance

    • § 136 – platový výměr

Komentář
Komentář

Vedoucími zaměstnanci se podle § 11 ZP rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Podle citovaného ustanovení je vedoucím zaměstnancem rovněž vedoucí organizační složky státu.

Příplatek za vedení

Příplatek za vedení, který je nárokovou složkou platu, je odstupňován pro čtyři řídící úrovně. Jednotlivé sazby příplatku za vedení jsou stanoveny procentem z nejvyššího platového tarifu v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Tím je jednak zachováno udržení stálého poměru příplatku za vedení k platovému tarifu (při zvýšení platových tarifů dochází k valorizaci příplatku za vedení), jednak se zohledňuje u jednotlivých vedoucích zaměstnanců náročnost prací, které vedoucí zaměstnanec řídí (čím vyšší platová třída, tím vyšší platový tarif, z něhož se odvozuje příplatek za vedení).

Další případy poskytování příplatku za vedení

Podle § 124 odst. 2 ZP přísluší příplatek za vedení také zaměstnancům, kteří zastupují vedoucí zaměstnance. V tomto případě přísluší příplatek za vedení v rozdílné výši podle toho, jestli se jedná o trvalé zastupování vedoucího zaměstnance, nebo o dočasné (časově omezené) zastupování (zastupování ad hoc).

Trvalé zastupování vedoucího zaměstnance

V případě trvalého zastupování vedoucího zaměstnance je podmínkou pro vznik práva na příplatek za vedení, že zvláštní právní předpis nebo organizační předpis u zaměstnavatele zřizuje k určitému vedoucímu pracovnímu místu institut trvalého zastupování a toto zastupování je tedy přímo druhem práce sjednaným s příslušným zaměstnancem (např. zástupce ředitele školy). V tomto případě přísluší zaměstnanci příplatek za vedení trvale (bez ohledu na přítomnost vedoucího zaměstnance, kterého zastupuje), avšak v rámci rozpětí příplatku stanoveného pro nižší stupeň řízení (o jeden stupeň) než zastupovanému vedoucímu zaměstnanci. Lze tedy dovodit, že příplatek za vedení není možné podle platné právní úpravy určit, a tedy ani poskytovat, zaměstnanci, který by trvale zastupoval vedoucího zaměstnance na prvním stupni řízení.

Dočasné