Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

§ 104f Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

22.2.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.6.104006
§ 104f Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

JUDr. Jan Přib

Úplné znění

§ 104f

Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí

  1. Platební výměr je vykonatelný bez ohledu na právní moc, jestliže od jeho doručení uplynulo 15 dnů. Rozhodnutí o placení dlužného pojistného a penále ve splátkách je vykonatelné bez ohledu na právní moc dnem, který je v něm stanoven jako den splatnosti první splátky dluhu.

  2. Odvolání proti rozhodnutí o zrušení povolení splátek dlužného pojistného a penále 64) nemá odkladný účinek.

Komentář
Komentář
  • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

    • § 104c – rozhodování

    • § 104h – výkon rozhodnutí

  • Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Komentář
Komentář

Rozhodnutí je obecně v právní moci, nelze-li proti němu podat odvolání; pravomocné rozhodnutí je též vykonatelné. Výjimku představuje

  • platební výměr, který je vykonatelný bez ohledu na právní moc uplynutím 15 dnů ode dne